POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-20-02/14

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 23.11.2020. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu opskrbe  električnom energijom (evidencijski broj nabave: JN – 6/21) za 2021. godinu te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je opskrba električnom energijom sukladno Troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 53.100,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: Količina je okvirna, a računi će se ispostavljati temeljem stvarne potrošnje električne energije. Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od okvirnih količina predviđenih Troškovnikom, ali plaćanja po sklopljenom ugovoru ne mogu prijeći iznos procijenjene nabave bez PDV-a
 • Rok izvršenja ugovora: razdoblje od 12 mjeseci
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s oznakom ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika), potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga - ne starija od 30 dana od slanja poziva za dostavu ponude; Ponuditelj je obvezan dostaviti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je izdala Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija- HERA.
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,
 • Tražene izjave,
 • Dozvolu HERE za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom.

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 07.12.2020. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Adresa za dostavu ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj

su ti podaci potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između

voditelja obrade  (Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: opskrba električnom energijom

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: opskrba električnom energijom

Adresa mjernog mjesta: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Mjerna mjesta

Količina

VT, NT -> kWh

Cijena stavke (kn bez PDV) za VT i NT

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV) za

1.

1 obračunsko mjesto:

Šifra MM: 0700036366

VT (kWh) 23.386

NT (kWh) 12.955

VT

NT

VT

NT

2.

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

 

Ukupno (kWh) 36.341

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

PDV:

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis i pečat)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-20-02/11

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 23.11.2020. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu svježeg voća i povrća (evidencijski broj nabave: JN – 3/21) za 2021. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava svježeg voća i povrća, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 53.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 8.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu.

 

 

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 07.12.2020. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Adresa za dostavu ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

__________________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Krumpir

Kg

1.200

 

 

2.

Mrkva

Kg

220

 

 

3.

Celer

Kg

130

 

 

4.

Salata zelena

Kg

200

 

 

5.

Kupus svježi bijeli

Kg

260

 

 

6.

Luk crveni

Kg

250

 

 

7.

Kelj

Kg

100

 

 

8.

Poriluk

Kg

60

 

 

9.

Kiselo zelje rezano

Kg

120

 

 

10.

Tikvice

Kg

70

 

 

11.

Krastavci

Kg

70

 

 

12.

Češnjak

Kg

27

 

 

13.

Kruške

Kg

350

 

 

14.

Jabuke

Kg

900

 

 

15.

Banane

Kg

1.700

 

 

16.

Naranče

Kg

330

 

 

17.

Mandarina

Kg

230

 

 

18.

Limun

Kg

35

 

 

19.

Breskva

Kg

150

 

 

20.

Marelice

Kg

80

 

 

21.

Grožđe

Kg

180

 

 

22.

Šljive

Kg

30

 

 

23.

Nektarina

Kg

200

 

 

24.

Lubenica

Kg

180

 

 

25.

Dinja

Kg

15

 

 

26.

Rajčica

Kg

80

 

 

27.

Paprika

Kg

120

 

 

28.

Kisela repa

Kg

50

 

 

29.

Leća zelena

Kg

40

 

 

30.

Klementina

Kg

150

 

 

31.

Grah suhi

Kg

130

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-20-02/15

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 23.11.2020. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda (evidencijski broj nabave: JN – 7/21) za 2021. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 25.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 8.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 07.12.2020. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Adresa za dostavu ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: mlijeko i mliječni proizvodi

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: mlijeko i mliječni proizvodi

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Puding čokolada/vanilija cca 125-175 g

Nap. ______________________

kom

1.000

 

 

2.

Voćni jogurt 150 g razni okusi

Nap. ________________________

kom

1.300

 

 

3.

Jogurt tekući 1 L

Nap. ___________________

kom

150

 

 

4.

Topljeni sir 140 g

Nap. ______________________

kom

110

 

 

5.

Mliječni namaz 70 g

Nap. _________________________

kom

500

 

 

6.

Svježi krem sir okus šunka 50 g

Nap. _________________________

Kom

100

 

 

7.

Svježi krem sir okus vlasac 50 g

Nap. _________________________

kom

100

 

 

8.

Maslac 500 g

Nap. _________________________

kom

80

 

 

9.

Mileram ili kiselo vrhnje cca 900 g-1000 g

Nap. _________________________

kom

200

 

 

10.

Trajno mlijeko  1 l

Nap. _________________________

kom

2.200

 

 

11.

Sir svježi 1 kg

Nap. _________________________

kom

35

 

 

12.

Sir svježi 5 kg

Nap. _________________________

kom

6

 

 

13.

Gauda sir 2,5 kg

kom

15

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-20-02/12

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 23.11.2020. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu kruha i pekarskih proizvoda (evidencijski broj nabave: JN – 4/21) za 2021. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava kruha i pekarskih proizvoda, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 21.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši svakodnevno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši najkasnije do 6.15 sati svakog radnog dana)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 07.12.2020. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Adresa za dostavu ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava kruha i pekarskih proizvoda

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava kruha i pekarskih proizvoda

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Kukuruzni kruh

Kom

1.000

 

 

2.

Crni kruh

Kom

1.500

 

 

3.

Kruh sa sjemenkama (lan, suncokret, sezam ili dr.)

Kom

500

 

 

4.

Pecivo prstići

Kom

1.500

 

 

4.

Krafne s marmeladom i čokoladom

Kom

250

 

 

5.

Krušne mrvice 500 g

Kom

15

 

 

6.

Mlinci 1 kg

Kom

40

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-20-02/13

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 23.11.2020. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu živežnih namirnica (evidencijski broj nabave: JN – 5/21) za 2021. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava živežnih namirnica, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 33.000,00 kn

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 07.12.2020. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Adresa za dostavu ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

__________________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.            1.

Sol morska sitna 1 kg

Nap.______________

Kom

60

 

 

2.            2.

Šećer 1 kg

Nap.______________

Kom

140

 

 

3.            3.

Dodatak jelima od povrća i začinskog bilja 1 kg

(pr. Vegeta ili jednakovrijedan)

Nap.________________

kg

70

 

 

4.            4.

Slatka mljevena paprika  1kg

Nap.________________

kom

8

 

 

5.            6.

Origano cca 150 g

Nap.________________

kom

5

 

 

6.

Lovorov list cca 75 g

Nap.______________

kom

3

 

 

7.

Bosiljak cca 150 g

Nap.______________

kom

2

 

 

8.

Mažuran mljeveni  cca 6 g

Nap.______________

kom

8

 

 

9.

Peršin sušeni listići cca 150 g

Nap. _______________________

kom

20

 

 

10.

Rogač mljeveni cca 200 g

Nap.________________

kom

13

 

 

11.

Listovi za pite i savijače 500 g

Nap. ________________________

kom

60

 

 

12.

Vanilin šećer 1 kg

Nap.______________

kom

8

 

 

13.

Prašak za pecivo 1 kg

Nap.______________

kom

3

 

 

14.

Kokosovo brašno 200 g

Nap. __________________________

kom

8

 

 

15.

Oštro brašno 1 kg

Nap. _________________________

kom

180

 

 

16.

Kukuruzno brašno 1 kg

Nap. _________________________

kom

20

 

 

17.

Kukuruzna krupica  1 kg

Nap. ___________________

kom

25

 

 

18.

Pšenična krupica 1 kg

Nap. ______________________

kom

20

 

 

19.

Ječmena kaša 1 kg

Nap.______________

kom

30

 

 

20.

Riža 1 kg – SCOTTI ili ARBORIO

Nap. ______________

kom

120

 

 

21.

Kavovina Divka 250 g

Nap.________________

kom

20

 

 

22.

Kakao prah 1 kg

Nap. ________________

kom

5

 

 

23.

Kakao instant napitak cca 800 g

(pr. Kraš expres ili jednakovrijedan)

Nap.______________________

kom

30

 

 

24.

Kuglice s čokoladom 1 kg

Nap. ____________________

kom

22

 

 

25.

Kukuruzne pahuljice 1 kg

Nap._______________

kom

22

 

 

26.

Jastučići s čokoladom ili vanilijom

Nap.______________

Kom

20

 

 

27.

Petit keksi 1 kg

Nap._________________

kom

20

 

 

28.

Keksi Kraš napolitanke 1 kg

Nap. ______________

kom

70

 

 

29.

Piškote cca 800 g

Nap. ______________________

kom

45

 

 

30.

Kremni namaz  Lino lada  2,5 kg

Nap. ______________

kom

20

 

 

31.

Marmelada miješana 2,5 kg

Nap. _______________________

kom

15

 

 

32.

