FAŠNIK U KLOŠTRU / FAŠNIK U KRIŽU

Naši su se vrtićanci svih odgojnih skupina i programa predstavili kao doista šareni i talentirani na tradicionalnom Kloštranskom fašniku 2013. Naša najstarija skupina je bila pozvana kao poseban gost na Fašnik u Križu gdje su naši mali ekolozi zaradili sve simpatije.

Plan nabave za 2013. g.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN. 90/11) Upravno vijeće na svojoj 54. sjednici održanoj 21. 12. 2012. godine donosi

 

 

PLAN NABAVE

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić u 2013. godini planira slijedeću nabavu roba, usluga i radova.

 

R.b.

Konto

OPIS

Procjenjena vrijednost nabave

Plananirana vrijednost nabave

Pozicija

 

 

a) NABAVA ROBA

 

 

 

32211

Uredski materijal

9.200,00

11.500,00

A100601

32212

Literatura

2.400,00

3.000,00

A100601

32214

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

14.000,00

17.500,00

A100601

32216

Mat.za.hig.potrebe i njegu

1.600,00

2.000,00

A100601

32219

Ost.mat.za djecu(slik.igr.i sl.

12.800,00

16.000,00

A100601

322241

Namirnice

44.960,00

56.200,00

A100601

322242

Voće i povrće

21.600,00

27.000,00

A100601

322243

Meso

21.600,00

27.000,00

A100601

322244

Kruh,peciva i sl.

12.800,00

16.000,00

A100601

10.

32231

Električna energija

11.200,00

14.000,00

A100601

11.

32233

Plin

45.600,00

57.000,00

A100601

12.

32320

Materijal za tekuće invest.održavanje

1.600,00

2.000,00

A100601

13.

32251

Sitan inventar i auto gume

4.000,00

5.000,00

A100601

14.

32271

Služb.rad. i zašt. odjeća i ob.

1.600,00

2.000,00

A100601

 

 

b) NABAVA USLUGA

 

 

 

32131

Seminari, savjetovanja, simpoziji

4.800,00

6.000,00

A100601

'32132

Tečajevi i stučni ispitit

3.500,00

3.500,00

A100601

32311

Usluge telefona i telefaksa

7.280,00

9.100,00

A100601

32312

Usluga interneta

1.120,00

1.400,00

A100601

32313

Poštarina

1.500,00

1.500,00

A100601

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7.440,00

9.300,00

A100601

32331

Elektronski mediji

1.600,00

2.000,00

A100601

32332

Tisak(rash.za natječ. i oglase

4.000,00

5.000,00

A100601

32339

Ostale uslu.promidž. i inf.

800,00

1.000,00

A100601

10.

32341

Opskrba vodom

6.400,00

8.000,00

A100601

11.

32342

Iznošenje i odvoz smeća

2.400,00

3.000,00

A100601

12.

32343

Deratizacija i dezinsekcija

2.800,00

3.500,00

A100601

13.

32344

Dimnjač.i ekološ.usluge

800,00

1.000,00

A100601

14.

32361

Obvezni i prevent.zdrav.preg.rad.

6.341,46

7.800,00

A100601

15.

32363

Laboratorijske usluge

2.439,02

3.000,00

A100601

16.

32369

Ostale zdrav.i vet. usluge

13.280,00

16.600,00

A100601

17.

32371

Autorski honorari

4.000,00

5.000,00

A100601

18.

32372

Ugovori o djelu

1.200,00

1.500,00

A100601

19.

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

1.200,00

1.500,00

A100601

20.

32377

Usluge agencija, studenst.

1.200,00

1.500,00

A100601

21.

32381

Usluge ažuriranja rač. baza

8.000,00

10.000,00

A100601

22.

32391

Graf i tisk.usluge

160,00

200,00

A100601

23.

32392

Izrada fotografija i film

240,00

300,00

A100601

24.

32399

Ostale nespom.usluge-Eko zastava

4.000,00

5.000,00

A100601

25.

32922

Premije osiguranja imovine

4.000,00

5.000,00

A100601

26.

32923

Premije osigur.radnika odgovornost

4.000,00

5.000,00

A100601

27.

