POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANĆ

 

KLASA:406-01/17-04-26

URBROJ:238-14/78-17-01

 

U Kloštru Ivaniću , 27.11.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu živežnih namirnica (evidencijski broj nabave: BN - 3/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava živežnih namirnica , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 72.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 13.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: do 31.12.2018.
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 15.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 179

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 17653468355

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava živežnih namirnica

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Sol morska sitna

kg

55

 

 

2.

Šećer

kg

210

 

 

3.

Dodatak jelima od povrća i začinskog bilja 1 kg

(pr. Vegeta ili jednakovrijedan)

Nap.________________

kg

70

 

 

4.

Slatka mljevena paprika (cca 1kg)

Nap.________________

kom

10

 

 

5.

Papar mljeveni – crni (cca 100g)

Nap.________________

kom

5

 

 

6.

Origano (cca 150g)

Nap.________________

kom

2

 

 

7.

Čaj (kamilica) 20/1

kom

40

 

 

8.

Čaj (šipak) 20/1

kom

40

 

 

9.

Čaj (brusnica) 20/1

kom

40

 

 

10.

Tunj komadi (cca 1700g)

Nap.________________

kom

22

 

 

11.

Petit keksi (cca 960 g)

Nap._________________

kom

75

 

 

12.

Tunj komadi (cca 185g)

Nap.________________

kom

100

 

 

13.

Kavovina (cca 250g)

(pr. Divka i sl.)

Nap.________________

kom

20

 

 

14.

Rogač mljeveni (cca 200g)

Nap.________________

kom

2

 

 

15.

Limunska kiselina (cca 500g)

Nap.________________

kom

8

 

 

16.

Ocat alkoholni 5l

Nap.________________

kom

5

 

 

17.

Ocat alkoholni 1l

Nap.________________

kom

18

 

 

18.

Đuveč (850g)

Nap.________________

kom

35

 

 

19.

Kako prah (100g)

Nap.________________

kom

40

 

 

20.

Kompot voćna salata (cca 1560/2650g)

Nap.________________

kom

5

 

 

21.

Kompot breskva (cca 1455/2650ml)

Nap._______________

 

10

 

 

22.

Šećer u prahu (cca 500g)

Nap._______________

kom

15

 

 

23.

Ječmena kaša (cca 1kg)

kom

25

 

 

24.

Mak mljeveni (cca 200g)

Nap._______________

kom

5

 

 

25.

Kava mljevena (cca 250g)

Nap._______________

kom

5

 

 

26.

Kukuruzne pahuljice (cca 1kg)

Nap._______________

kom

45

 

 

27.

Cikla (staklenka – cca 2400g)

Nap._______________

kom

40

 

 

28.

Keksi napolitnke 1 kg

(pr. Kraš napolitanke ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

29.

Kakao instant napitak (cca 800g)

(pr. Krašxpres ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

45

 

 

30.

Vitaminski instant napitak

(cca 1kg)

(pr. cedevita, juicy vita ili jednakovrijedan)

Nap.______________

kom

15

 

 

31.

Kremni namaz (cca 2,5kg)

(pr. Lino lada ili jednkovrijedan)

Nap.______________

kom

30

 

 

32.

Med cvjetni (cca 900g)

Nap.______________

kom

5

 

 

33.

Rajčica koncentrat (cca 800g)

Nap.______________

kom

55

 

 

34.

Mažuran mljeveni  (cca 6g)

Nap.______________

kom

10

 

 

35.

Riža (cca 1kg)

Nap.______________

kom

120

 

 

36.

Vanilin šećer (cca 1kg

Nap.______________

kom

5

 

 

37.

Prašak za pecivo (cca 1kg)

Nap.______________

kom

5

 

 

38.

Prehrambena boja

(pr. Aroma i sl.)

Nap.______________

kom

20

 

 

39.

Čajni kolutići (cca 800g)

Nap.______________

kom

10

 

 

40.

