Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama

 

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI

 

 

Dječji vrtić "Proljeće"

 

Naftapliiska b.b., 10312 Kloštar Ivanić

Broj telefona: (+385 1) 2892 545                                       Broj telefaxa: (+385 1) 3899 006

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript                                        Web adresa: www.djecjivrtic-proljece.hr

 

Službenik za informiranje:

Ime i prezime Ivana Frigan

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript                                        Telefon: (+385 1) 2892 545

Datum početka: 10.02.2016. 13:02                                    Datum završetka: 11.02.2016. 08:58 (93.138.10.204)

 

 

 

A. ZAHTJEVI U RJEŠAVANJU

1. Zahtjevi preneseni iz 2014. godine

 

a) broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama

0

b) broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

0

c) ukupan broj prenesenih zahtjeva

0

2. Zahtjevi zaprimljeni u 2015. godini

 

a) broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama

0

b) broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

0

c) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva

0

3. Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2015. godini (prenesenih zahtjeva iz 2014. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2015. godini)

 

a) ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama

0

b) ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

0

c) ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju

0

 

4. Ustupljeni zahtjevi

 

a) broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama

b) broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija c) ukupan broj ustupljenih zahtjeva

 

B. RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

 

 

5. Zahtjevi riješeni u roku

 

a) broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama b) broj riješenih za ponovnu uporabu informacija c) ukupan broj riješenih zahtjeva

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu / Stranica 1 od 7

 

6. Zahtjevi riješeni izvan roka

a)broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan roka

b)broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan roka

c)ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka

 

7. Zahtjevi riješeni tijekom 2015. godine

a)broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama

b)broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj riješenih zahtjeva

 

8. Neriješeni zahtjevi

a)broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama

b)broj neriješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj neriješenih zahtjeva

 

C. ISHOD RJEŠAVANJA ZAHTJEVA

 

 

9. Usvojeni zahtjevi

a)broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama

b)broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj usvojenih zahtjeva

 

10.Djelomično usvojeni odnosno djelomično odbijeni zahtjevi

a)broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za pristup informacijama

b)broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva

 

11.Obavijesti izdane sukladno članku 23. stavku 2. ZPPI

a)broj izdanih obavijesti sukladno čl. 23., st.2. ZPPI

 

12.Odbijeni zahtjevi

a)broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama

b)broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj odbijenih zahtjeva

 

13.Razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama

a)radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15. st.1.)

b)radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl. 15., st.2., toč.1. ZPPI)

c) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI)

d)radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI)

e)radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 25/15) (čl. 15., st. 2., toč.3. ZPPI)

f)radi se o osobnim podacima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12, pročišćeni tekst) (čl. 15., st. 2., toč.4. ZPPI)

g)  radi se informacijama zaštićenim propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu / Stranica 2 od 7

autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14) (čl. 15., st. 3., toč. 3. ZPPI)

h) radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl. 15., st. 2., toč. 6. ZPPI)

i) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl. 15., st. 2., toč. 7. ZPPI)

j) objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl. 15., st. 3., toč. 1. ZPPI)

k)objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl. 15., st. 3., toč. 2. ZPPI)

l)  radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl. 15., st. 4., toč. 1. ZPPI

m)           radi se o informaciji nastaloj u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl. 15., st. 4., toč. 2. ZPPI)

n)ako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz čl. 24. ZPPI (čl. 23. st.5., t.3.)

 

p)radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti (članak 23., st.5., t. 5. ZPPI)

 

14.Razlozi za odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

a)radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15. st.1.)

b)            radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl. 15., st.2., toč.1. ZPPI)

c)radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI)

d)            radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI

e)radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 25/15) (čl. 15., st. 2., toč.3. ZPPI)

f)radi se o osobnim podacima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12, pročišćeni tekst) (čl. 15., st. 2., toč.4. ZPPI)

g) radi se informacijama zaštićenim propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14) (čl. 15., st. 3., toč. 3. ZPPI)

h) radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl. 15., st. 2., toč. 6. ZPPI)

i) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl. 15., st. 2., toč. 7. ZPPI)

j) objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl. 15., st. 3., toč. 1. ZPPI)

k)objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl. 15., st. 3., toč. 2. ZPPI)

l)  radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl. 15., st. 4., toč. 1. ZPPI)

m)           radi se o informaciji nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl. 15., st. 4., toč. 2. ZPPI)

 

n)radi se o povjerljivim statističkim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o službenoj statistici NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13)

 

p)radi se dijelovima informacije koji sadrže samo logotipe, grbove ili oznak

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu / Stranica 3 od 7

q)radi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija, televizije i elektroničkih medija

 

r)  radi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova, uključujući organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istraživanja, škole i ustanove visokog obrazovanja, osim knjižnica ustanova visokog obrazovanja

s)radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knjižnica, muzeja i arhiva,

t) radi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.

 

15.Odbačeni zahtjevi

a)broj odbačenih zahtjeva za pristup informacijama

b)broj odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj odbačenih zahtjeva

 

16.Broj odbačenih zahtjeva prema razlozima odbacivanja

a)nepotpun (čl. 20., st.2. ZPPI)

b)nerazumljiv (čl. 20., st.2. ZPPI)

c)tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (čl. 23., st.4. ZPPI)

 

17.Netočna ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije)

a)broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijama

b)broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije

 

18.Broj obustavljenih postupaka

a)ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju

 

D. ŽALBE IZJAVLJENE TIJELU JAVNE VLASTI KAO PRVOSTUPANJSKOM TIJELU

 

 

19. Žalbe odbačene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela

a)broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama

b)broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj odbačenih žalbi

 

20. Žalbe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela

a)broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama

b)broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

c)ukupan broj usvojenih žalbi

 

E. TROŠKOVI PRUŽANJA INFORMACIJE

 

21. Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

 

a)ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijama

 

b)ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

c) ukupan iznos naknade

0,00 kn

F. ISKLJUČIVA PRAVA NA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

22. Ugovori o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija

a) broj sklopljenih ugovora o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija

0

23. Nositelji isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

 

a) Popis nositelja isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

 

G. PROPISI

 

24.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene zakone i ostale propise koji se odnose na vaše područje rada?

