Ocjena: / 1
LošeOdlično 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19“),

članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01)

i članka 4. st. 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

(KLASA: 012-04/15-01-01, URBROJ: 238/14-78-15-01) Upravno vijeće na 6. sjednici održanoj dana­­  23.02.2022. godine donosi


NATJEČAJ

 


za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

 


u pedagošku godinu 2022. / 2023.


Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta
 • Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu (posebno se naplaćuju: rano učenje stranog jezika, dramsko-scenski program, sportski program)
 • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2023. napuniti šest godina života)

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.


Zahtjevi za upis podnositi će se od 01.04.2022. godine do 30.04.2022. godine

 • U tajništvu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Centralni objekt Naftaplinska 23/a svakog radnog dana od 7: 30 do 15:30.
 • Poštom na adresu Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, 10312 Kloštar Ivanić
 • Predajom u poštanski sandučić na adresi vrtića
 • Elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 • Putem aplikacije E upisi preko portala E-građani od 7. do 15 travnja 2022. na https://e-upisi.hr/ Ukoliko niste u sustavu E građani, a htjeli biste predati Zahtjev za upis na ovaj način, javite se u računovodstvo vrtića za pomoć pri predaji zahtjeva.
 • Svaki predani zahtjev će se obrađivati u aplikaciji E-Upisi tako da nam za obradu Vaših podataka treba Vaša privola čiji obrazac možete preuzeti ovdje - Privola.
 • Ispunjenu Privolu priložite i ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.
 • Detaljne upute za korištenje aplikacije E-upisi možete naći na slijedećoj poveznici - E-upisi upute za roditelje

 

1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

1)          Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)          Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)          Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)          Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)          Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

6)          Potvrda o zaposlenosti i radnom vremenu roditelja**

7)          Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu***

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 5)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...

2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti

osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.


3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 15. lipnja 2022. godine:

 • na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 • na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 • slanjem Rješenja o  upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu

Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.


KLASA: 601-02/22-02/13

URBROJ: 238-14/78-06-22-01

U Kloštar Ivaniću, 23.02.2022. godine


PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

KREŠIMIR BUNJEVAC