Čajna pašteta (cca 100g)

Nap.______________

kom

270

 

 

41.

Tjestenina (cca 1 kg)

Nap. __________________

kom

240

 

42.

Tjestenina za juhu (cca 500g)

Nap. _____________________

Kom

37

 

43.

Kukuruz šećerac (cca 150g)

Nap. _____________________

Kom

62

 

44.

Ulje (cca 1 l)

Nap. ______________________

Kom

240

 

45.

Marmelada miješana (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

46.

Marmelada marelica (cca 3 kg)

Nap. _______________________

Kom

10

 

47.

Kiseli krastavci (cca 2.400 kg)

Nap. _______________________

kom

30

 

48.

Peršun sušeni listići (cca 150g)

Nap. _______________________

Kom

12

 

49.

Voćni jogurt (cca 150g)

Nap. ________________________

Kom

1500

 

50.

Jogurt tekući (cca 180 g)

Npr. ________________________

Kom

600

 

51.

Topljeni sir (cca 140 g)

Nap. ______________________

Kom

100

 

52.

Kukuruzna krupica  (cca 1 kg)

Nap. ___________________

Kom

15

 

53.

Pšenićna krupica (cca 1 kg)

Nap. ______________________

Kom

25

 

54.

Kukuruzno brašno (cca 1 kg)

Nap. _________________________

Kom

15

 

55.

Miješana salata (cca 2.400 g)

Nap. ________________________

Kom

10

 

56.

Prezli (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

15

 

57.

Margo nova (cca 500g)

Nap. __________________________

Kom

55

 

58.

Sir svježi (cca 500g)

Nap. ___________________________

Kom

170

 

59.

Mliječni namaz (cca. 70g)

Nap. __________________________

kom

700

 

60.

Mileram (cca 400g)

Nap. __________________________

Kom

300

 

61.

Trajno mlijeko (cca 1 l)

Nap. __________________________

Kom

2.400

 

62.

Maslac (cca 250g)

Nap. __________________________

Kom

190

 

63.

Sir Gouda (cca 1 kg)

Nap. __________________________

Kg

30

 

64.

Listovi za pite i savijaće (cca 500g)

Nap. ________________________

Kom

30

 

65.

Jaja (cca 10/1)

Nap. ________________________

Kom

170

 

66.

Kompot višnja (cca 2400g)

Nap. _________________________

kom

10

 

67.

Kokosovo brašno (cca 200g)

Nap. __________________________

Kom

20

 

68.

Kuglice s čokoladom (cca 800g)

(Pr. Nesquik kuglice ili jednkovrijedan)

Nap. _________________________

kom

70

 

69.

Piškote (cca 400g)

Npr. ___________________________

kom

40

 

70.

Puding čokolada ili vanilija sa šlagom (cca 175 g)

Npr. _________________________

kom

1500

 

71.

Bomboni  karamela ( cca 1 kg)

Npr. _________________________

kg

16

 

72.

Brašno oštro 1/1

Npr. __________________________

kom

250

 

73.

Čaj (marelica)

kom

20

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ Proljeće

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANIĆ

 

KLASA: 406-01/17-04-27

URBROJ: 238-14-78-17-01

 

U Kloštar  Ivaniću; 27.11.2017.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu svježeg voća i povrća (evidencijski broj nabave: BN - 4/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava svježeg voća i povrća , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 36.800,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 09.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a ; Kloštar Ivanić , s  naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje za ozbiljnost jamstva ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

 

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 15.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 149

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće , Naftaplinska 23/a , Kloštar Ivanić, OIB 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava svježeg voća i povrća

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

krumpir

kg

850

 

 

2.

mrkva

kg

130

 

 

3.

celer

kg

30

 

 

4.

Salata zelena

kg

20

 

 

5.

Kupus bijeli

kg

230

 

 

6.