Ne

25.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?

Da

 

 

www.djecjivrtic-proljece.hr

26.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene nacrte podzakonskih i općih akata? (samo za obveznike provedbe javnog

Ne

savjetovanja)

 

H. PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE

 

27.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene godišnje planove, programe, upute

Ne

28.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene strateške dokumente?

Ne

29.

Imate li na svojoj internet stranici objavljena izvješća o radu?

Ne

I. FINANCIJSKA TRANSPARENTNOST

 

30.

Imate li na svojoj internet stranici objavljen proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se

Ne

utvrđuju prihodi i rashodi?

 

31.

Imate li na svojoj internet stranici objavljena financijska izvješća odnosno izvješća o izvršenju proračuna ili

Da

financijskog plana?

 

 

 

www.djecjivrtic-proljece.hr

32.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima,

Ne

donacija ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa?

 

33.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje

Da

te informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?

 

 

http://www.djecjivrtic-proljece.hr/javna-nabava.html

J. ORGANIZACIJA I RAD TIJELA

 

34.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja

Da

ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?

 

 

http://www.djecjivrtic-proljece.hr/djelatnici-vrtia.html

35.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene zaključke sa službenih sjednica i službene dokumente usvojene na tim

Ne

sjednicama?

 

36.

Imate li na svojoj Internet stranici objavljene informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaše nadležnosti?

Ne

K. INFORMACIJE O USLUGAMA

 

37.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz

Ne

 

 

vaše nadležnosti s metapodacima te načinu pristupa i ponovne uporabe? Imate li objavljene uvjete za ponovnu uporabu (čl. 31., st.5.)

38.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o javnim uslugama koje pružate na vidljivom mjestu, s

Da

poveznicom na one koji se pružaju elektroničkim putem (e-usluge)?

 

 

http://www.djecjivrtic-proljece.hr/odluka-o-cijeni-boravka.html

39.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za

Da

sudjelovanje u natječajnom postupku i obavijest o ishodu natječajnog postupka?

 

 

http://www.djecjivrtic-proljece.hr/natjecaji.html

L. INFORMIRANJE JAVNOSTI

 

40.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i

Da

ponovne uporabe, podatke za kontakt službenika za informiranje, obrasce za ostvarivanje prava te visinu naknade?

 

 

41. Imate li na svojoj internet stranici objavljene odgovore na najčešće postavljana pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija? Da

 

M. PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

42.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz

Ne

vaše nadležnosti s metapodacima te načinu ponovne uporabe?

 

43.

Imate li na svojoj internet stranici objavljene uvjete za ponovnu uporabu (čl. 31., st.5.)?

Ne

44.

Imate li na svojoj internet stranici Imate li objavljene ugovore o isključivim pravima (čl. 34., st.6.)?

Ne

N. JAVNOST RADA SUKLADNO ČLANKU 12. ZPPI

 

45.

Objavljujete li na internet stranici dnevni red sjednica kolegijalnih službenih tijela, vrijeme održavanja i informacije o

Ne

načinu rada?

 

46.

Postoje li objavljene informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju

Ne

osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i načinu prijavljivanja?

 

47.

Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH sukladno čl.

Da

10a. ZPPI?

 

48.

Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH opće akte i odluke kojima se utječe na interese

Ne

korisnika?

 

49.

Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH godišnje planove, programe, strategije, upute,

Ne

izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti?

 

50.

Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnošću sukladno čl. 11. ZPPI?

Da

51.

Plan savjetovanja s javnošću

Ne

52.

Osoba zadužena za provedbu savjetovanja s javnošću

Službenik za informiranje

53. Provedba savjetovanja s javnošću

 

a) Navedite broj provedenih savjetovanja s javnošću sukladno čl.11., st.2. ?

0

b) Ako ste provodili savjetovanja, istaknite poveznicu na mjesto na kojem su objavljeni

 

dokumenti za savjetovanja na internetskoj stranici.

 

 

54.

Trajanje savjetovanja s javnošću

 

a) Navedite prosječnu duljinu trajanja savjetovanja sukladno čl.11., st.3. u danima?

0

55.

Izvješća o provedenim savjetovanjima

Ne

56.

Navedite način provođenja savjetovanja i poveznicu na mjesto gdje se objavljuju savjetovanja.

 

- Ostalo

Nismo proveli savjetovanja

57.

Postoji li zamjena za odsutnog službenika za informiranje?

Ne

58.

Jeste li pohađali edukaciju o ZPPI tijekom 2014 ili 2015 godine?

Da

59.

Edukacije o ZPPI tijekom 2014. ili 2015. godine. Ako ste pohađali edukacije, navedite koje:

 

- Edukaciju Povjerenika za informiranje u Državnoj školi za javnu upravu

Pravo na pristup informacijama

60.

Označite aspekte primjene ZPPI u kojima bi Vam koristila dodatna edukacija

 

- Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama

 

- Ograničenja prava na pristup informacijama i provedba testa razmjernosti javnog interesa

 

- Proaktivna objava informacija

 

- Savjetovanja s javnošću

 

- Ponovna uporaba informacija javnog sektora (oblici, licence, isključiva prava, naknade, otvoreni podaci)

 

61.

Jeste li primijenili upitnik za samoprocjenu kvalitete primjene ZPPI u Vašem tijelu javne vlasti koji je dostupan na

NE