Plan nabave za 2013. g.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN. 90/11) Upravno vijeće na svojoj 54. sjednici održanoj 21. 12. 2012. godine donosi

 

 

PLAN NABAVE

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić u 2013. godini planira slijedeću nabavu roba, usluga i radova.

 

R.b.

Konto

OPIS

Procjenjena vrijednost nabave

Plananirana vrijednost nabave

Pozicija

 

 

a) NABAVA ROBA

 

 

 

32211

Uredski materijal

9.200,00

11.500,00

A100601

32212

Literatura

2.400,00

3.000,00

A100601

32214

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

14.000,00

17.500,00

A100601

32216

Mat.za.hig.potrebe i njegu

1.600,00

2.000,00

A100601

32219

Ost.mat.za djecu(slik.igr.i sl.

12.800,00

16.000,00

A100601

322241

Namirnice

44.960,00

56.200,00

A100601

322242

Voće i povrće

21.600,00

27.000,00

A100601

322243

Meso

21.600,00

27.000,00

A100601

322244

Kruh,peciva i sl.

12.800,00

16.000,00

A100601

10.

32231

Električna energija

11.200,00

14.000,00

A100601

11.

32233

Plin

45.600,00

57.000,00

A100601

12.

32320

Materijal za tekuće invest.održavanje

1.600,00

2.000,00

A100601

13.

32251

Sitan inventar i auto gume

4.000,00

5.000,00

A100601

14.

32271

Služb.rad. i zašt. odjeća i ob.

1.600,00

2.000,00

A100601

 

 

b) NABAVA USLUGA

 

 

 

32131

Seminari, savjetovanja, simpoziji

4.800,00

6.000,00

A100601

'32132

Tečajevi i stučni ispitit

3.500,00

3.500,00

A100601

32311

Usluge telefona i telefaksa

7.280,00

9.100,00

A100601

32312

Usluga interneta

1.120,00

1.400,00

A100601

32313

Poštarina

1.500,00

1.500,00

A100601

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7.440,00

9.300,00

A100601

32331

Elektronski mediji

1.600,00

2.000,00

A100601

32332

Tisak(rash.za natječ. i oglase

4.000,00

5.000,00

A100601

32339

Ostale uslu.promidž. i inf.

800,00

1.000,00

A100601

10.

32341

Opskrba vodom

6.400,00

8.000,00

A100601

11.

32342

Iznošenje i odvoz smeća

2.400,00

3.000,00

A100601

12.

32343

Deratizacija i dezinsekcija

2.800,00

3.500,00

A100601

13.

32344

Dimnjač.i ekološ.usluge

800,00

1.000,00

A100601

14.

32361

Obvezni i prevent.zdrav.preg.rad.

6.341,46

7.800,00

A100601

15.

32363

Laboratorijske usluge

2.439,02

3.000,00

A100601

16.

32369

Ostale zdrav.i vet. usluge

13.280,00

16.600,00

A100601

17.

32371

Autorski honorari

4.000,00

5.000,00

A100601

18.

32372

Ugovori o djelu

1.200,00

1.500,00

A100601

19.

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

1.200,00

1.500,00

A100601

20.

32377

Usluge agencija, studenst.

1.200,00

1.500,00

A100601

21.

32381

Usluge ažuriranja rač. baza

8.000,00

10.000,00

A100601

22.

32391

Graf i tisk.usluge

160,00

200,00

A100601

23.

32392

Izrada fotografija i film

240,00

300,00

A100601

24.

32399

Ostale nespom.usluge-Eko zastava

4.000,00

5.000,00

A100601

25.

32922

Premije osiguranja imovine

4.000,00

5.000,00

A100601

26.

32923

Premije osigur.radnika odgovornost

4.000,00

5.000,00

A100601

27.

32931

Reprezentacija

1.280,00

1.600,00

A100601

28.

32991

Rashodi prot.cvijeće, svijeće

400,00

500,00

A100601

29.

34311

Usluge banaka

3.252,03

4.000,00

A100601

30.

34349

Ost.nespom.finan.izdaci – PRIJEVOZ HRANE

 

24.000,00

 

30.000,00

 

A100601

31.

42273

Oprema

13.229,60

16.537,00

A100601

 

 

KLASA: 400-02/12-01-07

URBROJ: 238-14-78-12-02

Kloštar Ivanić, 21.12. 2012.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Miljenko Majdek

 

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


Sjedište vrtića Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić


RADNO VRIJEME (PONEDJELJAK - PETAK): 06.00 - 16.00

Dežurstvo do 17:30

Subotom i nedjeljom vrtić ne radi.OIB:72007988952

Matični broj ustanove: 01244701

 


Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Psiholog: psiholog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog / Psiholog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2892 545

Računovodstvo izravni mobitel: 091 619 3617

Administracija: administratorica@djecjivrtic-proljece.hr

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 807 71 49

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Mobitel: 099 238 65 17

 

Vrijeme Primanja stranaka*

Ravnateljica: 08.00 - 16.00

Administrativno računovodstveni odjel: 07.30 - 15.30

Pedagog: 07:30 - 14.30

Psiholog: 08.00 - 15.00

Zdravstvena voditeljica: 07.30 - 14.30 (svaki drugi tjedan)

*prema dogovoru može i u drugo vrijeme

Pretraži sadržaj