Luk crveni

kg

110

 

 

7.

Peršun korijen list

kg

12

 

 

8.

kelj

kg

70

 

 

9.

poriluk

kg

24

 

 

10.

Zelje kiselo

kg

50

 

 

11.

Tikvice

kg

22

 

 

12.

krastavci

kg

20

 

 

13.

grah

kg

60

 

 

14.

češnjak

kg

8

 

 

15.

kruške

kg

280

 

 

16.

jabuke

kg

300

 

 

17.

banane

kg

1200

 

 

18.

naranče

kg

350

 

 

19.

mandarine

kg

250

 

 

20.

kesten

kg

10

 

 

21.

limun

kg

10

 

 

22.

breskve

kg

25

 

 

23.

marelice

Kg

20

 

 

24.

grožđe

Kg

90

 

25.

šljive

Kg

15

 

26.

nektarine

Kg

125

 

27.

lubenica

Kg

120

 

28.

dinja

kg

15

 

29.

rajčica

kg

80

 

30.

Paprika

kg

30

 

31.

Kisela repa

kg

40

 

32.

Leća zelena

kg

15

 

33.

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a

PDV

 

 

 

 

Cijena ponude s PDV-om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska  23/a

Kloštar Ivanić

 

KLASA:406-01/17-04-28

URBROJ:238-14/78-17-01

 

U Kloštar Ivaniću, 27.11.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu mesa od peradi, svinjetine i junetine i prerađevine od mesa (evidencijski broj nabave: BN – 2/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina, sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 56.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: dostava robe se vrši sukcesivno prema potrebama Naručitelja (prema zaprimljenim narudžbama, dostava se vrši  najkasnije do 13.00 sati)
 • Rok trajanja ugovora: 1 godina
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska  23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 15.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 149

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine (svježe i smrznuto) i mesnih prerađevina proizvoda

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 72007988952

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava mesa od peradi, svinjetine i junetine (svježe i smrznuto)  i mesnih prerađevina

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

R.br.

Naziv i opis stavke

Jedinica mjere

Količina

Cijena stavke (kn bez PDV)

Ukupna cijena stavke (kn bez PDV)

1.

Svinjska lopatica BK

Kg

70

 

 

2.

Svinjska lopatica BK smrznuto

kg

70

 

 

2.

Juneća lopatica BK

kg

10

 

 

3.

Pileći file - smrznuti

kg

310

 

 

4.

Juneće kockice - smrznuto

kg

70

 

 

5.

Juneće kockice

kg

80

 

 

6.

Juneći but

kg

20

 

 

7.

Svinjski but Bk

kg

20

 

 

8.

Pilići Gril - smrznuti

kg

260

 

 

9.

Mljeveno miješano meso

kg

100

 

 

10.

Hamburger špek

kg

53

 

 

11.

Dimljena vratina

kg

73

 

 

12.

Šunka za pizzu

kg

35

 

 

13.

Posebna salama 1 kg

kg

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena ponude, kn bez PDV-a:

 

 

 

 

PDV:

 

 

 

 

Cijena ponude,  kn s PDV:

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Naftaplinska 23/a

KLOŠTAR IVANĆ

 

KLASA:406-01/17-04-30

URBROJ:238-14/78-17-01

 

U Kloštru Ivaniću , 29.11.2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je nabavu programskog paketa za poslovanje DV Proljeće(evidencijski broj nabave: BN - 5/17) za 2018. godinu, te Vam upućuje ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već istu provodi na temelju odredaba internog akta.