Kompot breskva 2650 ml

Nap. _______________

kom

5

 

 

33.

Kompot višnja 2600 g

Nap. _________________________

kom

10

 

 

34.

Margo nova 500 g

Nap. __________________________

kom

55

 

 

35.

Med cvjetni cca 900g

Nap. ______________

kom

10

 

 

36.            9.

Čaj voćni 20/1 – brusnica, marelica, šumsko voće

kom

110

 

 

37.

Čajna pašteta 900 g

Nap. ______________

kom

30

 

 

38.

Čajna pašteta 100g

Nap. ______________

kom

180

 

 

39.            10.

Tunj komadi 1700 g

Nap. ________________

kom

15

 

 

40.            12.

Tunj komadi 185 g

Nap. ________________

kom

60

 

 

41.

Ulje 1 l

Nap. ______________________

kom

220

 

 

42.            16.

Ocat alkoholni 5l

Nap. ________________

kom

25

 

 

43.

Jaja  10/1

Nap. ________________________

paketa

200

 

 

44.

Tjestenina Farffalle 1 kg

Nap. __________________

kom

100

 

 

45.

Tjestenina pužići 1 kg

Nap. ___________________

kom

100

 

 

46.

Špageti 1 kg

Nap. ___________________

kom

50

 

 

47.

Tjestenina za juhu 500 g ponte stelline Nap. _____________________

kom

30

 

 

48.

Tjestenina za juhu 500 g rezanci, slova i brojke, tarana, točkice, zvjezdice

Nap. _______________________

kom

30

 

 

49.

Rajčica koncentrat cca 800g

Nap. ______________

kom

70

 

 

50.

Đuveč konzerva cca 770 g

kom

30

 

 

51.

Cikla 2550 g Podravka

Nap. _______________

kom

55

 

 

52.

Kiseli krastavci 2350 g

Nap. _______________________

kom

45

 

 

53.

Miješana salata 2400 g

Nap. ________________________

kom

15

 

 

54.            43.

Kukuruz šećerac 2,5 kg smrznuto

Nap. _____________________

kom

10

 

 

55.

Brokula 2,5 kg smrznuto

Nap. _____________________

kom

70

 

 

56.

Cvjetača 2,5 kg smrznuto

Nap. _____________________

kom

50

 

 

57.

Carska mješavina 2,5 kg smrznuto

Nap. ______________________

Kom

60

 

 

58.

Žuta mahuna 2,5 kg smrznuto

Nap. ______________________

Kom

25

 

 

59.

Zelena mahuna 2,5 kg smrznuto

Nap.______________

Kom

30

 

 

60.

Grašak- mrkva 2,5 kg smrznuto

Nap. ______________________

Kom

50

 

 

61.

Špinat 2,5 kg smrznuto

Nap. ______________________

Kom

10

 

 

62.

Bučino ulje 1 l

Kom

5

 

 

63.

Acetto balsamico 1 l

Kom

3

 

 

64.

Baby mrkva 2,5 kg smrznuta

Kom

10

 

 

65.

Bob 2,5 kg smrznuta

Kom

10

 

 

66.

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

67.

 

 

PDV:

 

68.

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

69.

 

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 


DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-20-02/10

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 23.11.2020. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa i prerađevina od piletine i puretine (evidencijski broj nabave: JN – 2/21) za 2021. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa i prerađevina od piletine i puretine, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 31.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 07.12.2020. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Adresa za dostavu ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa i prerađevina od piletine i puretine

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od piletine i puretine

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Pileći file smrznuto

Kg

280

 

 

2.

Pilići grill smrznuti

Kg

150

 

 

3.

Pureća prsa smrznuta

Kg

130

 

 

4.

Pileći otkošteni batak - zabatak smrznuti

Kg

250

 

 

5.

Hrenovke pileće

Kg

130

 

 

6.

Salama pileća prsa

Kg

50

 

 

7.

Pureća toast šunka (kvalitetnija)

Kg

50

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-20-02/09

URBROJ: 238/14-78-20/02

U Kloštar Ivaniću, 23.11.2020. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od svinjetine, junetine, teletine i prerađevine od mesa (evidencijski broj nabave: JN – 1/21) za 2021. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15.  Zakona o javnoj nabavi (NN120/16)  za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine i mesnih prerađevina, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 55.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 9.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 07.12.2020. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine i mesnih prerađevina

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine  i mesnih prerađevina

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Svinjska lopatica BK

Kg

240

 

 

2.

Teleća lopatica BK

Kg

200

 

 

3.

Juneća lopatica

Kg

120

 

 

4.

Mljeveno miješano meso

Kg

250

 

 

5.

Hamburger špek

Kg

130

 

 

6.

Vratina dimljena

Kg

150

 

 

7.

Toast šunka

Kg

50

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.


 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-19-01/06

URBROJ: 238/14-78-19/04

U Kloštar Ivaniću, 20.11.2019. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu pekarskih proizvoda (evidencijski broj nabave: BN – 4/20) za 2020. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava pekarskih proizvoda, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 21.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši svakodnevno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši najkasnije do 6.15 sati svakog radnog dana)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 09.12.2019. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava pekarskih proizvoda

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava pekarskih proizvoda

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Kukuruzni kruh

Kom

300

 

 

2.

Polubijeli kruh

Kom

2600

 

 

3.

Pecivo kifla

Kom

1500

 

 

4.

Krafne s marmeladom i čokoladom

Kom

250

 

 

5.

Krušne mrvice 500g

Kom

15

 

 

6.

Mlinci 1kg

Kom

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-19-01/06

URBROJ: 238/14-78-19/02

U Kloštar Ivaniću, 20.11.2019. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od svinjetine, junetine, teletine i prerađevine od mesa (evidencijski broj nabave: BN – 1/20) za 2019. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15.  Zakona o javnoj nabavi (NN120/16)  za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 44.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 09.12.2019. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine (svježe i smrznuto) i mesnih prerađevina

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine  i mesnih prerađevina

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Svinjska lopatica BK smrznuto

Kg

180

 

 

2.

Svinjska lopatica BK kockice smrznuto

Kg

50

 

 

3.

Teleća lopatica Bk smrznuto

Kg

110

 

 

4.

Juneće kockice smrznuto

Kg

200

 

 

5.

Mljeveno miješano meso

Kg

300

 

 

6.

Hamburger špek

Kg

130

 

 

7.

Vratina dimljena

Kg

180

 

 

8.

Toast šunka

Kg

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-19-01/06

URBROJ: 238/14-78-19/03

U Kloštar Ivaniću, 20.11.2019. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od piletine, puretine te prerađevina od pilećeg i purećeg mesa (evidencijski broj nabave: BN – 2/20) za 2020. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od piletine i puretine, te prerađevina od pilećeg i purećeg, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 20.000,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 09.12.2019. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od piletine i puretine, te prerađevina od pilećeg i purećeg mesa

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od piletine i puretine

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Pileći file smrznuto

Kg

360

 

 

2.

Pilići grill smrznuti

Kg

200

 

 

3.

Pureća prsa smrznuta

Kg

130

 

 

4.

Pileći otkošteni batak - zabatak smrznuti

Kg

130

 

 

5.

Hrenovke pileće

Kg

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-19-01/06

URBROJ: 238/14-78-19/01

U Kloštar Ivaniću, 20.11.2019. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu svježeg voća i povrća (evidencijski broj nabave: BN – 3/20) za 2020. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava svježeg voća i povrća, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 51.100,00 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s obaveznom naznakom broja narudžbenice na računu
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu.

 

 

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 09.12.2019. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

__________________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

 1. 1.

Krumpir

Kg

1200

 

 

 1. 2.

Mrkva

Kg

220

 

 

 1. 3.

Celer

Kg

100

 

 

 1. 4.

Salata zelena

Kg

180

 

 

 1. 5.

Kupus svježi bijeli

Kg

310

 

 

 1. 6.

Luk crveni

Kg

250

 

 

 1. 7.

Kelj

Kg

120

 

 

 1. 8.

Poriluk

Kg

60

 

 

 1. 9.

Kiselo zelje rezano

Kg

70

 

 

 1. 10.

Tikvice

Kg

70

 

 

 1. 11.

Krastavci

Kg

100

 

 

 1. 12.

Češnjak

Kg

25

 

 

 1. 13.

Kruške

Kg

400

 

 

 1. 14.

Jabuke

Kg

900

 

 

 1. 15.

Banane

Kg

1700

 

 

 1. 16.

Naranče

Kg

400

 

 

 1. 17.

Mandarina

Kg

120

 

 

 1. 18.

