SAŽETAK ZAPISNIKA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.09.2021. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Krešimir Bunjevac, Nenad Kukec, Nikolina Lučić

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević, te načelnik Općine Kloštar Ivanić.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Krešimir Bunjevac, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija Zapisnika konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Rasprava i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2021./2022 godinu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Rasprava i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2021./2022.
 5. Donošenje Odluka o izboru kandidata po raspisanim natječajima :

a)        izbor po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos odgajatelja/ica na puno neodređeno vrijeme - 2 izvršitelja/ice

b)        izbor po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos odgajatelja/ica na puno određeno radno vrijeme - zamjene za rodiljni dopust - 2 izvršitelja/ice

c)        izbor po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos odgajatelja/ica na puno određeno radno vrijeme – povećanje opsega posla -2 izvršitelja/ice

d)        izbor po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos odgajatelja/ice pripravnika/ice - 1 izvršitelj/ica

e)        izbor po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos odgojitelja/ice/ voditelja/ice predškole na određeno nepuno radno vrijeme

f)         izbor po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos za spremačicu na puno određeno radno vrijeme -1 izvršiteljica - povećanje opsega posla

 1. Pravilnik o radu - tema minuli rad – ugradnja u financijski plan za 2022. godinu
 2. Odluka o naknadi za članove Upravnog vijeća
 3. Razno

 

 

Ad 1.

Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić   je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Godišnji plan i program za pedagošku 2021./2022. godinu Dječjeg vrtića Proljeće  Kloštar Ivanić jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 4.

Kurikulum  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2021./2022. godinu  jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 5.

a)

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA Saru Smoljanović i Sanju Petrinec donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za odgojiteljicu –2 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme.

b)

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA Klaudiju Kelc i Mihaelu Griner donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za odgojiteljicu – zamjena za porodiljni dopust  -  2 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme.

c)

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA Maju Kesegić i  Antoniu Hajdina donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za odgojiteljicu – povećanje opsega posla - 2 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme.

d)

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA  Antoniju Hubak donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za odgojiteljicu – pripravnicu - 1 izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme.

e)

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA  Nikolinu Adamović donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za odgojiteljicu – voditeljicu predškole - 1 izvršiteljica na određeno nepuno radno vrijeme.

f)

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA  Nadu Bilandžić donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za spremačicu - 1 izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme.

Ad 6.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje, i jednoglasno s 5 (pet) glasova ZA donose zaključak.

Ad 7.

Upravno vijeće sa 4 (četiri) glasa ZA  i 1 (jednim) suzdržanim donosi Odluku o naknadi za članove Upravnog vijeća.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.09.2021. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Nenad Kukec, Nikolina Lučić, Ana Pavelić Tremac, Krešimir Bunjevac.

Sjednici također prisustvuje načelnik Općine Kloštar Ivanić, Željko Filipović.

Odsutni: /

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić Grozdana Jakovljević konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Upravnog vijeća
 2. Verifikacija mandata izabranih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 3. Izbor predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća

 

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

 

Ad 1.

Ravnateljica – Upoznaje prisutne sa načinom rada i izbora Upravnog  vijeća. Upravno vijeće sastoji se od 5 članova, s tim da su 3 člana imenovana ispred osnivača, 1 roditelj izabran ispred roditelja, 1 član izabran ispred odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat Upravnom vijeću traje četiri godine.

Pročitani su zapisnici održanih izbora iz redova roditelja i odgojitelja.

 

Ad 2.

Svi članovi Upravnog vijeća prihvatili su svoj mandat.

Ad 3.

Ravnateljica konstatira da je za predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić izabran Krešimir Bunjevac, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Ana Pavelić Tremac.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 35. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 30.08.2021. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Krešimir Bunjevac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Polugodišnji obračun o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu
 4. Odluka o raspodjeli rezultata iz 2020. godine
 5. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2020./2021. godinu - razmatranje i prihvaćanje
 6. Donošenje Odluka za raspisivanje Natječaja za radna mjesta:
 7. Razno
 • odgajatelj/ica (2 izvršitelja/ice) – puno neodređeno radno vrijeme
 • odgajatelj/ica (2 izvršitelja/ice) – puno određeno radno vrijeme - zamjene za rodiljni dopust
 • odgajatelj/ica (2 izvršitelja/ice) – puno određeno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla, a najdulje do 30.06.2022. godine
 • odgajatelj/ica (1 izvršitelj/ica) – pripravnik/ica
 • odgajatelj/ica/voditelj/ica predškole (1 izvršitelj/ica) – pola radnog vremena; od 01.10.2021. godine najdulje do 31.05 2022. godine
 • spremačica (1 izvršitelj/ica) puno određeno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla, a najdulje do 15.07.2022. godine

 

Ravnateljica – Molim nadopunu dnevnog reda. Treba dodati donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Nenad Kukec – Slažu li se svi da točka 7. bude donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, a točka 8. razno?

 

Jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA prihvaćen je izmijenjeni dnevni red sjednice.

 

Ad 1.

Zapisnik 34. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić   je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće prihvaća te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.

Ad 4.

Upravno vijeće prihvaća te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspodjeli rezultata Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2020. godinu.

Ad 5.

Upravno vijeće prihvaća te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2020./2021. godinu.

Ad 6.

Upravno vijeće nakon kraće rasprave prihvaća te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluke o raspisivanju natječaja za:

 • 2 odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
 • 4 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
 • 1 pripravnika /ice odgajatelja/ice na određeno puno radno vrijeme
 • 1 odgajatelja/ice voditelja/ice predškole na određeno nepuno radno vrijeme od 01.102021. godine do ispunjenja satnice programa, a najduže do 31.05.2022. godine.
 • 1 spremačice na određeno puno radno vrijeme, a najduže do 15.07.2022. godine zbog povećanja opsega posla.

Ad 7.

Upravno vijeće prihvaća te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 34. TELEFONSKE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana telefonskim putem dana 09.06.2021. godine u 9,00 sati.

Prisutni: Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec

Odsutni: Stjepan Mihaljević

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

1. Verifikacija zapisnika 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2. Donošenje Suglasnosti za I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

3. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Na zapisnik sa 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno sa 4 (četiri) glasa za donijeli Suglasnost na I. izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 32. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 13.04.2021. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Krešimir Bunjevac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o odabiru po raspisanom Natječaju za radna mjesta odgajatelja na određeno puno radno vrijeme– 2 izvršiteljice

4.   Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 1.

Zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić   je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 2.

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA Saru Smoljanović donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za odgojiteljicu – zamjena za porodiljni - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme.

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA Klaudiju Kelc donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za odgojiteljicu – proširen opseg posla  -  1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 31. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

Sjednica je održana dana 25.02.2021. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Nenad Kukec, Krešimir Bunjevac, Stjepan Mihaljević

Odsutni: Ana Pavelić Tremac

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija Zapisnika 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Financijsko izvješće za 2020. godinu i utvrđivanje ekonomske cijene vrtića za 2020. godinu - izvjestitelj Kristina Šilipetar
 4. Godišnji obračun financijskog plana za 2020. godinu - izvjestitelj Kristina Šilipetar
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za primanje u radni odnos odgajatelja na određeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/ice – izvjestitelj ravnateljica
 6. Plan upisa u pedagošku 2021./2022. godinu – izvjestitelj ravnateljica
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2021./2022. godinu
 8. Odluka o imenovanju članova komisije za upis djece po Natječaju u pedagošku 2021./2022. godinu
 9. Razno

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad 1.

Zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 2.

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Ekonomsku cijenu vrtića za 2021. godinu.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Godišnji obračun financijskog plana za 2020. godinu.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za primanje  u radni odnos odgajatelja na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice.

Ad 6.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Plan upisa u pedagošku 2021./2022. godinu.

Ad 7.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2021./2022.

Ad 8.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Oduku o imenovanju komisije za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić u pedagošku 2021./2022. godinu.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 30. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 16.12.2020. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Krešimir Bunjevac, Načelnik Željko Filipović

Odsutni: Stjepan Mihaljević

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje 1. rebalansa financijskog plana za 2020. godinu
 4. Donošenje financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
 5. Donošenje Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2019. godinu
 6. Donošenje Pravilnika o promjeni Pravilnika o radu
 7. Donošenje Odluke o osnovici bruto plaće za 2021. godinu
 8. Razno

 

Nenad Kukec- Predlažem nadopunu dnevnog reda točkom o donošenju Odluke o zatvaranju vrtića od 24.12.2020.-10.01.2021. godine. Slažemo li se svi da točka 8. bude donošenje Odluke o zatvaranju vrtića od 24.12.2020.-10.01.2021. godine, a točka 9. razno?

Izmijenjeni dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad 1.

Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 2.

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi I. rebalans financijskog plana za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Financijski plan za 2021. i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2019. godinu.

Ad 6.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Pravilnik o promjeni Pravilnika o radu.

Ad 7.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Odluku o osnovici bruto plaće za 2021. godinu.

Ad 8.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Odluku o zatvaranju vtića u razdoblju od 24.12.2020. godine do 10.01.2021. godine.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 29. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.10.2020. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Stjepan Mihaljević, Nenad Kukec, Krešimir Bunjevac

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Rasprava i prihvaćanje prijedloga financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2019. godinu.
 5. Prijedlog donošenja Pravilnika o promjeni Pravilnika o radu
 6. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je sa 3 (tri) glasa ZA.

Ad 2.

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2019. godinu.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Prijedlog Pravilnika o promjeni Pravilnika o radu.

Ad 6.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Zaključak kojim se moli osnivača Općinu Kloštar Ivanić da osigura umjetnu travu za igralište područnog objekta Livada.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 28. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 24.09.2020. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Stjepan Mihaljević

Odsutni: Nenad Kukec, Krešimir Bunjevac

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Stjepan Mihaljević, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o odabiru po raspisanom Natječaju za radno mjesto odgojitelja/ice –voditelja/ice predškole na pola radnog vremena - od 01.10.2020. do ispunjenja satnice programa, a najduže do 31.05.2021. godine
 4. Donošenje Odluke o odabiru po raspisanom Natječaju za radno mjesto odgojitelja/ice, na određeno puno radno vrijeme do najduže 15.06.2021.godine – povećanje opsega posla
 5. Donošenje Odluka po raspisanim Natječajima za radna mjesta:

a)      spremačica neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica na upražnjeno radno mjesto

b)      spremačica određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica do povratka s roditeljskog dopusta nenazočne radnice

c)      spremačica određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica zbog povećanja opsega posla

 1. Prijedlog, rasprava i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2020./2021. godinu
 2. Prijedlog,  rasprava i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2020./2021. godinu
 3. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 3 (tri) glasa ZA.

 

 

 

 

Ad 1.

Zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić   je prihvaćen sa 3 (tri) glasa ZA, uz primjedbu Minje Jelić.

Ad 2.

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te sa 2 (dva) glasa ZA i jedan (1) suzdržan donosi Odluku o izboru kandidatkinje Marije Jandrijević Crnčević, po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja/ice –voditelja/ice predškole na pola radnog vremena - od 01.10.2020. do ispunjenja satnice programa, a najduže do 31.05.2021. godine.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno, sa 3 (tri) glasa ZA, donosi Odluku o izboru kandidatkinje Sare Smoljanović po raspisanom natječaju za odgojitelja/icu – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do najduže 15.06.2021.godine – povećanje opsega posla.

Ad 5.

a) Upravno vijeće jednoglasno, sa 3 (tri) glasa ZA, donosi Odluku o izboru kandidatkinje Sandre Filipović po raspisanom natječaju za spremačicu, neodređeno puno radno vrijeme.

b) Upravno vijeće jednoglasno, sa 3 (tri) glasa ZA, donosi Odluku o izboru kandidatkinje Violete Hušnjak po raspisanom natječaju za spremačicu, određeno puno radno vrijeme – do povratka s roditeljskog dopusta nenazočne radnice.

c) Upravno vijeće jednoglasno, sa 3 (tri) glasa ZA, donosi Odluku o izboru kandidatkinje Nade Bilandžić  po raspisanom natječaju za spremačicu, određeno nepuno radno vrijeme.

Ad 6.

Upravno vijeće jednoglasno, sa 3 (tri) glasa ZA, prihvaća i donosi Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2020./2021. godinu.

Ad 7.

Upravno vijeće jednoglasno, sa 3 (tri) glasa ZA, prihvaća i donosi Kurikulum Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2020./2021. godinu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 27. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 26.08.2020. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Ana Pavelić Tremac, Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević i načelnik Općine Kloštar Ivanić Željko Filipović

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Prigovor zaposlenice nakon otkaza Ugovora o radu
 4. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2020. godinu
 5. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2019./ 2020. godinu - rasprava i prihvaćanje
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – voditelja/ice predškole – 1 izvršitelji/ica na pola radnog vremena od 01.10.2020. godine do ispunjenja satnice programa, a najduže do 31.05.2021. godine
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme najduže do 15.06.2021. godine – povećanje opsega posla
 8. Donošenje Odluka o raspisivanju natječaja za radna mjesta:

a)      spremačica neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica na upražnjeno radno  mjesto

b)      spremačica određeno puno radno vrijeme – 1 izvršiteljica do povratka s roditeljskog dopusta nenazočne radnice

9. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad 3.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 4.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020. godine.

Ad 5.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2019./2020. godinu.

 

Ad 6.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice/voditelja/ice predškole.

Ad 7.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme.

Ad 8.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 2 spremačice - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme do povratka spremačice sa roditeljskog dopusta i 1 izvršitelj/ica - na neodređeno puno radno vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta.

Ad 9.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 


Sjednica je održana dana 21.05.2020. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Ana Pavelić Tremac, Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuju ravnateljica Grozdana Jakovljević, te načelnik Općine Kloštar Ivanić gospodin Željko Filipović.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 24. i 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Razmatranje završenog Natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.godinu i donošenje zaključka
 4. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 1.