32931

Reprezentacija

1.280,00

1.600,00

A100601

28.

32991

Rashodi prot.cvijeće, svijeće

400,00

500,00

A100601

29.

34311

Usluge banaka

3.252,03

4.000,00

A100601

30.

34349

Ost.nespom.finan.izdaci – PRIJEVOZ HRANE

 

24.000,00

 

30.000,00

 

A100601

31.

42273

Oprema

13.229,60

16.537,00

A100601

 

 

KLASA: 400-02/12-01-07

URBROJ: 238-14-78-12-02

Kloštar Ivanić, 21.12. 2012.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Miljenko Majdek

 

Plan nabave za 2012 rebalans II.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN. 110/07 i 125/08) Upravno vijeće na svojoj 54. sjednici održanoj 21.12.2012. godine donosi

 

 

PLAN NABAVE REBALANS II.

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić u 2012. godini planira slijedeću nabavu roba, usluga i radova.

 

R.b.

Konto

OPIS

Procijenjena vrijednost nabave

Planirana vrijednost nabave

Pozicija

 

 

a) NABAVA ROBA

 

 

 

32211

Uredski materijal

7.200,00

9.000,00

A100601

32212

Literatura

2.727,30

3.000,00

A100601

32214

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

13.200,00

16.500,00

A100601

32216

Mat.za.hig.potrebe i njegu

880,00

1.100,00

A100601

32219

Ost.mat.za djecu(slik.igr.i sl.

13.200,00

16.500,00

A100601

322241

Namirnice

44.000,00

55.000,00

A100601

322242

Voće i povrće

20.000,00

25.000,00

A100601

322243

Meso

20.000,00

25.000,00

A100601

322244

Kruh,peciva i sl.

12.000,00

15.000,00

A100601

10.

32231

Električna energija

10.960,00

13.700,00

A100601

11.

32233

Plin

42.400,00

53.000,00

A100601

12.

32320

Materijal za tekuće invest.održavanje

1.600,00

2.000,00

A100601

13.

32251

Sitan inventar i auto gume

8.400,00

10.500,00

A100601

14.

32271

Služb.rad. i zašt. odjeća i ob.

5.200,00

6.500,00

A100601

 

 

b) NABAVA USLUGA

 

 

 

32131

Seminari, savjetovanja, simpoziji

1.760,00

2.200,00

A100601

32311

Usluge telefona i telefaksa

9.680,00

12.100,00

A100601

32312

Usluga interneta

240,00

300,00

A100601

32313

Poštarina

800,00

1.000,00

A100601

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.400,00

13.000,00

A100601

32321

Usluge tekućeg i investicijskog održ. građ.

6.560,00

8.200,00

A100601

32331

Elektronski mediji

2.160,00

2.700,00

A100601

32332

Tisak(rash.za natječ. i oglase

3.200,00

4.000,00

A100601

32341

Opskrba vodom

6.320,00

7.900,00

A100601

10.

32342

Iznošenje i odvoz smeća

2.000,00

2.500,00

A100601

11.

32343

Deratizacija i dezinsekcija

2.000,00

2.50000

A100601

12.

32344

Dimnjač.i ekološ.usluge

800,00

1.000,00

A100601

13.

32361

Obvezni i prevent.zdrav.preg.rad.

4.000,00

5.000,00

A100601

14.

32363

Laboratorijske usluge

4.640,00

5.800,00

A100601

15.

32371

Autorski honorari

3.200,00

4.000,00

A100601

16.

32372

Ugovori o djelu

8.000,00

10.000,00

A100601

17.

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

5.200,00

6.500,00

A100601

18.

32377

Usl. agencija, stud. servisa

1.200,00

1.500,00

A100601

19.

32381

Usluge ažuriranja rač. baza

8.000,00

10.000,00

A100601

20.

32395

Usluge čiščenja pranja i sl.

440,00

550,00

A100601

21.

32399

Ostale nespom.usluge

480,00

600,00

A100601

22.

32922

Premije osiguranja imovine

5.500,00

5.500,00

A100601

23.

32923

Premije osigur.radnika odgovornost

3.300,00

3.300,00

A100601

24.