 

 1. 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava programskog paketa za poslovanje DV Proljeće , sukladno troškovniku iz dijela II. ovog  Poziva na dostavu ponuda

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 55.000,00 kuna

 

 1. 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor
 • Rok izvršenja ugovora: 8 dana nakon sklapanja Ugovora
 • Rok trajanja ugovora: do 31.12.2018.
 • Rok valjanosti ponude: 60 dana
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: U roku od 30 dana od primitka računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, s naznakom na računu broja sklopljenog ugovora
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om
 • Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Dokazi sposobnosti:  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (preslika)
 • Ostalo: Naručitelj nakon izvršenog odabira  ponuditelja zadržava pravo traženja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može tražiti u obliku javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

 

 

 1. 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi: isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu

 

 

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava upute i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Ponude možete dostaviti:

Rok za dostavu ponude: 12.12.2017.

Način dostave ponude: osobno, poštom, putem elektroničke pošte na adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mjesto dostave ponude: Naftaplinska 23/a;  Kloštar Ivanić; 10312

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivana Frigan tel. 099/80 77 179

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o rezultatima nabave: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja u roku 8 dana od pregleda ponude i ocjene ponude.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Jakovljević Grozdana

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: nabava programskog paketa za poslovanje DV Proljeće

Naručitelj: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić, OIB 17653468355

Odgovorna osoba Naručitelja: Grozdana Jakovljević, ravnateljica

 

Naziv ponuditelja:________________________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________________

 

OIB:___________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro) račun:_____________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):________________________________________________________

 

Naziv poslovna banke:_____________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                        DA                            NE

 

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________

 

E-pošta:________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________________

 

Tel: ____________________________________________________________________

 

Fax:____________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: _____________________________________________________________

 

Datum ponude:___________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:___________________________________________________

 

PDV:___________________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om*:___________________________________________________

_____________________

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

*ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: nabava programskog paketa

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba koja je u Troškovniku navedena kao primjer smatra se ponuđenom, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu na za to predviđenom mjestu.

 

1. Programski paket za poslovanje dječjeg vrtića Proljeće

 

a) Program za proračun

-        Omogućuje efikasno vođenje proračunskog računovodstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako i svih drugih institucija koje su obavezne voditi proračunsko računovodstvo

-        Unos plana i projekcije

 • Naslovna stranica
 • Račun prihoda
 • Račun rashoda
 • Posebni dio – rashodi (sažeto)
 • Račun zaduživanja / financiranja
 • Proračun po klasifikacijama
 • Plan razvojnih programa
 • Plan razvojnih programa – po kontima
 • Realizacija proračuna po izvorima financiranja

-        Rebalans sa slijedećim ispisima:

 • Naslovan stranica
 • Račun prihoda
 • Račun rashoda
 • Posebni dio – rashodi (sažeto)
 • Račun zaduživanja / financiranja
 • Proračun po klasifikacijama
 • Plan razvojnih programa
 • Plan razvojnih programa – po kontima
 • Realizacija proračuna po izvorima financiranja

-        Tekuće izvještavanje sa slijedećim ispisima:

 • Naslovna stranica
 • Račun prihoda
 • Račun rashoda
 • Posebni dio – rashodi (sažeto i prošireno)
 • Račun zaduživanja / financiranja
 • Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
 • Proračun pozicijama
 • Plan razvojnih programa
 • Plan razvojnih programa po kontima
 • Realizacija proračuna po izvorima financiranja (za prihode i rashode)
 • Bilanca – planirano, ostvareno indeks
 • Bilanca – duguje, potražuje, saldo
 • Bilanca – početno stanje, tekući promet, kumulativ

-        Planiranje financijskih obrazaca iz programa excel

-        Plan razvojnih programa

-        Zajedničko knjiženje analitike i glavne knjige kroz dnevnik prihoda

-        Kontiranje uplatnih računa za brzo knjiženje različitih vrsta prihoda

-        Navedeno se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić

b) Knjiga ulaznih i izlaznih računa:

Knjiga ulaznih računa (Ura)

-        Unos ulaznih računa proračunskog korisnika

-        Automatsko generiranje poziva na broj platitelja prema broju ulazne fakture kako bi program za automatsko knjiženje izvoda mogao automatski rasknjižiti račun sa izvoda

-        Kontiranje i unos plaćanja po pojedinim ulaznim računima te automatski prijenos ulaznih računa u glavni dnevnik proračuna te u privremeni dnevnik dobavljača

-        Kontrola odnosno prikaz svih računa koji nisu prenijeti u proračun, ako i prikaz svih koji nisu kontirani

-        Prikaz kontirane sume prema kontima te stanje dospjelih obveza na dan prema vrsti konta

-        Ispis ulaznih računa, naloga za isplatu, virmana (mogućnost upisivanja drugog iznosa na virmane) prema brojnim kriterijima filtriranja i sortiranja

Knjiga izlaznih računa (Ira)

-        Popunjava se automatski sa programa „Fakture“, a i sa ostalih koji imaju mogućnost ispisa računa (uplatnice)

-        Iz Ire moguć naknadni ispis fakture / računa

-        Automatsko zaduživanje u naplatu i proračun

-        Ispis popisa izlaznih računa prema mnogim kriterijima filtriranja i sortiranja

 

c) Automatsko knjiženje izvoda

-        Jednostavno i brzo knjiženje bankovnih izvoda na način da se učita prethodno preuzet izvod sa Internet bankarstva. Količina eventualnih ručnih dorada ovisi o tome koliko se poštuje poziv na broj prilikom plaćanja

-        Ispis neproknjiženih stavaka radi naknadnog knjiženja

d) Naplata boravka djece u dječjem vrtiću

-        Knjiženje putem privremenog dnevnika

-        Zaduživanje u naplatu se vrši automatski iz razreza, tj. Obračuna mjesečne naknade za boravak djece u dječjem vrtiću

-        Upute se također knjiže automatski ukoliko se koristi program „Automatsko knjiženje izvoda“

-        Mogućnost ispisa trenutnog privremenog dnevnika kao i naknadi ispis privremenog dnevnika

-        Ispis kartica (zatvorenih, otvorenih i svih stavaka), saldo liste i izvoda otvorenih stavaka prema brojnim kriterijima

-        Zatvaranje stavaka automatizmom (prema broju dokumenata i kronološki), ručno zatvaranje stavaka, naknadno otvaranje stavaka, ispis prema broju zatvaranja

-        Ispis potraživanja na dan, naknadi ispis privremenog dnevnika (prema borju i datumu), rekapitulacija po vrsti dokumenta, ispis po broju temeljnice, rekapitulacija po naseljima stanovanja i naseljima objekta, rekapitulacija zaduženja i uplata po vrstama prostora

-        Napredni ispisi sa više vrsta grafova

e) Dobavljači

-        Povezanost sa knjigom ulaznih računa i automatskim knjiženjem izvoda

-        Knjiženje putem privremenog dnevnika

-        Mogućnost ispisa trenutnog privremenog dnevnika kao i naknadni ispisi privremenog dnevnika

-        Ispis kartica (zatvorenih, otvorenih i svih stavaka), saldo liste i izvoda otvorenih  stavaka prema brojnim kriterijima

-        Zatvaranje stavaka automatizmom (prema broju dokumenata i kronološki), ručno zatvaranje stavaka, naknadno otvaranje stavaka, ispis prema broju zatvaranja

-        Ispis potraživanja na dan, naknadni ispis privremenog dnevnika (prema broju i datumu) rekapitulacija po vrsti dokumenta, ispis po broju temeljnice, dugovanje po dospjelosti