Zapisnici 24. i 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno su prihvaćeni sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o otvaranju područnog objekta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i formiranju dodatne vrtićke (9.-te) skupine.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 25.  TELEFONSKE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana telefonskim putem dana 02.03.2020. godine u 11.00 sati.

Prisutni: Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: -

 

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos odgojiteljice pripravnice – 1 izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme .

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi o izboru kandidata po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos odgojiteljice pripravnice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 20.02.2020. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Ana Pavelić Tremac, Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za primanje u radni odnos na određeno odgajatelja pripravnika/ice - puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica
 4. Financijsko izvješće za 2019. godinu i utvrđivanje ekonomske cijene za 2019. godinu -izvjestitelj Kristina Šilipetar
 5. Godišnji obračun financijskog plana za 2019 .godinu - izvjestitelj Kristina Šilipetar
 6. Prijedlog plana upisa u pedagoškoj godini 2020./2021.
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2020./2021.
 8. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu pripravnika/icu.

Ad 4.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 5.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Godišnji obračun financijskog plana za 2019. godinu.

Ad 6.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 7.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za upis u pedagošku 2020./2021. godinu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

Sjednica je održana dana 18.12.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević i administrativna radnica Sanela Tučkorić.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje 1. rebalansa financijskog plana za 2019. godinu
 4. Donošenje financijskog plana za 2020. te projekcija za 2021. i 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o osnovici bruto plaće za 2020. godinu
 6. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 1.

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad 3.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi I. rebalans financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

Ad 4.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Ad 5.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o osnovici bruto plaće za 2020. godinu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 02.12.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom Natječaju za prijem u radni odnos administrativnog radnika/ce – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

4.    Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom Natječaju za odgajatelja/icu – zamjena         do povratka nenazočnog radnika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

5.   Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić   je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA , uz primjedbu Minje Jelić.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice, te jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o izboru kandidata, po raspisanom natječaju za administrativnog radnika/icu -  1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Ad 4.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće sa 3 (tri) glasa ZA Sanju Petrinec i 2 (dva) glasa ZA Dariu Đuru, donosi Odluku o izboru kandidatkinje Sanje Petrinec po raspisanom natječaju za odgojitelja/icu – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 19.11.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević i računovodstvena radnica Kristina Šilipetar.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Verifikacija novog člana Upravnog vijeća DV Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos administrativnog

radnika/ce – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

5.   Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u rad odgajatelja/ice – zamjena do

povratka nenazočnog radnika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

6.   Razno

Ravnateljica -  Molim izmjenu dnevnog reda, molim vas da prvo ide točka 3, a nakon toga točka 2, moramo verificirati novog člana Upravnog vijeća.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno prihvaća izmjenu dnevnog reda sa 4 (četiri) glasa ZA .

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA .

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje, te je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA verificiran član Upravnog vijeća.

Ad 3.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi odluku o raspisivanju natječaja za administrativnog radnika/icu -  izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 19.11.2018. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Krešimir Bunjevac, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević i računovodstvena radnica Kristina Šilipetar.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Verifikacija novog člana Upravnog vijeća DV Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos administrativnog

radnika/ce – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

5.   Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u rad odgajatelja/ice – zamjena do

povratka nenazočnog radnika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

6.   Razno

Ravnateljica -  Molim izmjenu dnevnog reda, molim vas da prvo ide točka 3, a nakon toga točka 2, moramo verificirati novog člana Upravnog vijeća.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno prihvaća izmjenu dnevnog reda sa 4 (četiri) glasa ZA .

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA .

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje, te je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA verificiran član Upravnog vijeća.

Ad 3.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi odluku o raspisivanju natječaja za administrativnog radnika/icu -  izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 25.09.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Ana Pavelić Tremac, Minja Jelić, Stjepan Mihaljević, Nenad Kukec

Odsutni: Štefica Božić

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže sljedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za računovodstvenog radnika po raspisanom Natječaju
 4. Donošenje  Odluke odabiru kandidata za psihologa po raspisanom Natječaju
 5. Donošenje prijedloga Oduke o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu
 7. Rasprava i  prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Proljeće, Kloštar Ivanić za pedagošku 2019./2020.godinu
 8. Prijedlog i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2019./2020.
 9. Rasprava i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

10.  Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedlog i donosi Odluku o izboru kandidata po raspisanom natječaju za računovodstvenog radnika.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedlog i donosi Odluku o izboru kandidata po raspisanom natječaju za stručnog suradnika psihologa/logopeda.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedlog i donosi prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad 6.

Upravno vijeće jednoglasno s 4 (četiri) glasa ZA donosi Pravilnik o promjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad 7.

Upravno vijeće jednoglasno s 4 (četiri) glasa ZA donosi Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2019./2020. godinu.

Ad 8.

Upravno vijeće jednoglasno s 4 (četiri) glasa ZA donosi Kurikulum Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2019./2020. godinu.

Ad 9.

Upravno vijeće jednoglasno s 4 (četiri) glasa ZA donosi Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.08.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić, Stjepan Mihaljević, Nenad Kukec

Odsutni: Ana Pavelić Tremac

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević, predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac i načelnik Općine Kloštar Ivanić Željko Filipović.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže sljedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za odgojitelja – voditelja predškole za pedagošku godinu 2019./2020. po raspisanom natječaju
 4. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2019. godinu
 5. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2018./2019. - rasprava i prihvaćanje
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 7. Razno - prijedlog za zapošljavanje psihologa na puno radno vrijeme

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ravnateljica - Tražim nadopunu dnevnog reda sa dvije točke. Prva bi bila rasprava o listi čekanja za upis djece, a druga je raspisivanje natječaja za zapošljavanje u računovodstvu radi povećanog opsega posla.

Izmjena dnevnog reda sjednice jednoglasno prihvaćena sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedlog i donosi Odluku o izboru kandidata po raspisanom natječaju za voditelja/icu predškole.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno s 4 (četiri) glasa ZA usvaja Godišnje izvješće o radu za pedagošku 2018./2019. godinu.

Ad 6.

Upravno vijeće jednoglasno s 4 (četiri) glasa ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad 7.

Upravno vijeće jednoglasno s 4 (četiri) glasa ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za logopeda/psihologa na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Ad 8.

Upravno vijeće kraće raspravlja o listi čekanja za upis djece u pedagošku 2019./2020. godinu.

Ad 9.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za računovodstvenog radnika na neodređeno puno radno vrijeme.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 17.06.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Štefica Božić, Stjepan Mihaljević, Nenad Kukec.

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Sanela Tučkorić pripravnica, na stručnom osposobljavanju.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Rješavanje žalbe na rezultate upisa djece u vrtić
 4. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata Dječjeg vrtića Proljeće za 2018. godinu
 5. Nadopuna dnevnog reda: raspisivanje natječaja za voditelja male škole.
 6. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi odluku da se za sada odbije upis za dijete pod šifrom Proljeće018.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspodjeli rezultata za 2018. godinu.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za voditelja predškole.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 15.05.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac, Štefica Božić, Stjepan Mihaljević, Nenad Kukec,

Željko Filipović, Krešimir Bunjevac

Odsutni: /

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

Zapisnik vodi Kristina Šilipetar u svojstvu tajnice vrtića.

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 14., 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Upisi u pedagošku godinu 2019./2020.
 4. Donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata iz 2018. godine
 5. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 1.

Zapisnici 14., 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćeni su jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi odluku da se oformi lista čekanja za djecu čiji je barem jedan roditelj nezaposlen.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 16.  TELEFONSKE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana telefonskim putem dana 11.04.2019. godine u 11.00 sati.

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: -

 

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos spremačice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi o izboru kandidata po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos spremačice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 15.  TELEFONSKE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana telefonskim putem dana 02.04.2019. godine u 9.50 sati.

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: -

 

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos spremačice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA donosi Odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 06.03.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić,  Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec

Odsutni: Stjepan Mihaljević

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice i 13. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2019./2020.
 4. Prijedlog Plana upisa djece u pedagošku godinu 2019./2020.
 5. Financijsko izvješće za 2018. godinu i utvrđivanje ekonomske cijene za 2018. godinu –izvjestitelj ravnateljica
 6. Godišnji obračun financijskog plana za 2018. godinu - izvjestitelj Kristina Šilipetar
 7. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Zapisnik 12. i 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedlog i donosi odluku o raspisivanju Natječaja za upis u pedagošku 2019./2020. godinu.

Ad 4.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje.

Ad 5.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje.

Ad 6.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA donosi godišnji obračun financijskog plana za 2018. godinu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 13.  TELEFONSKE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana telefonskim putem dana 04.02.2019. godine u 11.45 sati.

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: Ana Pavelić Tremac

 

D N E V N I     R E D

1.  Donošenje Odluka o izboru kandidata po raspisanim  Natječajima za prijem u radni odnos odgojitelja/ica na određeno puno radno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust – 2 izvršitelja/ice

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedloge i donosi Odluke po raspisanim natječajima.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 17.01.2019. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić,  Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

Odsutni: Štefica Božić

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 11.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje Odluka o izboru kandidata po raspisanim  Natječajima za prijem u radni odnos – kuhar i spremačica neodređeno – puno radno vrijeme, spremačica – puno radno vrijeme zamjena za porodiljski, viša medicinska sestra – neodređeno - pola radnog vremena -izvještava ravnateljica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za odgajatelja/icu na određeno puno radno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust
 5. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ravnateljica- Tražim izmjenu dnevnog reda jer je još jedna kolegica najavila odlazak na porodiljni dopust.

Izmjena dnevnog reda sjednice jednoglasno prihvaćena sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 1.

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je sa 3 (tri) glasa ZA  i jednim (1) suzdržanim.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedloge i donosi Odluke po raspisanim natječajima.

Ad 4.

Upravno vijeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaća prijedloge i donosi Odluku o raspisivanju natječaja za odgajatelja/icu na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice, zamjena za porodiljni dopust.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

Sjednica je održana dana 17.12.2018. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec

 

Odsutni: Stjepan Mihaljević

 

 

D N E V N I     R E D

 1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Donošenje 2. rebalansa financijskog plana za 2018. godinu
 5. 2. rebalans plana nabave za 2018. godinu
 6. Financijski plan za 2019. te projekcija za 2020. i 2021. godinu
 7. Donošenje Odluke o osnovici bruto plaće za 2019. godinu
 8. Plan nabave za 2019. godinu
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za spremačice – 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na neodređeno zbog povećanja opsega posla i 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na određeno zamjena za porodiljski dopust

10.  Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za glavnu medicinsku sestru – 1 izvršitelj/ica pola radnog vremena na neodređeno

11.  Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za kuhara/icu – 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na neodređeno

12.  Donošenje Odluke o isplati otpremnine radi odlaska u mirovinu gđe. Nade Kašner

13.  Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad 1.

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA .

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 3.

Upravno vijeće donosi Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 4.

Upravno vijeće donosi II. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 5.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 6.

Upravno vijeće donosi Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 7.

Upravno vijeće donosi Odluku o osnovici bruto plaće za 2019. godinu jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 8.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad 9.

Upravno vijeće donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za spremačice- 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na neodređeno i 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na određeno jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 10.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće donosi Odluku o raspisivanju natječaja za glavnu medicinsku sestru- 1 izvršitelj/ica pola radnog vremena na neodređeno jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 11.

Upravno vijeće donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za kuhara/icu- 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme na neodređeno jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad 12.

Upravno vijeće jednoglasno sa četiri (4) glasa ZA složilo se da će se Odluka o isplati otpremnine donijeti kada se istraži najpovoljnija opcija za radnika.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

Sjednica je održana dana 26.09.2018. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Prisutni: Minja Jelić, Štefica Božić, Ana Pavelić Tremac, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević

 

Odsutni: -

 

 

D N E V N I     R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg

2. Izvješće ravnateljice između 2 sjednice

3. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2018. godinu

4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića

Proljeće Kloštar Ivanić

5. Donošenje Odluka po raspisanim natječajima- izvještava ravnateljica

6. Rasprava i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2018./2019. godinu

7. Prijedlog i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku

2018./2019. godinu

8. Rasprava i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

9. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad 1.

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA .

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje izvješće ravnateljice između dvije sjednice.

Ad 3.

Polugodišnji obračun financijskog plana za 2018. godinu jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 4.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće jednoglasno je prihvaćen sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 5.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova za prihvaća prijedloge i donosi Odluke o izboru kandidata po raspisanim natječajima: za spremačicu – Tatjana Pavelić, za odgojiteljicu – Sara Smoljanović, za administrativno – računovodstvenog referenta – Kristina Šilipetar, za voditeljicu predškole – Ivana Krešo.

Ad 6. i Ad 7.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova za prihvaća prijedloge i donosi Godišnji plan programa i rada za pedagošku 2018./2019. godinu i  Kurikulum Dječjeg vrtića Proljeće za pedagošku 2018./2019. godinu.

Ad 8.

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova za odgađa donošenje Prijedloga financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

 

Upravno vijeće jednoglasno sa 5 (pet) glasova za prihvaća Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu dana 01.10.2018. godine telefonskim putem.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 8. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 01.08..2018. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/a.

 

Prisutni: Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević, Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac i Štefica Božić

 

Odsutni: %

 

DNEVNI RED:

 

 1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 6. i 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. 3. Donošenje I. Rebalansa za 2018. godinu
 4. 4. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA.

Točka 1.

 

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić je prihvaćeni sa 4 (četiri) glasa ZA  i 1 (jedan ) glas  PROTIV.

 

Točka 2.

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje izvješće ravnateljice između dvije sjednice.

Točka 3.

 

 

Jednoglasno prihvaćen I. rebalans financijskog plana za 2018. godinu.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 18.6.2018. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Vatrogasne zajednice u Pučkom domu Kloštar Ivanić

 

Prisutni: Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević, Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac i Štefica Božić

 

Odsutni: %

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. 1. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanim natječajima – izvještava ravnateljica

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA.

Točka 1.

 

Upravno vijeće donijelo je Odluku o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme primi Sanja Petrinec za zamjenu za porodni dopust Marine Filipović Malvić,. Jednoglasno prihvaćena Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa sa 5 (pet) glasa ZA. Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 14.6.2018. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Vatrogasne zajednice u Pučkom domu Kloštar Ivanić

 

Prisutni: Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević, Minja Jelić, Ana Pavelić Tremac i Štefica Božić

 

Odsutni: %

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. 3. Donošenje Odluke o izboru kandidata po raspisanim natječajima – izvještava ravnateljica
 4. 4. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad 1.

 

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 5 (pet) glasova ZA .

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje izvješće ravnateljice između dvije sjednice.

Ad 3.

 

 

Upravno vijeće donijelo je Odluku o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice sa Jasnom Majdek ZA 3 (tri) glasa i PROTIV 2 (dva) glasa.

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno prihvaća prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće i izabire kandidatkinje Jelenu Marković, Antonelu Keškić, Sanelu Pavlović i Nives Forjan Kezele  za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme (s punim radnim vremenom),  i prijedlog ravnateljice i izabire kandidatkinju Dariu Karlović i Mariju Doknjaš za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom) a na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića dana 25. svibnja 2018.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 22.5.2018. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

Prisutni: Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević, Minja Jelić i Ana Pavelić Tremac

 

Odsutni: Štefica Božić

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. 3. Organizacija rada u ljetnom periodu – izvještava G. Jakovljević
 4. 4. Izvješće o završenom Natječaju za upis djece u pedagoškoj godini 2018/2019 – izvještava G. Jakovljević
 5. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – izvještava G. Jakovljević
 6. 6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – izvještava G. Jakovljević
 7. 7. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 4 (četiri) glasova ZA.

Ad 1.

 

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćen sa 4 (četiri) glasova ZA .

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje izvješće ravnateljice između dvije sjednice.

Ad 3.

 

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasova  ZA je prihvaćena ljetna organizacija rada.

 

Ad 4.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje izvješće ravnateljice o završenom Natječaju za upis djece u pedagoškoj 2018./2019. godini.

 

Ad 5.

Jednoglasno prihvaćena Odluka o raspisivanju natječaja za

 1. za prijam u radni odnos odgojitelja/ice – neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme - 4 izvršitelja/ice).
 2. za prijam u radni odnos odgojitelja/ice – određeno vrijeme (puno radno vrijeme - 1 izvršitelja/ice) zamjena za porodni dopust
 3. za prijam u radni odnos odgojitelja/ice – određeno vrijeme (puno radno vrijeme - 1 izvršitelja/ice) zamjena do povratka sa dužnosti

 

Ad 6.

Jednoglasno prihvaćena Odluka o raspisivanju natječaja za

 1. za prijam u radni odnos spremač/ice – neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ice).

 

Točka 7.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje da će nova ograda vrtića biti napravljena do rujna.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 7.3.2018. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

Prisutni: Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević, Minja Jelić, Štefica Božić i Ana Pavelić Tremac

 

Odsutni: %

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Financijsko izvješće za 2017. godinu i utvrđivanje ekonomske cijene za 2017. godinu – izvjestitelj ravnateljica
 4. Godišnji obračun financijskog plana za 2017. godinu – izvjestitelj Ivana Frigan
 5. Prijedlog plana upisa u pedagoškoj godini 2018/2019 – izvještava ravnateljica
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2018/2019.
 7. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad. 1.

 

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 4 (četiri) glasova ZA i 1(jedan) suzdržan.

Ad.2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje izvješće ravnateljice između dvije sjednice.

Ad. 3.

Jednoglasno je prihvaćeno financijsko izvješće za 2017. godinu i utvrđena ekonomska cijena u iznosu od 1.868,06 kuna.

Ad. 4.

Jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA prihvaćen Godišnji obračun financijskog plana za 2017. godinu.

Ad. 5.

Jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA prihvaćen Plan upisa djece u pedagošku godinu 2018/2019.

Ad 6.

Jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA prihvaćen Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad 7.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje da radnici ne mogu međusobno vidjeti iznose osobnog dohotka

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 18.12.2017. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

Prisutni: Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević, Minja Jelić, Štefica Božić i Ana Pavelić Tremac

 

Odsutni: Stjepan Mihaljević

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje II Rebalansa za 2017. godinu
 4. Donošenje plana nabave II Rebalansa za 2017. godinu
 5. Donošenje Financijskog plana za 2018. te 2019. i 2020. godinu
 6. Donošenje Odluke o bruto osnovici za 2018. godinu
 7. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad. 1.

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 4 (četiri) glasova ZA.

 

Ad. 2.

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje izvješće ravnateljice između dvije sjednice.

 

Ad 3.

II Rebalans Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2017. godinu prihvaćen je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 4.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćen je Plan nabave II Rebalansa za 2017. godinu.

 

Ad. 5.

Jednoglasno je prihvaćen Financijski plan za 2018., te 2019. i 2020. godinu sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 6.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o bruto osnovici u iznosu od 3.100,00 kuna.

Ad. 7.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje, da možemo ponovno uvesti torte, ali samo kupljene sa računom i ne smije vrijeme kupnje i dostave u vrtić biti duže od 2 sata.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 3.11.2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Donošenje odluke o odabiru kandidata po raspisanom natječaja za odgajatelja-voditelja predškole na određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica  (pola radnog vremena )
 4. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA.

Ad. 1.

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 5 (pet) glasova ZA.

 

Ad.2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

Ad.3.

Jednoglasno prihvaćena Odluka o zasnivanju radnog odnosa sa Dariom Karlović. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 28.09.2017. godine s početkom u 14,15 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Rasprava i prihvaćanje Godišnjeg plana i  izvedbenog programa rada za ped.god.2017./2018. Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Rasprava i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za ped.god.2017./2018.
 5. Prijedlog financijskog plana za 2018., te 2019.  i 2020. godinu – izvještava ravnateljica
 6. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima upravnog vijeća DV Proljeće – izvještava ravnateljica
 7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za odgajatelja-voditelja predškole na određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica (pola radnog vremena )
 8. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad.1.

 

Zapisnik Konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad.2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

Ad.3.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćen je Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2017/2018.

Ad.4.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA je prihvaćen Kurikulum za pedagošku godinu 2017/2018.

Ad.5.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćen je prijedlog Financijskog plana za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Ad.6.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćen je Odluka o naknadi za rad članovima Upravnog vijeća u iznosu od 100,00 kuna neto za prisustvo na sjednici.

Ad.7.

Jednoglasno prihvaćena sa 4 (četiri) glasa ZA Odluka o raspisivanju natječaja za voditelja preškole. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 28.9.2017. godine s početkom u  14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad.1.

Odlukom osnivača imenovani su: Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević i Štefica Božić. Ispred roditelja imenovana je Ana Pavelić Tremac a ispred odgojitelja i stručnih suradnika izabrana je Minja Jelić.

Zaključak: Svi novoizabrani članovi Upravnog vijeća prihvatili su izbor.

Ad. 2.

Ravnateljica konstatira da je za predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće izabran Nenad Kukec, a za zamjenika predsjednika izabran je Stjepan Mihaljević.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 29. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 30.08.2017. godine s početkom u 14,07 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica
 3. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu za 2016/2017. godinu
 4. Prijedlog Ugovora o slučaju integracije djece s teškoćama u razvoju
 5. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad.1.

Zapisnik 28.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni.

 

Ad.2

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad.3.

Jednoglasno je prihvaćen Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Proljeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu za 2016/2017 godinu.

Ad.4.

Jednoglasno je donesen Prijedlog ugovora da se za tri dana u tjednu po četiri sata dnevno naplaćuje roditeljima mjesečni iznos od 200,00 kuna.

Ad.5.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 28. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 20.07.2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica
 3. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2017. izvjestitelj I. Frigan
 4. Prihvaćanje 1. Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.
 5. Rješavanje žalbi na upis u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić
 6. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA.

Ad.1.

Zapisnik 27.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni.

Ad. 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 3.

Jednoglasno prihvaćen Polugodišnji obračun financijskog plana za 2017. godinu.

Ad. 4.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA prihvaćen je 1. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu.

Ad. 5.

Zaključak: Kada se steknu uvjeti za primitak djece djeca će biti primljena.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 27. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 22.05.2017. godine s početkom u 14,10 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

1 . Verifikacija Zapisnika 26.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica

3. Donošenje odluke o odabiru   kandidata po raspisanom natječaju za prijem u radni odnos na određeno za mjesto psihologa-pola radnog vremena

4 . Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA.

Ad.1.

Zapisnik 26.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni.

 

Ad. 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad. 3.

Jednoglasno prihvaćena Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova psihologa pripravnika. Za pripravnika psihologa primljena je Tajana Hodko.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

ZAPISNIK 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.04.2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

1 . Verifikacija Zapisnika 25.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica

3. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

4 . Prijedlog donošenja  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić

5 . Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za primanje u radni odnos  na određeno vrijeme pripravnika stručnog suradnika  psihologa-pola radnog vremena - 1 izvršitelj/ica

6 . Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA.

Ad.1.

Zapisnik 25.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 3 (tri) glasa ZA

Ad. 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad. 3.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA prihvaćen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 4.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA prihvaćen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 5.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa za prihvaćena je Odluka o raspisivanju natječaja za prijam na radno mjesto. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

 

Ad.6.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 23.03.2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

Prisutni: Zoran Buhač, Nenad Kukec, Stjepan Mihaljević i Barbara Španjol Pandelo

 

Odsutni: Božidar Balenović

 

Osim članova Upravnog vijeća sjednici prisustvuje ravnateljica Grozdana Jakovljević.

 

Zapisnik vodi Ivana Frigan u svojstvu tajnice vrtića .

 

Sjednicom predsjedava Nenad Kukec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i konstatira da postoji kvorum, te predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

 

1 . Verifikacija Zapisnika 24.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica

3. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2017./2018 . – izvještava ravnateljica

4 . Imenovanje člana komisije za upis djece

5 . Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Točka 1.

 

Na zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić nije bilo primjedbi.

 

 

Zapisnik 24.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 4 (četiri) glasa ZA .

 

 

Točka 2.

 

Ravnateljica – Predali smo u Općinu Financijsko izvješće i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Održan je Fašnik. Spremačica je bila na bolovanju, pa smo uzeli zamjenu. Za kraća bolovanja nismo uzimali zamjene. Dobili smo očevidnik o otpadu u koji moramo unositi količine otpada koje se odvoze od strane Ivakopa i od g. Duvnjaka. U područnom objektu je sanirana kuhinja i ugrađena je napa. Sa g. domarom imala sam sukob jer je očekivao da na mjesto spremačice na bolovanju dođe njegova supruga. Gospođa koja je došla zadovoljni smo sa njenim radom. Održano je ročište za pok. gđu. Bublić i čekamo Rješenje od suda jer njen nasljednik g. Zlatko Bublić traži da postupak ide dalje. 15.3. održan je Stručni aktiv na kojem smo raspravljali o stručnom radu u vrtiću, što možemo poboljšati i kako dalje. Kolegici Minji koja je imala uvid za napredovanje u struci za mentora prošao je negativno. Na uvidu je bila gđa. Sanja Jelovčić i rekla da za sada ne prolazi za mentora. Savjetnica je bila subjektivna.

 

Zoran Buhač – Zapisano je njeno mišljenje da je namještaj star i pohaban, te da fali gotove didaktike. Između ostalog to je bila zamjerka. Odgajateljice jako puno same izrađuju i kod nekih savjetnika to je jako pohvalno, ona je to našla otežavajuću okolnost.

 

Barbara Španjol Pandelo – Prije su u istom prostoru odgojitelji polagali za mentora.

 

Ravnateljica – Pokušala sam objasniti kako stojimo, i da smo prije mjesec i pol uspjeli prikupiti donaciju od 5.000,00 kuna za dječje igračke. Na nešto što ne možemo utjecati žao mi je. Djeca su nastupila na otvorenju reciklažnog dvorišta 9.3. kad je bio župan. Prema našem stavu mi smo odlučili ići na to. Dali smo roditeljima uvid, a vi ste osobno uložili prigovor da se s tim ne slažete. Mi smo stavili na oglasnu ploču eko grupe i nismo doživjeli od roditelja neodobravanje. Mi smo to odradili na veselje djece. Bila sam prisiljena prosvjetnoj savjetnici gđi. Ingi Seme Stojnović uputiti neke stvari gdje su se pojavila naša djeca na fotografijama na društvenim mrežama što je nama neprihvatljivo. Dobili smo odgovor da razumije našu zabrinutost i da je konvencijom o pravima djeteta predviđeno pravo djeteta na sudjelovanje i uključenost u zajednicu razvojno primjereno onome što razumije i ukoliko smatramo da je došlo do odstupanja od konvencije o pravima djece i manipulacije djecom preporučujemo da se obratite pravobraniteljici za djecu. Što smo i napravili. Iz ureda pravobraniteljice su rekli da smo ušli u postupak obrade. Tražimo sva mišljenja. Smatramo da ono što imamo u našim konvencijama i našim pravima da nismo pogriješili.

 

Barbara Španjol Pandelo – Čim sam saznala odmah sam javila ravnateljici svoje nezadovoljstvo i  da je slučajno skupina mojeg djeteta sudjelovala, moje dijete ne bi sudjelovalo. Smatram to neprimjerenim s obzirom na kratkoću, traženja osnivača da sudjelujete u toj priči i ono s čim se apsolutne ne slažem je činjenica da se dovodi župan i saborski zastupnik a da se pri tom te iste ljude ne dovede u vrtić i pokaže gdje i kako radite i u kojim uvjetima. Smatram da je u tom segmentu trebalo odraditi nekakav pritisak od strane osnivača u suradnji s vama, da ti ljudi dođu, da vide gdje radite, što vam treba i da se apsolutno ne slažem u korištenju djece subjekta za postizanje ciljeva. Jednako tako sam reagirala i na društvenim mrežama i na jednak način sam to osudila. Zasmetalo me i to kada svi sjajno rade, zašto nisu uključena sva djeca, a ne samo ta skupina. Zašto to sve nije podignuto na višu razinu. Zašto se ti političari ne dovedu ovdje i u smjeru onoga prema kojem idemo, gradnji vrtića tog „pritiska“ zašto se te ljude ne uključi ali ne na način sada ćemo vam mi pokazati naše odgajateljice i naša djeca rade to. A on će sjesti u auto i otići i o Kloštru Ivaniću više razmišljati neće. U tom segmentu sam ja reagirala i smatram da je korištenje djece u ovom segmentu bilo neprimjereno i od strane A i od strane B.

 

Ravnateljica – Iznijela sam vam službeni stav.

 

Zoran Buhač – Govorite o korištenju djece, ali ne slažem se s tim. To je uključivanje djece u rad zajednice kao što idemo u poštu posjeti da vidimo kako radi pošta, tako možemo otići u reciklažno dvorište da vidimo kako ono radi. Govorite o kratkoći ali vas mogu podsjetiti na veljaču prošle godine kada je vaša udruga organizirala humanitarni koncert na kojem su djeca nastupila. To nije bio nastup u vrijeme boravka u vrtiću već kasno navečer za njih pola osam, osam. Za njih kasno. To sve nije bio problem. S druge strane neću spekulirat o tome o političkim agendama načelnika i ostalom to sa županom, uopće ne, ali činjenica da je nešto napadnuto što je u principu ok po meni ta skupina funkcionira jer je ona nositelj ekološkog programa za ovu godinu. Mi smo se prijavili na projekt  Living streets  u Ivanić Gradu. I ta skupina će ići izrađivati hotel za kukce i vertikalni vrt. To je isto povezano sa ekologijom i zato je ta skupina sudjelovala. Ne vidim toliko veliki problem, ne vidim toliko veliko ne slaganje i ne vidim manipulaciju s djecom i iskorištavanje u političke svrhe i namjere. Ako vi to vidite imate pravo za reći, ali iskreno vidim samo sudjelovanje. Možda je bilo ad hoc, možda je tih deset dana premalo, ali za uvježbat jednu pjesmu koju djeca znaju nije kratki rok.

 

Barbara Španjol Pandelo – Što se tiče sudjelovanja djece na koncertu za dijete koje je bilo dio njihove skupine i priču u koju su se svi uključili, naprosto stvari koje me smetaju kažem, za koje smatram sjajnima kažem da su sjajne. Mislim da ne možete uspoređivati nastup na humanitarnom koncertu u organizaciji nekog tko je to najavio u suradnji  sa ravnateljem i ostalim tetama nekoliko tjedana prije sa nečim što se radi zaista ad hoc. Ne želim uopće ulaziti u raspravu i širiti priču jer djeca su sudjelovala postupci su očigledno pokrenuti i ljudi koji su stručni dati će svoje mišljenje. Ja sam dala svoje mišljenje i dajem si za pravo ukoliko mi netko ukaže da sam u krivu reći ću da pogriješila sam i to je način na koji ja funkcioniram. A u svemu tome zaista meni je drago kada ti klinci izađu na cestu i kada se taj vrtić otvori prema van. Na žalost u zadnjih nekoliko mjeseci bojim se da je to sve dosta se zatvorilo natrag.  Osim večeri matematike i predstavljanja kalendara. Ne znam što moj Marko radi na engleskom jer oglasne ploče nema već mjesec dana. Ne želim ulaziti u odnose unutar kuće ali to je nešto što bi se trebalo primijetiti. Čekam roditelje da mi jave jer već više od mjesec dana nemamo oglasne ploče.

 

Zoran Buhač – Ali imamo veliki članak na internetu.

 

Barbara Španjol Pandelo – Zorane, imate roditelje koji nisu u stanju mailom primiti obavijest.

 

Ravnateljica – Primjedba će se zabilježiti i vidjet ćemo što možemo napraviti. Nije problem.

 

Barbara Španjol Pandelo – To kao roditelj želim znati. Ipak sam ja jedna od 126 od ostalih članova tih obitelji  koja želi znati. Možda je problem u meni. Pogledajte ogradu koja još uvijek nije obojana.

 

Zoran Buhač – Ispričavam se što nisam primijetio da nisu stavili nove oglase.

 

Ravnateljica – Sve ono što mi možemo napraviti mi guramo, a onda dođem u sukob s domarom kojeg molim i  prosim da nešto napravi, i mogu se poderati ali ne mogu si pomoći.  Što se tiče aktivnosti nas čeka i zelena zastava, dan planeta zemlje. Što se tiče zatvaranja djece.

 

Barbara Španjol Pandelo – To je općenito. Ne znam što se događa na engleskom. Bila je uvrijžena praksa da ta djeca svako malo su pokazala što rade. To je bilo par pjesmica. Teta Romana je bila neko vrijeme bolesna i ja sam sasvim slučajno saznala, jer moje dijete je tip koji neće kod kuće reći da nisu imali dramsku. A uredno podmirujem svoje obveze.

 

Zoran Buhač – Zamjećujem sve i primijetio sam da su ispale matice sa držača, između ostalog i šarafi su otišli. I to kažem domaru i on kaže da bude.

 

Nenad Kukec – Loše to radite, tu nema riječi. Potrebno je sve na pismeno. Pošaljite mail. Kada treći put ne odgovorite na mail, potrebno je poduzeti sankcije.

 

Zoran Buhač – Još jedna indikativna stvar kojoj ne možemo stati na kraj je blizina gostione. Nam tamo vrše nuždu preko vikenda, ostavljaju plastične boce, staklene boce.

 

Ravnateljica – Svaku nedjelju obilazim i čistim to.

 

Zoran Buhač – Roditelji male škole kada čekaju djecu redovito zapale cigarete i redovito pune žardinjere sa opušcima. Upozoravamo ih da to ne rade. Ne znam kako ih motivirati da opuške ne bacaju posvuda.

 

Stjepan Mijhaljević – Problemi koji su počeli od otvaranja reciklažnog dvorišta. Prvo ako ste i malo ušli u politiku nemojte se čuditi nečemu čemu se ne treba čuditi. Politika uvijek iskoristi nekakve rezultate da bi se promovirala, pogotovo pred izbore. Drago mi je da su djeca tamo bila, jer je to početak stvaranja mentaliteta za zbrinjavanje otpada.

 

Nenad Kukec – Bio sam tamo i po meni to uopće nije bio politički skup.

 

Zoran Buhač – Djeca ne pripadaju niti jednoj stranci već su ona dio zajednice.