32931

Reprezentacija

160,00

200,00

A100601

25.

32951

Upravne i admin. pristojbe

1.120,00

1.400,00

A100601

26.

32991

Rash. Protokola, cvijeće, svijeće

360,00

450,00

A100601

27.

32999

Ost. Nesp. Rash. Posl.

240,00

300,00

A100601

28.

34311

Usluge banaka

3.200,00

4.000,00

A100601

29.

34349

Ost. Nesp. Fin.izdaci

68,00

68,00

A100601

30.

42273

Oprema

8.000,00

10.000,00

A100601

 

 

KLASA: 400-02/12-01-06

URBROJ: 238-14-78-12-02

Kloštar Ivanić, 21.12.2012.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Miljenko Majdek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA!

P.S.: Poziv roditeljima koji imaju još fotografija s ovogodišnje božićne priredbe da nam se jave.

Posjet Zagrebačkom kazalištu lutaka

POSJET ZAGREBAČKOM KAZALIŠTU LUTAKA

 

Piše: Zoran Buhač, pedagog

 

Kada djeci spomente prezime Ježić, njima na pamet padne netko tko je marljiv, pošten, pouzdan, skroman i hrabar, a njegovo ime je Ježić, Ježurka Ježić.

 

Vječna dječja priča u stihovima „Ježeva kućica“ Branka Ćopića i dandanas plijeni pažnju i maštu djece zbog svoje čiste i univerzalne poruke. Naš je Ježić zahvalan na gostoprimstvu svoje domaćice lisice Mice, ali se želi na vrijeme vratiti svojoj kući. Kući koja, iako je mala, blatnjava i ispod drveta samo njegova. Lisica Mica i njeni pajdaši Vuk, Vepar i Medvjed to ne mogu shvatiti i izruguju se Ježiću na skromnosti i samodostatnosti. Oni žele vidjeti ježa budalu. Na kraju ipak ne nauče pouku iz priče i dopuste da ih njihova pohlepa, bezobzirnost i  proždrvljivost odvedu na koban put. Kao i Ježića s početka.

Moglo bi se o simbolici „Ježeve kućice“ govoriti i na individualnoj i na univerzalnoj razini. Moglo bi se svašta usporediti s činjenicom kako malo cijenimo našu „kućicu“. No, ovdje se ipak radi o predstavi za djecu koja i mnogo desetljeća nakon nastanka uspijeva djecu podsjetiti na prave vrijednosti. I ne samo podsjetiti, već i poučiti.

 

28. studenog djeca triju odgojnih skupina dječjeg vrtića Proljeće u pratnji svojih odgojiteljica su krenula na put kazalištu. Bilo je to prvi put ove pedagoške godine da putujemo u kazalište, ali će ih biti još. Zagrebačko kazalište lutaka je kao i uvijek napravilo zanimljivu predstavu. Zaigranu, zapjevanu, ali i prilično didaktičnu. Djeca našeg vrtića su se pokazala kao prava i zahvalna publika jer nisu poput druge djece koja su još bila prisutna na izvedbi ometala program.

Svakako valja spomenuti trud koji su ljudi zasluženi za dizajn lutaka uložili u izgled likova, kao i scenografiju koja pogotovo u nokturalnim scenama kao da oživi. Tijekom predstave se izmjenjuju songovi s radnjom koja unatoč svojoj jednostavnost uspijeva funkcionirati u formi od 45 minuta. Naša najmlađa publika je bila očarana glavnim likom ježom, ali su i drugi sporedni likovi obuzeli njihvu pažnju. Jedna sova koja je sve samozatajno promatrala s drveta, ali i ekstrovertirana lisica i cinični vuk.

Put u Zagreb je bio doživljaj sam za sebe, a posjet kazalištu događaj koji neće pamtiti samo najmlađi. Pouka predstava za djecu poput ove treba biti što jasnija. Takva je i bila. Za kraj samo jedno retorično pitanje: Tko je bolje shvatio pouku? Djeca ili odrasli.

Više članaka...

Stranica 61 od 63

61

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Voditelj objekta: Jelena Marković, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj