ODLUKA O NATJEČAJU

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 11. Pravilnika o radu , Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 22.5.2017. godine donosi

ODLUKU

O izboru kandidata za obavljanje poslova psihologa pripravnika

I

Upravno vijeće razmatralo je na svojoj 27. sjednici održanoj dana 22.5.2017. godine  prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić o zasnivanju radnog odnosa a i na temelju provedenog natječaja objavljeno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića od dana 2.5.2017. godine na određeno vrijeme (pola radnog vremena, 1 izvršitelji/ica) za radno mjesto psiholog pripravnik s kandidatkinjom Tajanom Hodko.

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaća prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i izabire kandidatkinju Tajanu Hodko za obavljanje poslova psiholog pripravnik na određeno vrijeme (s pola radnog vremena), a na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 2.5.2017. godine.

III

Budući da navedena kandidatkinja zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, aktima donesenim na temelju toga Zakona i drugima pozitivnim propisima, te internim aktima Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić upravno vijeće odlučilo je kako je navedeno u točki II ove Odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kloštru Ivaniću, 22.5.2017.

KLASA:112-03/17-02-15

URBROJ: 238-14/78-17-01

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Nenad Kukec