Limun

Kg

35

 

 

 1. 19.

Breskva

Kg

260

 

 

 1. 20.

Marelice

Kg

50

 

 

 1. 21.

Grožđe

Kg

180

 

 

 1. 22.

Šljive

Kg

30

 

 

 1. 23.

Nektarina

Kg

130

 

 

 1. 24.

Lubenica

Kg

200

 

 

 1. 25.

Dinja

Kg

15

 

 

 1. 26.

Rajčica

Kg

80

 

 

 1. 27.

Paprika

Kg

100

 

 

 1. 28.

Kisela repa

Kg

50

 

 

 1. 29.

Leća zelena

Kg

30

 

 

 1. 30.

Klementina

Kg

110

 

 

 1. 31.

Grah suhi

Kg

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-19-01/06

URBROJ: 238/14-78-19/06

U Kloštar Ivaniću, 20.11.2019. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu električne energije-opskrba (evidencijski broj nabave: BN – 6/20) za 2020. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je električna energija - opskrba, sukladno Troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 53.097,35 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: Količina je okvirna, a računi će se ispostavljati temeljem stvarne potrošnje električne energije. Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od okvirnih količina predviđenih Troškovnikom, ali plaćanja po sklopljenom ugovoru ne mogu prijeći iznos procijenjene nabave bez PDV-a
 • Rok izvršenja ugovora: razdoblje od 12 mjeseci
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s oznakom ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika), potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga - ne starija od 30 dana od slanja poziva za dostavu ponude; Ponuditelj je obvezan dostaviti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je izdala Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija- HERA.
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,
 • Tražene izjave,
 • Dozvolu HERE za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom.

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 09.12.2019. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj

su ti podaci potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između

voditelja obrade  (Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: opskrba električnom energijom

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: opskrba električnom energijom

Adresa mjernog mjesta: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Mjerna mjesta

Količina

VT, NT -> kWh

Cijena stavke (kn bez PDV) za VT i NT

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV) za

1.

1 obračunsko mjesto:

Šifra MM: 0700036366

VT (kWh) 24.108

NT (kWh) 12.157

VT

NT

VT

NT

2.

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

 

Ukupno (kWh) 36.265

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

PDV:

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis i pečat)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406/01-19-01/06

URBROJ: 238/14-78-19/06

U Kloštar Ivaniću, 20.11.2019. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu električne energije-opskrba (evidencijski broj nabave: BN – 6/20) za 2020. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je električna energija - opskrba, sukladno Troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 53.097,35 kn.

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: Količina je okvirna, a računi će se ispostavljati temeljem stvarne potrošnje električne energije. Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od okvirnih količina predviđenih Troškovnikom, ali plaćanja po sklopljenom ugovoru ne mogu prijeći iznos procijenjene nabave bez PDV-a
 • Rok izvršenja ugovora: razdoblje od 12 mjeseci
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja u formi e-računa s oznakom ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika), potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga - ne starija od 30 dana od slanja poziva za dostavu ponude; Ponuditelj je obvezan dostaviti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je izdala Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija- HERA.
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja),
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu,
 • Tražene izjave,
 • Dozvolu HERE za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom.

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 09.12.2019. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj

su ti podaci potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između

voditelja obrade  (Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: opskrba električnom energijom

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: opskrba električnom energijom

Adresa mjernog mjesta: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Mjerna mjesta

Količina

VT, NT -> kWh

Cijena stavke (kn bez PDV) za VT i NT

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV) za

1.

1 obračunsko mjesto:

Šifra MM: 0700036366

VT (kWh) 24.108

NT (kWh) 12.157

VT

NT

VT

NT

2.

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

 

Ukupno (kWh) 36.265

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

PDV:

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV-om:

 

 

 

 

_______________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis i pečat)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takve ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406-01/18-01-06

URBROJ: 238-14/78-18-01

U Kloštar Ivaniću, 26.11.2018. godine

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu živežnih namirnica (evidencijski broj nabave: BN – 5/19) za 2019. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava živežnih namirnica, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 76.000,00 kn

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, e-mail Naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (opcija, a od 01.07.2019. obveza Ponuditelja prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi- NN 94/2018) s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 15.12.2018.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

 1. 1.            1.

Sol morska sitna

kg

50

 

 

 1. 2.            2.

Šećer

kg

200

 

 

 1. 3.            3.

Dodatak jelima od povrća i začinskog bilja 1 kg

(pr. Vegeta ili jednakovrijedan)

Nap.________________

kg

70

 

 

 1. 4.            4.

Slatka mljevena paprika (cca 1kg)

Nap.________________

kom

12

 

 

 1. 5.            6.

Origano (cca 150g)

Nap.________________

kom

5

 

 

 1. 6.            7.

Čaj (kamilica) 20/1

kom

40

 

 

 1. 7.            8.

Čaj (šipak) 20/1

kom

40

 

 

 1. 8.            9.

Čaj (voćni razne vrste) 20/1

kom

40

 

 

 1. 9.            10.

Tunj komadi (cca 1700g)

Nap.________________

kom

22

 

 

 1. 10.            11.

Petit keksi (cca 960 g)

Nap._________________

kom

25

 

 

 1. 11.            12.

Tunj komadi (cca 185g)

Nap.________________

kom

100

 

 

 1. 12.            13.

Kavovina (cca 250g)

(pr. Divka i sl.)

Nap.________________

kom

20

 

 

 1. 13.            14.

Rogač mljeveni (cca 200g)

Nap.________________

kom

10

 

 

 1. 14.            16.

Ocat alkoholni 5l

Nap.________________

kom

15

 

 

 1. 15.            18.

Mješavina povrća (đuveđ 2,5kg smrznuto)

Nap.________________

kom

40 kom

 

 

 1. 16.            19.

Kakao prah (cca 1 kg)

Nap.________________

kom

10

 

 

 1. 17.            21.

Kompot breskva (cca 1455/2650ml)

Nap._______________

Kom

5

 

 

 1. 18.            22.

Šećer u prahu (cca 1kg)

Nap._______________

kom

10

 

 

 1. 19.            23.

Ječmena kaša (cca 1kg)

kom

15

 

 

 1. 20.            26.

Kukuruzne pahuljice (cca 1kg)

Nap._______________

kom

35

 

 

 1. 21.            27.

Cikla (staklenka – cca 2400g)

Nap._______________

kom

70

 

 

 1. 22.            28.

Keksi napolitanke 1 kg

(pr. Kraš napolitanke ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

60

 

 

 1. 23.            29.

Kakao instant napitak (cca 800g)

(pr. Krašxpres ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

35

 

 

 1. 24.            31.

Kremni namaz (cca 2,5kg) Lino lada

Nap.______________

kom

15

 

 

 1. 25.            32.

Med cvjetni (cca 900g)

Nap.______________

kom

6

 

 

 1. 26.            33.

Rajčica koncentrat (cca 800g)

Nap.______________

kom

55

 

 

 1. 27.            34.

Mažuran mljeveni  (cca 6g)

Nap.______________

kom

16

 

 

 1. 28.            35.

Riža (cca 1kg)

Nap.______________

kom

100

 

 

 1. 29.            36.

Vanilin šećer (cca 1kg)

Nap.______________

kom

10

 

 

 1. 30.            37.

Prašak za pecivo (cca 1kg)

Nap.______________

kom

3

 

 

 1. 31.

Čajna pašteta (cca 900g)

Kom

25

 

 

 1. 32.            40.

Čajna pašteta (cca 100g)

Nap.______________

kom

100

 

 

 1. 33.            41.

Tjestenina pužići, mašnice i sl. (cca 1 kg)

Nap. __________________

kom

180

 

 

 1. 34.

Špageti 1 kg

Nap. ___________________

Kom

70

 

 

 1. 35.            42.

Tjestenina za juhu točkice, zvjezdice i sl. (cca 500g)

Nap. _____________________

Kom

60

 

 

 1. 36.            43.

Kukuruz šećerac 2,5 kg smrznuto

Nap. _____________________

Kom

15

 

 

 1. 37.            44.

Ulje (cca 1 l)

Nap. ______________________

Kom

200

 

 

 1. 38.

Palmino ulje 5/1

Nap. ________________________

Kom

4

 

 

 1. 39.            45.

Marmelada miješana (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

5

 

 

 1. 40.            47.

Kiseli krastavci (cca 2.400 kg)

Nap. _______________________

kom

20

 

 

 1. 41.            48.

Peršin sušeni listići (cca 150g)

Nap. _______________________

Kom

15

 

 

 1. 42.            49.

Voćni jogurt (cca 150g)

Nap. ________________________

Kom

1500

 

 

 1. 43.            50.

Jogurt tekući 1L

Nap. ________________________

Kom

130

 

 

 1. 44.            51.

Topljeni sir (cca 300g)

Nap. ______________________

Kom

45

 

 

 1. 45.            52.

Kukuruzna krupica  (cca 1 kg)

Nap. ___________________

Kom

16

 

 

 1. 46.            53.

Pšenična krupica (cca 1 kg)

Nap. ______________________

Kom

25

 

 

 1. 47.            54.

Kukuruzno brašno (cca 1 kg)

Nap. _________________________

Kom

10

 

 

 1. 48.            55.

Miješana salata (cca 2.400 g)

Nap. ________________________

Kom

10

 

 

 1. 49.            57.

Margo nova (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

60

 

 

 1. 50.            58.

Sir svježi (cca 1kg)

Nap. ___________________________

Kom

100

 

 

 1. 51.            59.

Mliječni namaz (cca. 70g)

Nap. __________________________

kom

700

 

 

 1. 52.            60.

Mileram (cca 900g-1000g)

Nap. __________________________

Kom

160

 

 

 1. 53.            61.

Trajno mlijeko (cca 1 l)

Nap. __________________________

Kom

2000

 

 

 1. 54.            62.

Maslac (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

150

 

 

 1. 55.            63.

Sir Gouda (cca 1 kg)

Nap. __________________________

Kg

35

 

 

 1. 56.            64.

Listovi za pite i savijače (cca 500g)

Nap. ________________________

Kom

50

 

 

 1. 57.            65.

Jaja (cca 10/1)

Nap. ________________________

Kom

250

 

 

 1. 58.            66.

Kompot višnja (cca 2400g)

Nap. _________________________

kom

5

 

 

 1. 59.            67.

Kokosovo brašno (cca 200g)

Nap. __________________________

Kom

10

 

 

 1. 60.            68.

Kuglice s čokoladom (cca 800g)

(Pr. Nesquik kuglice ili jednakovrijedan)

Nap. _________________________

kom

27

 

 

 1. 61.            69.

Piškote (cca 800g)

Nap.______________________

kom

30

 

 

 1. 62.            70.

Puding čokolada/vanilija 175g

Nap. ______________________

Kom

1.000

 

 

 1. 63.            71.

Oštro brašno 1 kg

Nap. _________________________

Kom

250

 

 

 1. 64.

Brokula smrznuto 2,5 kg

Nap. _____________________

Kom

45

 

 

 1. 65.

Cvjetača smrznuto 2,5kg

Nap. _____________________

Kom

35

 

 

 1. 66.

Carska mješavina smrznuto 2,5 kg

Nap. ______________________

Kom

35

 

 

 1. 67.

Žuta mahuna smrznuto 2,5 kg

Nap. ______________________

Kom

40

 

 

 1. 68.

Grašak smrznuto 2,5 kg

Nap. ______________________

Kom

10

 

 

 1. 69.

Grašak- mrkva smrznuto 2,5kg

Nap. ______________________

Kom

35

 

 

 1. 70.

Špinat smrznuto 2,5kg

Nap. ______________________

Kom

5

 

 

 1. 71.

Fishburger 5 kg

Nap. ______________________

Kom

12

 

 

 1. 72.

Grah (baby beans) smrznuto 2,5kg

LEDO

Kom

150

 

 

 1. 73.

Panirani štapići (lignja) 5 kg

Nap. _____________________

Kom

25

 

 

 1. 74.

Miješano povrće za juhu smrznuto 2,5 kg

Nap. _____________________

Kom

10

 

 

 1. 75.

Sladoled 6 L razni okusi

Nap. ______________________

Kom

10

 

 

 1. 76.

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 1. 77.

 

 

PDV:

 

 1. 78.

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 1. 79.

 

 


 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406-01/18-01-04

URBROJ: 238-14/78-18-01

U Kloštar Ivaniću, 26.11.2018. godine

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od piletine, puretine te prerađevina od pilećeg i purećeg mesa (evidencijski broj nabave: BN – 2/19) za 2019. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 6. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od piletine i puretine, te prerađevina od pilećeg i purećeg, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 23.200,00

 

 1. 7. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, e-mail Naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (opcija, a od 01.07.2019. obveza Ponuditelja prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi- NN 94/2018) s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 8. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 9. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 15.12.2018.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 10. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od piletine i puretine, te prerađevina od pilećeg i purećeg mesa

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Pileći file smrznuto

Kg

300

 

 

2.

Pilići grill- smrznuto

Kg

260

 

 

3.

Pureća prsa- smrznuto

Kg

100

 

 

4.

Pileći batak-zabatak smrznuto

Kg

60

 

 

5.

Hrenovke pileće

Kg

60

 

 

6.

Hrenovke pureće

Kg

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406-01/18-01-07

URBROJ: 238-14/78-18-01

U Kloštar Ivaniću, 26.11.2018. godine

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu svježeg voća i povrća (evidencijski broj nabave: BN – 3/19) za 2019. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 11. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava svježeg voća i povrća, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 38.400,00 kn

 

 1. 12. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, e-mail Naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (opcija, a od 01.07.2019. obveza Ponuditelja prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi- NN 94/2018) s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 13. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 14. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 15.12.2018.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 15. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Krumpir

Kg

1200

 

 

2.

Mrkva

Kg

200

 

 

3.

Celer

Kg

60

 

 

4.

Salata zelena

Kg

100

 

 

5.

Kupus svježi bijeli

Kg

200

 

 

6.

Kupus svježi crveni

Kg

50

 

 

7.

Luk crveni

Kg

150

 

 

8.

Peršin kor./list

Kg

15

 

 

9.

Kelj

Kg

80

 

 

10.

Poriluk

Kg

50

 

 

11.

Kiselo zelje rezano

Kg

50

 

 

12.

Tikvice

Kg

50

 

 

13.

Krastavci

Kg

100

 

 

14.

Češnjak

Kg

20

 

 

15.

Kruške

Kg

280

 

 

16.

Jabuke

Kg

800

 

 

17.

Banane

Kg

1500

 

 

18.

Naranče

Kg

400

 

 

19.

Mandarina

Kg

100

 

 

20.

Kesteni

Kg

10

 

 

21.

Limun

Kg

40

 

 

22.

Breskva

Kg

150

 

 

23.

Marelice

Kg

80

 

 

24.

Grožđe

Kg

150

 

 

25.

Šljive

Kg

30

 

 

26.

Nektarina

Kg

220

 

 

27.

Lubenica

Kg

200

 

 

28.

Dinja

Kg

50

 

 

29.

Rajčica

Kg

100

 

 

30.

Paprika

Kg

80

 

 

31.

Kisela repa

Kg

50

 

 

32.

Leća zelena

Kg

50

 

 

33.

Klementina

Kg

150

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406-01/18-01-05

URBROJ: 238-14/78-18-01

U Kloštar Ivaniću, 26.11.2018. godine

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu pekarskih proizvoda (evidencijski broj nabave: BN – 4/19) za 2019. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 16. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava pekarskih proizvoda, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 20.000,00 kn

 

 1. 17. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši svakodnevno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši najkasnije do 6.15 sati svakog radnog dana)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, e-mail Naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (opcija, a od 01.07.2019. obveza Ponuditelja prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi- NN 94/2018) s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 18. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 19. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 15.12.2018.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 20. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava pekarskih proizvoda

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava pekarskih proizvoda

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Kukuruzni kruh

Kom

360

 

 

2.

Bijeli kruh

Kom

2500

 

 

3.

Pecivo kifla

Kom

800

 

 

4.

Krafne s marmeladom i čokoladom

Kom

200

 

 

5.

Krušne mrvice 500g

Kom

20

 

 

6.

Mlinci 1kg

Kom

80 kom

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406-01/18-01-03

URBROJ: 238-14/78-18-01

U Kloštar Ivaniću, 26.11.2018. godine

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od svinjetine, junetine, teletine i prerađevine od mesa (evidencijski broj nabave: BN – 1/19) za 2019. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15.  Zakona o javnoj nabavi (NN120/16)  za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 21. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina, sukladno troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 30.400,00 kn

 

 1. 22. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 10.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, e-mail Naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (opcija, a od 01.07.2019. obveza Ponuditelja prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi- NN 94/2018) s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 23. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. 24. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 15.12.2018.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 25. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj su ti podaci

potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između voditelja obrade

(Naručitelja i Ponuditelja).

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine (svježe i smrznuto) i mesnih prerađevina

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od svinjetine, teletine, junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Svinjska lopatica BK smrznuto

Kg

180

 

 

2.

Teleća lopatica Bk smrznuto

Kg

60

 

 

3.

Juneće kockice smrznuto

kg

140

 

 

4.

Mljeveno miješano meso

kg

200

 

 

5.

Hamburger špek

kg

70

 

 

6.

Vratina dimljena

kg

150

 

 

7.

Toast šunka

kg

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406-01/18-01-08

URBROJ: 238-14/78-18-01

U Kloštar Ivaniću, 26.11.2018. godine

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA: 406-01/18-01-08

URBROJ: 238-14/78-18-01

U Kloštar Ivaniću, 26.11.2018. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu električne energije-opskrba (evidencijski broj nabave: BN – 6/19) za 2019. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je električna energija-opskrba, sukladno Troškovniku iz nastavka ovog  Poziva na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 53.097,35 kn

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: Količina je okvirna, a računi će se ispostavljati temeljem stvarne potrošnje električne energije. Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od okvirnih količina predviđenih Troškovnikom, ali plaćanja po sklopljenom ugovoru ne mogu prijeći iznos procijenjene nabave bez PDV-a
 • Rok izvršenja ugovora: razdoblje od 12 mjeseci
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, e-mail Naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (opcija, a od 01.07.2019. obveza Ponuditelja prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi- NN 94/2018) s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti Ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika), potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga- ne starija od 30 dana od slanja poziva za dostavu ponude; Ponuditelj je obvezan dostaviti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je izdala Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija- HERA
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu
 • Tražene izjave
 • Dozvolu HERE za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom

 

 1. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Rok za dostavu ponude: 15.12.2018.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a,  10312 Kloštar Ivanić

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. 5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kristina Šilipetar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 01/2892-545

Mob: 099/238-6517

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

Obrada podataka ponuditelja koristit će se isključivo za potrebe realizacije ugovora u mjeri u kojoj

su ti podaci potrebni za izvršavanje ugovora i koliko god su potrebni, i prenosit će se izravno između

voditelja obrade  (Naručitelja i Ponuditelja).

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: električna energija opskrba

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB: 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovne banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba Ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: opskrba električnom energijom

Adresa mjernog mjesta: Naftaplinska 23/a, Kloštar   Ivanić

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Mjerna mjesta

Količina

VT, NT -> kWh

Cijena stavke (kn bez PDV) za VT i NT

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV) za

1.

1 obračunsko mjesto:

Šifra MM: 0700036366

VT (kWh) 26.622

NT (kWh) 15.482

VT

NT

VT

NT

2.

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

 

Ukupno (kWh) 42.104

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

PDV:

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis i pečat)

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić Naftaplinska 23/a Kloštar Ivanić, OIB 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić ( KLASA. 601-01/13-01-26 URBROJ :238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 27 .11. 2017.  Jakovljević Grozdana ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA NABAVE

 

I

 

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ,NAFTAPLINSKA 23/a; tel: 099/8077 149

II

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana; ravnateljica

III

 

Predmet nabave : Meso od peradi, svinjetine i junetine (svježe i smrznuto)  te prerađevine od mesa.

IV

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 56.000,00  kuna bez PDV-a odnosno 70.000,00 kuna sa PDV-om

 

V

Izvor i način planiranih sredstava : financijskim planom ustanove.

 

VI

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Frigan Ivana – predsjednica

- Sandra Bokun Rajić – član

- Morena Sadiković – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad  odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 406-01/17-03-23

URBROJ: 238-14/78-17-01

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

Dostaviti .

1.Članovima Povjerenstva

2 . Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić Naftaplinska 23/a Kloštar Ivanić, OIB 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić ( KLASA:601-01/13-01-26 URBROJ:238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 27 .11. 2017.  Jakovljević Grozdana ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA NABAVE

 

I

 

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ,NAFTAPLINSKA 23/a; tel: 099/8077 149

II

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana; ravnateljica

III

 

Predmet nabave : Živežne namirnice

IV

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 72.000,00  kuna bez PDV-a odnosno 90.000,00 kuna sa PDV-om

 

V

Izvor i način planiranih sredstava : financijskim planom ustanove.

 

VI

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Frigan Ivana – predsjednica

- Sandra Bokun Rajić – član

- Morena Sadiković – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad  odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 406-01/17-04-24

URBROJ: 238-14/78-17-01

Ravnateljica

Jakovljević Grozdana

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2 . Pismohrana

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić Naftaplinska 23/a Kloštar Ivanić, OIB 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić ( KLASA:601-01/13-01-26 URBROJ:238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić  od 27.11. 2017.  Jakovljević Grozdana ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA NABAVE

 

I

 

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ,NAFTAPLINSKA 23/a; tel: 099/8077 149

II

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana; ravnateljica

III

 

Predmet nabave : Svježeg voća i povrća

IV

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 36.800,00  kuna bez PDV-a odnosno 46.000,00 kuna sa PDV-om

 

V

Izvor i način planiranih sredstava : financijskim planom ustanove.

 

VI

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Frigan Ivana – predsjednica

- Sandra Bokun Rajić – član

- Morena Sadiković – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad  odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 406-01/17-04-25

URBROJ: 238-14/78-17-01

Ravnateljica

Jakovljević Grozdana

Dostaviti .

1.Članovima Povjerenstva

2 . Pismohrana

 

 

 

Naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić Naftaplinska 23/a Kloštar Ivanić, OIB 72007988952, na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić ( KLASA:601-01/13-01-26 URBROJ:238/14-01/01-13-01 i članka 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić od 27.11.2017. Jakovljević Grozdana ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA NABAVE

 

I

 

Podaci o Naručitelju: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ,NAFTAPLINSKA 23/a; tel: 099/8077 149

II

Odgovorna osoba Naručitelja:  Jakovljević Grozdana; ravnateljica

III

 

Predmet nabave : Živežne namirnice

IV

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 72.000,00  kuna bez PDV-a odnosno 90.000,00 kuna sa PDV-om

 

V

Izvor i način planiranih sredstava : financijskim planom ustanove.

 

VI

Imenovani članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave.

- Frigan Ivana – predsjednica

- Sandra Bokun Rajić – član

- Morena Sadiković – član

 

Poslovi i zadaci Povjerenstva proizlaze iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ovlašteni predstavnici Povjerenstva Naručitelja odgovaraju za svoj rad  odgovornoj osobi Naručitelja.

 

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 406-01/17

URBROJ: 238-14/78-17-01

Ravnateljica

Jakovljević Grozdana

Dostaviti .

1. Članovima Povjerenstva

2 . Pismohrana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANĆ

 

KLASA:406-01/17-01-07

URBROJ:238-14/78-17-01

 

U Kloštru Ivaniću , 8.5.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu živežnih namirnica (evidencijski broj nabave: BN - 1/17) za 2017. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava živežnih namirnica , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 48.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 13.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: do 31.12.2017.
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 • odgovarajuću potvrdu

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 19.5.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel.01/2892 545; fax  01/3899-006

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 17653468355

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Sol morska sitna

kg

55

 

 

2.

Šećer

kg

210

 

 

3.

Dodatak jelima od povrća i začinskog bilja 1 kg

(pr. Vegeta ili jednakovrijedan)

Nap.________________

kg

70

 

 

4.

Slatka mljevena paprika (cca 1kg)

Nap.________________

kom

10

 

 

5.

Papar mljeveni – crni (cca 100g)

Nap.________________

kom

5

 

 

6.

Origano (cca 150g)

Nap.________________

kom

2

 

 

7.

Čaj (kamilica) 20/1

kom

40

 

 

8.

Čaj (šipak) 20/1

kom

40

 

 

9.

Čaj (brusnica) 20/1

kom

40

 

 

10.

Tunj komadi (cca 1700g)

Nap.________________

kom

22

 

 

11.

Petit keksi (cca 960 g)

Nap._________________

kom

75

 

 

12.

Tunj komadi (cca 185g)

Nap.________________

kom

100

 

 

13.

Kavovina (cca 250g)

(pr. Divka i sl.)

Nap.________________

kom

20

 

 

14.

Rogač mljeveni (cca 200g)

Nap.________________

kom

2

 

 

15.

Limunska kiselina (cca 500g)

Nap.________________

kom

8

 

 

16.

Ocat alkoholni 5l

Nap.________________

kom

5

 

 

17.

Ocat alkoholni 1l

Nap.________________

kom

18

 

 

18.

Đuveč (850g)

Nap.________________

kom

35

 

 

19.

Kako prah (100g)

Nap.________________

kom

40

 

 

20.

Kompot voćna salata (cca 1560/2650g)

Nap.________________

kom

5

 

 

21.

Kompot breskva (cca 1455/2650ml)

Nap._______________

 

10

 

 

22.

Šećer u prahu (cca 500g)

Nap._______________

kom

15

 

 

23.

Ječmena kaša (cca 1kg)

kom

25

 

 

24.

Mak mljeveni (cca 200g)

Nap._______________

kom

5

 

 

25.

Kava mljevena (cca 250g)

Nap._______________

kom

5

 

 

26.

Kukuruzne pahuljice (cca 1kg)

Nap._______________

kom

45

 

 

27.

Cikla (staklenka – cca 2400g)

Nap._______________

kom

40

 

 

28.

Keksi napolitnke 1 kg

(pr. Kraš napolitanke ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

29.

Kakao instant napitak (cca 800g)

(pr. Krašxpres ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

45

 

 

30.

Vitaminski instant napitak

(cca 1kg)

(pr. cedevita, juicy vita ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

15

 

 

31.

Kremni namaz (cca 2,5kg)

(pr. Lino lada ili jednkovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

32.

Med cvjetni (cca 900g)

Nap.______________

kom

5

 

 

33.

Rajčica koncentrat (cca 800g)

Nap.______________

kom

55

 

 

34.

Mažuran mljeveni  (cca 6g)

Nap.______________

kom

10

 

 

35.

Riža (cca 1kg)

Nap.______________

kom

120

 

 

36.

Vanilin šećer (cca 1kg

Nap.______________

kom

5

 

 

37.

Prašak za pecivo (cca 1kg)

Nap.______________

kom

5

 

 

38.

Prehrambena boja

(pr. Aroma i sl.)

Nap.______________

kom

20

 

 

39.

Čajni kolutići (cca 800g)

Nap.______________

kom

10

 

 

40.

Čajna pašteta (cca 100g)

Nap.______________

kom

270

 

 

41.

Tjestenina (cca 1 kg)

Nap. __________________

kom

240

 

42.

Tjestenina za juhu (cca 500g)

Nap. _____________________

Kom

37

 

43.

Kukuruz šećerac (cca 150g)

Nap. _____________________

Kom

62

 

44.

Ulje (cca 1 l)

Nap. ______________________

Kom

240

 

45.

Marmelada miješana (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

46.

Marmelada marelica (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

47.

Kiseli krastavci (cca 2.400 kg)

Nap. _______________________

kom

30

 

48.

Peršun sušeni listići (cca 150g)

Nap. _______________________

Kom

12

 

49.

Voćni jogurt (cca 150g)

Nap. ________________________

Kom

1500

 

50.

Jogurt tekući (cca 180 g)

Npr. ________________________

Kom

600

 

51.

Topljeni sir (cca 140 g)

Nap. ______________________

Kom

100

 

52.

Kukuruzna krupica  (cca 1 kg)

Nap. ___________________

Kom

15

 

53.

Pšenićna krupica (cca 1 kg)

Nap. ______________________

Kom

25

 

54.

Kukuruzno brašno (cca 1 kg)

Nap. _________________________

Kom

15

 

55.

Miješana salata (cca 2.400 g)

Nap. ________________________

Kom

10

 

56.

Prezli (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

15

 

57.

Margo nova (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

55

 

58.

Sir svježi (cca 500g)

Nap. ___________________________

Kom

170

 

59.

Mliječni namaz (cca. 70g)

Nap. __________________________

kom

700

 

60.

Mileram (cca 400g)

Nap. __________________________

Kom

300

 

61.

Trajno mlijeko (cca 1 l)

Nap. __________________________

Kom

2.400

 

62.

Maslac (cca 250g)

Nap. __________________________

Kom

190

 

63.

Sir Gouda (cca 1 kg)

Nap. __________________________

Kg

30

 

64.

Listovi za pite i savijaće (cca 500g)

Nap. ________________________

Kom

30

 

65.

Jaja (cca 10/1)

Nap. ________________________

Kom

170

 

66.

Kompot višnja (cca 2400g)

Nap. _________________________

kom

10

 

67.

Kokosovo brašno (cca 200g)

Nap. __________________________

Kom

20

 

68.

Kuglice s čokoladom (cca 800g)

(Pr. Nesquik kuglice ili jednkovrijedan)

Nap. _________________________

kom

70

 

69.

Piškote (cca 400g)

Npr. ___________________________

kom

40

 

70.

Puding čokolada ili vanilija sa šlagom (cca 175 g)

Npr. _________________________

kom

1500

 

71.

Bomboni  karamela ( cca 1 kg)

Npr. _________________________

kg

16

 

72.

Brašno 1/1

Npr. __________________________

kom

250

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA:406-01/16-03-19

URBROJ:238-14/78-16-01

 

U Kloštar Ivaniću, 28.11. 2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od peradi, svinjetine i junetine i prerađevine od mesa (evidencijski broj nabave: BN – 2/16) za 2016. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine i mesnih prerađevina, sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 44.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 13.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plačanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 • odgovarajuću potvrdu

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 16.12.2016. do 12,00 sati

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel.01/2892 545; fax  01/3899-006

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine i mesnih prerađevina proizvoda

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine i mesnih prerađevina

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Svinjska lopatica BK

kg

 

 

 

2.

Juneća lopatica BK

kg

 

 

 

3.

Pileći file

kg

 

 

 

4.

Junetina mljevena

kg

 

 

 

5.

Juneće kockice

kg

 

 

 

6.

Juneći but

kg

 

 

 

7.

Svinjski but Bk

kg

 

 

 

8.

Pilići Gril

kg

 

 

 

9.

Mljeveno miješano meso

kg

 

 

 

10.

Hamburger špek

kg

 

 

 

11.

Dimljena vratina

kg

 

 

 

12.

Šunka za pizzu

kg

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANIĆ

 

KLASA:406-01/17-04-26

URBROJ:238-14/78-17-01

 

U Kloštru Ivaniću , 27.11.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu živežnih namirnica (evidencijski broj nabave: BN - 3/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava živežnih namirnica , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 72.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 13.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: do 31.12.2018.
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 15.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 179

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 17653468355

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Sol morska sitna

kg

55

 

 

2.

Šećer

kg

210

 

 

3.

Dodatak jelima od povrća i začinskog bilja 1 kg

(pr. Vegeta ili jednakovrijedan)

Nap.________________

kg

70

 

 

4.

Slatka mljevena paprika (cca 1kg)

Nap.________________

kom

10

 

 

5.

Papar mljeveni – crni (cca 100g)

Nap.________________

kom

5

 

 

6.

Origano (cca 150g)

Nap.________________

kom

2

 

 

7.

Čaj (kamilica) 20/1

kom

40

 

 

8.

Čaj (šipak) 20/1

kom

40

 

 

9.

Čaj (brusnica) 20/1

kom

40

 

 

10.

Tunj komadi (cca 1700g)

Nap.________________

kom

22

 

 

11.

Petit keksi (cca 960 g)

Nap._________________

kom

75

 

 

12.

Tunj komadi (cca 185g)

Nap.________________

kom

100

 

 

13.

Kavovina (cca 250g)

(pr. Divka i sl.)

Nap.________________

kom

20

 

 

14.

Rogač mljeveni (cca 200g)

Nap.________________

kom

2

 

 

15.

Limunska kiselina (cca 500g)

Nap.________________

kom

8

 

 

16.

Ocat alkoholni 5l

Nap.________________

kom

5

 

 

17.

Ocat alkoholni 1l

Nap.________________

kom

18

 

 

18.

Đuveč (850g)

Nap.________________

kom

35

 

 

19.

Kako prah (100g)

Nap.________________

kom

40

 

 

20.

Kompot voćna salata (cca 1560/2650g)

Nap.________________

kom

5

 

 

21.

Kompot breskva (cca 1455/2650ml)

Nap._______________

 

10

 

 

22.

Šećer u prahu (cca 500g)

Nap._______________

kom

15

 

 

23.

Ječmena kaša (cca 1kg)

kom

25

 

 

24.

Mak mljeveni (cca 200g)

Nap._______________

kom

5

 

 

25.

Kava mljevena (cca 250g)

Nap._______________

kom

5

 

 

26.

Kukuruzne pahuljice (cca 1kg)

Nap._______________

kom

45

 

 

27.

Cikla (staklenka – cca 2400g)

Nap._______________

kom

40

 

 

28.

Keksi napolitnke 1 kg

(pr. Kraš napolitanke ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

29.

Kakao instant napitak (cca 800g)

(pr. Krašxpres ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

45

 

 

30.

Vitaminski instant napitak

(cca 1kg)

(pr. cedevita, juicy vita ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

15

 

 

31.

Kremni namaz (cca 2,5kg)

(pr. Lino lada ili jednkovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

32.

Med cvjetni (cca 900g)

Nap.______________

kom

5

 

 

33.

Rajčica koncentrat (cca 800g)

Nap.______________

kom

55

 

 

34.

Mažuran mljeveni  (cca 6g)

Nap.______________

kom

10

 

 

35.

Riža (cca 1kg)

Nap.______________

kom

120

 

 

36.

Vanilin šećer (cca 1kg

Nap.______________

kom

5

 

 

37.

Prašak za pecivo (cca 1kg)

Nap.______________

kom

5

 

 

38.

Prehrambena boja

(pr. Aroma i sl.)

Nap.______________

kom

20

 

 

39.

Čajni kolutići (cca 800g)

Nap.______________

kom

10

 

 

40.

Čajna pašteta (cca 100g)

Nap.______________

kom

270

 

 

41.

Tjestenina (cca 1 kg)

Nap. __________________

kom

240

 

42.

Tjestenina za juhu (cca 500g)

Nap. _____________________

Kom

37

 

43.

Kukuruz šećerac (cca 150g)

Nap. _____________________

Kom

62

 

44.

Ulje (cca 1 l)

Nap. ______________________

Kom

240

 

45.

Marmelada miješana (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

46.

Marmelada marelica (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

47.

Kiseli krastavci (cca 2.400 kg)

Nap. _______________________

kom

30

 

48.

Peršun sušeni listići (cca 150g)

Nap. _______________________

Kom

12

 

49.

Voćni jogurt (cca 150g)

Nap. ________________________

Kom

1500

 

50.

Jogurt tekući (cca 180 g)

Npr. ________________________

Kom

600

 

51.

Topljeni sir (cca 140 g)

Nap. ______________________

Kom

100

 

52.

Kukuruzna krupica  (cca 1 kg)

Nap. ___________________

Kom

15

 

53.

Pšenićna krupica (cca 1 kg)

Nap. ______________________

Kom

25

 

54.

Kukuruzno brašno (cca 1 kg)

Nap. _________________________

Kom

15

 

55.

Miješana salata (cca 2.400 g)

Nap. ________________________

Kom

10

 

56.

Prezli (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

15

 

57.

Margo nova (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

55

 

58.

Sir svježi (cca 500g)

Nap. ___________________________

Kom

170

 

59.

Mliječni namaz (cca. 70g)

Nap. __________________________

kom

700

 

60.

Mileram (cca 400g)

Nap. __________________________

Kom

300

 

61.

Trajno mlijeko (cca 1 l)

Nap. __________________________

Kom

2.400

 

62.

Maslac (cca 250g)

Nap. __________________________

Kom

190

 

63.

Sir Gouda (cca 1 kg)

Nap. __________________________

Kg

30

 

64.

Listovi za pite i savijaće (cca 500g)

Nap. ________________________

Kom

30

 

65.

Jaja (cca 10/1)

Nap. ________________________

Kom

170

 

66.

Kompot višnja (cca 2400g)

Nap. _________________________

kom

10

 

67.

Kokosovo brašno (cca 200g)

Nap. __________________________

Kom

20

 

68.

Kuglice s čokoladom (cca 800g)

(Pr. Nesquik kuglice ili jednkovrijedan)

Nap. _________________________

kom

70

 

69.

Piškote (cca 400g)

Npr. ___________________________

kom

40

 

70.

Puding čokolada ili vanilija sa šlagom (cca 175 g)

Npr. _________________________

kom

1500

 

71.

Bomboni  karamela ( cca 1 kg)

Npr. _________________________

kg

16

 

72.

Brašno oštro 1/1

Npr. __________________________

kom

250

 

73.

Čaj (marelica)

kom

20

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ Proljeće

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANIĆ

 

KLASA: 406-01/17-04-27

URBROJ: 238-14-78-17-01

 

U Kloštar  Ivaniću; 27.11.2017.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu svježeg voća i povrća (evidencijski broj nabave: BN - 4/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava svježeg voća i povrća , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 36.800,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 09.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a ; Kloštar Ivanić , s  naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje za ozbiljnost jamstva ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

 

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 15.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 149

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće , Naftaplinska 23/a , Kloštar Ivanić, OIB 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

krumpir

kg

850

 

 

2.

mrkva

kg

130

 

 

3.

celer

kg

30

 

 

4.

Salata zelena

kg

20

 

 

5.

Kupus bijeli

kg

230

 

 

6.

Luk crveni

kg

110

 

 

7.

Peršun korijen list

kg

12

 

 

8.

kelj

kg

70

 

 

9.

poriluk

kg

24

 

 

10.

Zelje kiselo

kg

50

 

 

11.

Tikvice

kg

22

 

 

12.

krastavci

kg

20

 

 

13.

grah

kg

60

 

 

14.

češnjak

kg

8

 

 

15.

kruške

kg

280

 

 

16.

jabuke

kg

300

 

 

17.

banane

kg

1200

 

 

18.

naranče

kg

350

 

 

19.

mandarine

kg

250

 

 

20.

kesten

kg

10

 

 

21.

limun

kg

10

 

 

22.

breskve

kg

25

 

 

23.

marelice

Kg

20

 

 

24.

grožđe

Kg

90

 

25.

šljive

Kg

15

 

26.

nektarine

Kg

125

 

27.

lubenica

Kg

120

 

28.

dinja

kg

15

 

29.

rajčica

kg

80

 

30.

Paprika

kg

30

 

31.

Kisela repa

kg

40

 

32.

Leća zelena

kg

15

 

33.

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a

PDV

 

 

 

 

Cijena ponude s PDV-om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA:406-01/17-04-28

URBROJ:238-14/78-17-01

 

U Kloštar Ivaniću, 27.11.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od peradi, svinjetine i junetine i prerađevine od mesa (evidencijski broj nabave: BN – 2/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina, sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 56.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 13.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 15.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 149

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine (svježe i smrznuto) i mesnih prerađevina proizvoda

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Svinjska lopatica BK

Kg

70

 

 

2.

Svinjska lopatica BK smrznuto

kg

70

 

 

2.

Juneća lopatica BK

kg

10

 

 

3.

Pileći file - smrznuti

kg

310

 

 

4.

Juneće kockice - smrznuto

kg

70

 

 

5.

Juneće kockice

kg

80

 

 

6.

Juneći but

kg

20

 

 

7.

Svinjski but Bk

kg

20

 

 

8.

Pilići Gril - smrznuti

kg

260

 

 

9.

Mljeveno miješano meso

kg

100

 

 

10.

Hamburger špek

kg

53

 

 

11.

Dimljena vratina

kg

73

 

 

12.

Šunka za pizzu

kg

35

 

 

13.

Posebna salama 1 kg

kg

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANĆ

 

KLASA:406-01/17-04-30

URBROJ:238-14/78-17-01

 

U Kloštru Ivaniću , 29.11.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu programskog paketa za poslovanje DV Proljeće(evidencijski broj nabave: BN - 5/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava programskog paketa za poslovanje DV Proljeće , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 55.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: 8 dana nakon sklapanja Ugovora
 • Rok trajanja ugovora: do 31.12.2018.
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: U roku od 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 12.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 179

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava programskog paketa za poslovanje DV Proljeće

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 17653468355

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava programskog paketa

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

1. Programski paket za poslovanje dječjeg vrtića Proljeće

 

a) Program za proračun

-        Omogućuje efikasno vođenje proračunskog računovodstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako i svih drugih institucija koje su obavezne voditi proračunsko računovodstvo

-        Unos plana i projekcije

 • Naslovna stranica
 • Račun prihoda
 • Račun rashoda
 • Posebni dio – rashodi (sažeto)
 • Račun zaduživanja / financiranja
 • Proračun po klasifikacijama
 • Plan razvojnih programa
 • Plan razvojnih programa – po kontima
 • Realizacija proračuna po izvorima financiranja

-        Rebalans sa slijedećim ispisima:

 • Naslovan stranica
 • Račun prihoda
 • Račun rashoda
 • Posebni dio – rashodi (sažeto)
 • Račun zaduživanja / financiranja
 • Proračun po klasifikacijama
 • Plan razvojnih programa
 • Plan razvojnih programa – po kontima
 • Realizacija proračuna po izvorima financiranja

-        Tekuće izvještavanje sa slijedećim ispisima:

 • Naslovna stranica
 • Račun prihoda
 • Račun rashoda
 • Posebni dio – rashodi (sažeto i prošireno)
 • Račun zaduživanja / financiranja
 • Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
 • Proračun pozicijama
 • Plan razvojnih programa
 • Plan razvojnih programa po kontima
 • Realizacija proračuna po izvorima financiranja (za prihode i rashode)
 • Bilanca – planirano, ostvareno indeks
 • Bilanca – duguje, potražuje, saldo
 • Bilanca – početno stanje, tekući promet, kumulativ

-        Planiranje financijskih obrazaca iz programa excel

-        Plan razvojnih programa

-        Zajedničko knjiženje analitike i glavne knjige kroz dnevnik prihoda

-        Kontiranje uplatnih računa za brzo knjiženje različitih vrsta prihoda

-        Navedeno se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić

b) Knjiga ulaznih i izlaznih računa:

Knjiga ulaznih računa (Ura)

-        Unos ulaznih računa proračunskog korisnika

-        Automatsko generiranje poziva na broj platitelja prema broju ulazne fakture kako bi program za automatsko knjiženje izvoda mogao automatski rasknjižiti račun sa izvoda

-        Kontiranje i unos plaćanja po pojedinim ulaznim računima te automatski prijenos ulaznih računa u glavni dnevnik proračuna te u privremeni dnevnik dobavljača

-        Kontrola odnosno prikaz svih računa koji nisu prenijeti u proračun, ako i prikaz svih koji nisu kontirani

-        Prikaz kontirane sume prema kontima te stanje dospjelih obveza na dan prema vrsti konta

-        Ispis ulaznih računa, naloga za isplatu, virmana (mogućnost upisivanja drugog iznosa na virmane) prema brojnim kriterijima filtriranja i sortiranja

Knjiga izlaznih računa (Ira)

-        Popunjava se automatski sa programa „Fakture“, a i sa ostalih koji imaju mogućnost ispisa računa (uplatnice)

-        Iz Ire moguć naknadni ispis fakture / računa

-        Automatsko zaduživanje u naplatu i proračun

-        Ispis popisa izlaznih računa prema mnogim kriterijima filtriranja i sortiranja

 

c) Automatsko knjiženje izvoda

-        Jednostavno i brzo knjiženje bankovnih izvoda na način da se učita prethodno preuzet izvod sa Internet bankarstva. Količina eventualnih ručnih dorada ovisi o tome koliko se poštuje poziv na broj prilikom plaćanja

-        Ispis neproknjiženih stavaka radi naknadnog knjiženja

d) Naplata boravka djece u dječjem vrtiću

-        Knjiženje putem privremenog dnevnika

-        Zaduživanje u naplatu se vrši automatski iz razreza, tj. Obračuna mjesečne naknade za boravak djece u dječjem vrtiću

-        Upute se također knjiže automatski ukoliko se koristi program „Automatsko knjiženje izvoda“

-        Mogućnost ispisa trenutnog privremenog dnevnika kao i naknadi ispis privremenog dnevnika

-        Ispis kartica (zatvorenih, otvorenih i svih stavaka), saldo liste i izvoda otvorenih stavaka prema brojnim kriterijima

-        Zatvaranje stavaka automatizmom (prema broju dokumenata i kronološki), ručno zatvaranje stavaka, naknadno otvaranje stavaka, ispis prema broju zatvaranja

-        Ispis potraživanja na dan, naknadi ispis privremenog dnevnika (prema borju i datumu), rekapitulacija po vrsti dokumenta, ispis po broju temeljnice, rekapitulacija po naseljima stanovanja i naseljima objekta, rekapitulacija zaduženja i uplata po vrstama prostora

-        Napredni ispisi sa više vrsta grafova

e) Dobavljači

-        Povezanost sa knjigom ulaznih računa i automatskim knjiženjem izvoda

-        Knjiženje putem privremenog dnevnika

-        Mogućnost ispisa trenutnog privremenog dnevnika kao i naknadni ispisi privremenog dnevnika

-        Ispis kartica (zatvorenih, otvorenih i svih stavaka), saldo liste i izvoda otvorenih  stavaka prema brojnim kriterijima

-        Zatvaranje stavaka automatizmom (prema broju dokumenata i kronološki), ručno zatvaranje stavaka, naknadno otvaranje stavaka, ispis prema broju zatvaranja

-        Ispis potraživanja na dan, naknadni ispis privremenog dnevnika (prema broju i datumu) rekapitulacija po vrsti dokumenta, ispis po broju temeljnice, dugovanje po dospjelosti

f) Obračun plaća i naknada

-        Obračun plaća za djelatnike

-        Obračun honoraraca (drugog dohotka) te autorskog honorara
- Obračun ostalih neoporezivi naknada
- Vođenje kredita djelatnika te trajnih naloga
- Formiranje odjela
- Ispisi:
- Isplatni listić
- Rekapitulacija plaće
- Rekapitulacija po odjelima
- Potvrda primitka isplatnog listića
- Obračun isplaćene plaće (obrazac IP1)
- Pregled plaće za mjesec
o Spremljeni obračuni djelatnika:
§ Spisak po kreditorima
§ Isplatni listić spremljeni
§ Rekapitulacija plaće spremljena
§ Godišnji obračun poreza
§ Kartica djelatnika (osnovna i proširena)
§ Popis za tekuće račune
§ Popis za uplate
§ Potvrda primitka isplatnog listića spremljena
§ Analitička kartica kredita
§ Obračun isplaćene plaće spremljeni (obrazac IP1)
§ Porezna kartica (PK-1)
o Honorarci:
§ Potvrda za honorarce
§ Isplatni listić honoraraca
§ Rekapitulacija honoraraca
§ Spisak po kreditorima za honorarce
§ Popis honoraraca za isplatu
o Virmani:
§ Za doprinose, porez i prirez djelatnika
§ Za kredite djelatnika
§ Za tekuće račune (neto djelatnika)
§ Za isplatu honoraraca
§ Za doprinose, porez i prirez honoraraca
§ Za obustave honoraraca
§ Za ostale neoporezive naknade
o JOPPD:
§ Stranica A i B obrasca
§ Prazni JOPPD
§ Izrada xml datoteke za predaju na ePoreznu
§ Mogućnost odabira da li se ispisuje/kreira JOPPD za djelatnike, honorarce, ostale naknade i vlasnika pojedinačno ili sve zajedno
o Ostale naknade:
§ Specifikacija primatelja ostalih naknada
§ Isplatni listić primatelja ostalih naknada
§ Rekapitulacija ostalih naknada
§ Popis za tekuće račune primatelja ostalih naknada
§ Potvrda za ostale naknade
§ Potvrda primitka isplatnog listića primatelja ostalih naknada

g) Osnovna sredstva

- služi za vođenje poslovnih događaja i izvještaja u okviru vođenja osnovnih sredstava i sitnog       inventara.
- Moguće formiranje više grupa osnovnih sredstava, poslovnih jedinica, amortizacijskih skupina i mjernih jedinica.
- Obračun amortizacija.
- Mogućnost unosa inventure.
- Unos početnih stanja, ulaz sredstava, izlaz sredstava, prebacivanje na drugu karticu.
- Ispisi: kartica, ulaza, izlaza, isknjiženih sredstava, rekapitulacije po kontima, bilance imovine na      dan (sažeto i prošireno), amortizacije, amortiziranih sredstava, inventurnih lista, inventure…

h) Obračun mjesečne naknade za boravak djece u dječjem vrtiću

- automatizirani obračun prema pravilniku za obračun mjesečnog iznosa za boravak djece u dječjem vrtiću
- Mogućnost aktiviranja i deaktiviranja djeteta
- Ispis rekapitulacije, rekapitulacije po grupama, kuverta sa i bez povratnice te uplatnica prema raznim kriterijima.
- Ispis barkoda na uplatnicama
- Ispis faktura za Općine za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću

i) Praćenje zaliha sirovine u kuhinji

- Izrada skladišnih primki
- Generiranje izdatnica
- Kartice artikla sa ulazom, izlazom i stanjem
- Inventurna lista

 

 

j) Evidencija radnog vremena

- Evidencija prisutnosti djelatnika na radnom mjestu
- Redovni sati, prekovremeni, državni praznik, bolovanje itd.
- Veza na program za obračun plaća

k) Održavanje programa mjesečno (za 12 mjeseci)

 

Instalacija programa i obuka ljudi na lokaciji korisnika kao i putem udaljenog pristupa i telefonska podržka do samostalnog ovladavanja i služenja sa programskim paketom u neograničenom trajanju.

 

Broj licenci: 2

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.