f) Obračun plaća i naknada

-        Obračun plaća za djelatnike

-        Obračun honoraraca (drugog dohotka) te autorskog honorara
- Obračun ostalih neoporezivi naknada
- Vođenje kredita djelatnika te trajnih naloga
- Formiranje odjela
- Ispisi:
- Isplatni listić
- Rekapitulacija plaće
- Rekapitulacija po odjelima
- Potvrda primitka isplatnog listića
- Obračun isplaćene plaće (obrazac IP1)
- Pregled plaće za mjesec
o Spremljeni obračuni djelatnika:
§ Spisak po kreditorima
§ Isplatni listić spremljeni
§ Rekapitulacija plaće spremljena
§ Godišnji obračun poreza
§ Kartica djelatnika (osnovna i proširena)
§ Popis za tekuće račune
§ Popis za uplate
§ Potvrda primitka isplatnog listića spremljena
§ Analitička kartica kredita
§ Obračun isplaćene plaće spremljeni (obrazac IP1)
§ Porezna kartica (PK-1)
o Honorarci:
§ Potvrda za honorarce
§ Isplatni listić honoraraca
§ Rekapitulacija honoraraca
§ Spisak po kreditorima za honorarce
§ Popis honoraraca za isplatu
o Virmani:
§ Za doprinose, porez i prirez djelatnika
§ Za kredite djelatnika
§ Za tekuće račune (neto djelatnika)
§ Za isplatu honoraraca
§ Za doprinose, porez i prirez honoraraca
§ Za obustave honoraraca
§ Za ostale neoporezive naknade
o JOPPD:
§ Stranica A i B obrasca
§ Prazni JOPPD
§ Izrada xml datoteke za predaju na ePoreznu
§ Mogućnost odabira da li se ispisuje/kreira JOPPD za djelatnike, honorarce, ostale naknade i vlasnika pojedinačno ili sve zajedno
o Ostale naknade:
§ Specifikacija primatelja ostalih naknada
§ Isplatni listić primatelja ostalih naknada
§ Rekapitulacija ostalih naknada
§ Popis za tekuće račune primatelja ostalih naknada
§ Potvrda za ostale naknade
§ Potvrda primitka isplatnog listića primatelja ostalih naknada

g) Osnovna sredstva

- služi za vođenje poslovnih događaja i izvještaja u okviru vođenja osnovnih sredstava i sitnog       inventara.
- Moguće formiranje više grupa osnovnih sredstava, poslovnih jedinica, amortizacijskih skupina i mjernih jedinica.
- Obračun amortizacija.
- Mogućnost unosa inventure.
- Unos početnih stanja, ulaz sredstava, izlaz sredstava, prebacivanje na drugu karticu.
- Ispisi: kartica, ulaza, izlaza, isknjiženih sredstava, rekapitulacije po kontima, bilance imovine na      dan (sažeto i prošireno), amortizacije, amortiziranih sredstava, inventurnih lista, inventure…

h) Obračun mjesečne naknade za boravak djece u dječjem vrtiću

- automatizirani obračun prema pravilniku za obračun mjesečnog iznosa za boravak djece u dječjem vrtiću
- Mogućnost aktiviranja i deaktiviranja djeteta
- Ispis rekapitulacije, rekapitulacije po grupama, kuverta sa i bez povratnice te uplatnica prema raznim kriterijima.
- Ispis barkoda na uplatnicama
- Ispis faktura za Općine za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću

i) Praćenje zaliha sirovine u kuhinji

- Izrada skladišnih primki
- Generiranje izdatnica
- Kartice artikla sa ulazom, izlazom i stanjem
- Inventurna lista

 

 

j) Evidencija radnog vremena

- Evidencija prisutnosti djelatnika na radnom mjestu
- Redovni sati, prekovremeni, državni praznik, bolovanje itd.
- Veza na program za obračun plaća

k) Održavanje programa mjesečno (za 12 mjeseci)

 

Instalacija programa i obuka ljudi na lokaciji korisnika kao i putem udaljenog pristupa i telefonska podržka do samostalnog ovladavanja i služenja sa programskim paketom u neograničenom trajanju.

 

Broj licenci: 2

 

 

 

___________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

*Napomena: Količine navedene u  troškovniku predstavljaju okvirne količine, te kao takove ne obavezuju Naručitelja.