ODLUKA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

IZVOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je


ODLUKU

o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga

Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić (u

daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju

i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić.


II. MJERILA ZA NAPLATU USLUGA


Članak 2.

Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i

obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se u visini ukupnih godišnjih prihoda i rashoda na temelju upisanog broja korisnika usluga za

tekuću kalendarsku godinu.


Ekonomsku cijenu za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravno vijeća Dječjeg

vrtića a obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog

programa (nepredviđeni rashodi i dr., osim izgradnje i adaptacije objekata).


Članak 3.


Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Kloštar Ivanića u ekonomskoj cijeni redovitih programa je:

za redoviti cjelodnevni 10 satni program ............................ 610,00 kn

za kraći program ranog učenja stranog jezika .........130,00 kn

za poseban dramsko scenski program......... 80,00 kn

Roditelji ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan.


Članak 4.


Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić kao i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani

državljanin, plaća punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. stavak 2. ove Odluke.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave čiji je čelnik sklopio

Sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece sa osnivačem Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno

odluci predstavničkog tijela Općine Kloštar Ivanić.


Članak 5.


Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog 10-satnog programa umanjuje se prema slijedećim mjerilima:

1. Roditeljima invalidima Domovinskog rata i roditeljima koji su osobe s invaliditetom umanjuje se obveza sudjelovanja u cijeni programa za postotak koji je

jednak postotku tjelesnog oštećenja.

2. Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece u vrtiću, cijena se umanjuje — za svako drugo i svako slijedeće dijete 25 %,

3.samohranim roditeljima, cijena se umanjuje 25 %,

4.roditeljima djece s teškoćama razvoju koja ostvaruju program predškolskog odgoja i

naobrazbe u okviru redovitog 10-satnog programa cijena se umanjuje za 20%

Utvrđuje se umanjenje cijene za 25% u slučaju opravdanog izostanka djeteta (ispričnica liječnika ili unaprijed najavljeni izostanak od strane roditelja) koji traje 8

i više radnih dana (bez subote) u kontinuitetu. Navedeno pravo može se prenijeti iz mjeseca u mjesec.

Temeljem ankete provedene među roditeljima/skrbnicima da tijekom ljetnih mjeseci

(srpanj i/ili kolovoz, tijekom ljetne organizacije rada) neće koristiti usluge vrtića, iznos režijskih troškova iznosi 40% cijene za mjesec srpanj i/ili kolovoz.


Članak 6.


Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju dječji vrtić na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta, odnosno u

roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija. Dječji vrtić će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa na temelju

sljedećih dokaza:

Članak 7.


Roditelj/staratelj dodatno će snositi troškove za slijedeće aktivnosti u organizaciji Vrtića:

Ministarstva prosvjete i športa za provođenje istih.


III. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke

županije“.

KLASA: 601-01/14-01-06

URBROJ: 238/14-01/01-01-03

Kloštar Ivanić, 22.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac