Javna nabava - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

KLASA: 406/01-18-01/04

URBROJ: 238/14-78-18/02

 

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

 

1) Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić (adresa), OIB:72007988952

2) Predmet nabave: Nabava mesa piletine, puretine i prerađevina od piletine i puretine

3) Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku 90. - 92. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16)

4) Evidencijski broj nabave: 2/19

5) Procijenjena vrijednost nabave: 23.200,00 kuna bez PDV-a

6) Osigurana sredstva za predmetnu nabavu: 29.000,00 kuna s PDV-om

7) Poziv na dostavu ponude br. 2/19 od 26.11.2018. godine, otpremljen na adrese gospodarskih subjekata kako slijedi:

a)      Valipile, Ive Politea 62, 10360 Sesvete, OIB: 00467090373

b)      Koka, Biskupečka ulica 58, 42000 Varaždin, OIB: 21031321242

c)       Metro Cash&Carry, Slavonska avenija 71, Zagreb, OIB: 38016445738

8) Ponude su otvorili predstavnici Naručitelja dana 18.12.2018. godine

9) Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

 

 

Valipile, Ive Politea 62, Sesvete

OIB: 00467090373

Koka, Biskupečka ulica 58, Varaždin

OIB:

 

Metro Cash&Carry,

Slavonska avenija 71,

Zagreb

OIB: 38016445738

Broj i datum ponude

 

12/2018 , 29.11.2018.

 

Nije dostavljena

 

Nije dostavljena

Cijena ponude za predmet nabave (bez PDV-a)

18.575,00 kn

/

/

Ponuđeni

(tip/proizvođač/marka)

/

/

/

I.OBLIK PONUDE

 

 

 

 

Potpisana

 

 

Da, dostavljeno osobno

/

 

/

Ocjena

(zadovoljava/ne zadovoljava)

Zadovoljava

/

/

 

II.OSTALI UVJETI

 

 

 

(navesti po potrebi npr.

Dokazi)

Izvadak iz sudskog registra

/

/

Ocjena

(zadovoljava/ne zadovoljava)

Zadovoljava

/

/

III. OCJENA PONUDE

 

 

 

Valjanja/nije valjana

 

Valjana

/

/

10) Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda, uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda.

11) Ostalo: /

12) Ponude rangirane prema kriteriju odabira:

a)      Ponuda br. 12/2018 od 29.11.2018. godine Ponuditelja Valipile d.o.o., Ive Politea, Sesvetski Kraljevec

 

13) Prijedlog odabira: Ponuditelj Valipile d.o.o. dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponude od 26.11.2018. godine, stoga se predlaže odabir iste.

14) Ovjeravaju predstavnici Naručitelja:

 • Ime i prezime: Kristina Šilipetar
 • _________________________
 • Ime i prezime: Sandra Bokun Rajić
 • __________________________
 • Ime i prezime: Vesna Božić
 • ___________________________

 


 

 

 

ODLUKA KOJOM SE ODABIRE (EVIDENTIRA) PONUDA

 

KLASA: 406/01-18-01/04

URBROJ: 238/14-78-18/03

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić OIB: 72007988952, na temelju odredbi članka 16. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić dana 18.12.2018.  godine, donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Kojom se odabire Ponuda od 29.11.2018. godine Ponuditelja Valipile d.o.o., Ive Politea 62, Sesvetski Kraljevec, OIB: 00467090373

 

Obrazloženje

 

Podaci o predmetnoj nabavi:

 • Predmet nabave: meso piletina, puretina i prerađevine od piletine i puretine (iz Plana nabave)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), sukladno članku 12. st. 2., točka 1., ne treba primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a,
 • Evidencijski broj nabave: 2/19,
 • Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 23.200,00 kuna
 • Cijena odabrane ponude (bez PDV-a): 18.575,00
 • Cijena odabrane ponude (s PDV-om): 23.218,75
 • Zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u DV Proljeće Kloštar Ivanić,
 • Način izvršenja: Ugovor
 • Oznaka pozicije financijskog plana: 322245

 

 

________________________

Odgovorna (ovlaštena) osoba

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i članka 12. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić, ravnateljica Grozdana Jakovljević, dana 18.12.2018. godine, donosi

 

OBAVIJEST O ODABIRU

NAJPOVOLJNIJE PONUDE

I

Naručitelj je  Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, MB: 01244701, OIB: 72007988952

Evidencijski broj nabave: 2/2019

II

Jednostavna nabava provedena je putem poziva na dostavu ponuda objavljeno dana 26.11.2018. godine

III

Predmet nabave je nabava mesa piletine, puretine i prerađevina od piletine i puretine.

Zaprimljena je jedna (1) ponuda. Naručitelj je 18.12.2018. godine utvrdio da je pristigla  jedna (1) ponuda slijedećeg ponuditelja:

Valipile d.o.o., Sesvetski Kraljevec.

IV

Zaprimljena ponuda zadovoljava uvjete iz poziva na dostavu ponuda te će se  ugovor o nabavi mesa piletine, puretine i prerađevina od piletine i puretine sklopiti sa:

Valipile d.o.o., Sesvetski Kraljevec, OIB: 00467090373.

 

V

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave objavljuje se na internetskoj stranici  www.djecjivrtic-proljece.hr

Privitak: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 18.12.2018. godine

Ova obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu dostavlja se ponuditeljima preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

KLASA: 406/01-18-01/04

URBROJ: 238/14-78-18/04

Ravnateljica:

Grozdana Jakovljević

 

Dostaviti:

1)      Valipile, Ive Politea 62, 10360 Sesvetski Kraljevec