 

Ravnateljica – Ne znam da li vidite na meni, ali ja sam u jednom vrlo velikom procjepu blaćenja javnoga mene kao osobe, ali to ćemo staviti sa strane. Ovo kad sam krenula raditi znala sam da će se popikavati na mene, ali sada se popikavaju jako. Obzirom da su na račun vrtića pišu neistine i laži, mi smo se obratili Eko odboru i eko školi Lijepa naša. Gđa Anita Šetić javila se telefonom. Ne priznajem g. Lukši da o nama piše neistine. Nikada se zastava nije dizala 21.3. i on bi to trebao znati kao kum vrtića. To je rekla gđa da ju je sram i da li je mene sram i rekla je da prestane manipulirati djecom. Odgovor je došao ovako jer mi smo rekli da se više ne snalazimo što i kako. Ona me je pitala tko je taj kum i na koji način je došao. Napisala je: „Žao nam je što ste se našli u ovoj situaciji. Ne podržavamo kršenje ovako prava pa tako i dječjih prava na privatnost.“ On je objavio slike naše. Što se tiče uloge kuma u programu eko škole, vanjskih članova u svakom trenu možete otkazati suradnju ukoliko utvrdite da je ona za vaš vrtić neprimjerena. Danas sam službeno poslala obavijest da ga isključujem iz eko odbora. Gđa je rekla da se tek 12.5 dodjeljuje zastava a vi ju podižete kada hoćete.

 

Zoran Buhač – Što nam savjetujete, da pišemo po internetu?

 

Barbara Španjol Pandelo – Dobro je da se ne ulogiravate. Dobili ste službeno mišljenje, i na temelju toga ste ga isključili.

 

Ravnateljica – U vrtić je g. Lukša donio donaciju jabuka. Nazvala sam medicinsku sestru i pitala što mi je činiti. Ona je rekla da prema Pravilniku o uvjetima i načinima doniranja hrane molim te traži gospodina da dostavi potvrdu gdje je kupio i tko to proizvodi i tako sam mu napisala. On je mene izvrijeđao na način da sam puritanka koja nema problema i uvijek sam se volio sa takvima posebno i detaljno baviti. Zatim su tu navodi: Da vas onda pitam u kakvim uvjetima rade djelatnici u koliko kvadrata (Inspekcija rada), Da vas pitam kako postupate s biološkim otpadom (Inspekcija zaštite okoliša), da vas pitam ukoliko kvadrata funkcioniraju grupe u područnom i koliko kvadrata ima zelene površine.  Sve ovo ću odgovoriti, ali zanimljivo je da taj čovjek ovdje ima dijete tri godine odjednom sada pita, a kada su bile neki bivši ravnatelji to mu je bilo prihvatljivo i ok, što mene kao osobu vrijeđa. Odgovoriti ću mu onako kako treba. Kolega Zoran je za dan vrtića doživio neugodnost. 21.ožujka u vrtiću je organizirana promocija Prozor u svijet i zamišljena je kao završno poglavlje projekta gdje bi djeca izložila dostignuća u projektu. Promociju smo povezali sa danom darovite djece te na taj način pozvali učenike prvog razreda. Cilj je bio da dječji vrtić se slavi rođendan kao dječji vrtić i da se promocija napravi van. G. pedagog je upozorio M. Lukšu da ne fotografira i ne stavlja na Internet bez suglasnosti roditelja ustanove djecu. Odgovara kako će fotografirati djecu za koju su ga neki roditelji zamolili da fotografira, nakon što se okrenuo iza  leđa je Zoranu izgovorio da neka pazi i da zapamti tko mu je dao posao. To je očita prijetnja.

 

Zoran Buhač – Nikad nisam u životu doživio prijetnju. Meni je to bilo prestrašno. Da li bi se Upravno vijeće obratilo Općinskom vijeću da se izvijesti o njegovom ponašanju kao vijećnika.

 

Stjepan Mihaljević – Mislim da to nije potrebno.

 

Barbara Španjol Pandelo – Dat ćete mu dodatno prostora da on na vijeću reagira. Ovo što ste do sada napravili je dovoljno.

 

Stjepan Mihaljević – Najbolje da ga ignorirate. On kao vijećnik je odgovoran samo biračima.

 

 

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

 

Točka 3.

 

Ravnateljica – Prošli mjesec smo kalkulirali da bi to išlo nešto ranije. Dali ste prijedlog da bi upisi trajali mjesec i pol, ali mislim da bi to bilo predugo.

 

Ivana Frigan – Ukoliko ravnateljica odluči da primjenjujemo ZUP tada vas moram upozoriti da se po ZUP-u zahtjev roditelja za upis djeteta u vrtić mora riješiti u roku od 30 dana od dana zahtjeva. Ukoliko će natječaj za upis trajati 30 dana tada kršimo rokove iz ZUP-a.

 

Nenad Kukec – Molim vas da na sve oglase stavite natječaj o upisu.

 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća

 

Jednoglasno sa četiri (4) glasa Odluka o raspisivanju natječaja za upis djece dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2017/2018 Odluka i Natječaj priloži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.

 

Ravnateljica – Predlažem kolegicu Jelenu Rajković za člana komisije za upis djece.  U komisiji još moraju biti pedagog i glavna medicinska sestra. Oni rade po pravilniku rade Zapisnik.

 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća

 

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA je prihvaćeno da komisiju za upis djece čine: Jelena Rajković odgojiteljica, Zoran Buhač pedagog i Renata Mucha glavna medicinska sestra.

 

Točka 5.

 

Ravnateljica – Moram Vas upoznati sa dužnikom Sarafijanovićem 3.875,00 dug za dvoje djece. Pozvala sam ga na razgovor i pokušavala razgovarati i dogovarati. On je u razgovoru predložio da bi u mjesecu plaćao po tri računa. Dva stara i jedan novi.

 

Stjepan Mihaljević – Da li su djeca još u vrtiću?

 

Ravnateljica – Jesu. Situacija je teška. Pratiti ćemo, ali sada vas obavještavam. Po proceduri omogućuje mu se da nađe neki drugi način.

 

Barbara Španjol Pandelo – Što je sa logopedom?

 

Ravnateljica – Poslali smo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i čekamo na Općinskom vijeću da nas odobre. Ne možemo ništa dok se Pravilnik ne donese.

 

Barbara Španjol Pandelo – Roditelji pohvaljuju tjedni plan i program svake skupine što je izvješeno. Predlažu proljetno druženje.

 

Ravnateljica – Imat ćemo Zelenu čistku i farbat će se gume vani. Od Jakopovića smo dobili donaciju cerade za pješčanik.

 

Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

 

Završeno u 15,10 sati.

 

KLASA: 601-02/17-02-14

URBROJ: 238-14/78-17-02

 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća

 

Ivana Frigan                                                                                      Nenad Kukec

 

 

 

Na temelju članka 18. i 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 23.3.2017. godine donosi

 

ODLUKU

O

Raspisivanju natječaj za upis djece

 

I

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić razmatralo je, na svojoj 25. sjednici održanoj dana 23.03.2017. godine, prijedlog o raspisivanju natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2017./2018.

 

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće raspisuje natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2017./2018.  u vremenu od 2. svibnja do 16. svibnja 2017. godine.

 

III

Tekst natječaja z aupis djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2017/2018. sastavni je dio ove Odluke.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:601-02/17-03-21

URBROJ: 238-14/78-17-01

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kukec

 

 

 

Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE, prema Odluci sa 25. sjednice održane dana 23.03.2017. godine, čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće oglašava:

 

NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU  2017./2018.

 

 

1. DESETSATNI PRIMARNI PROGRAM

Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018. otvoren je u vremenu 02.05.  do 16.05.2017. godine.

 

Prilikom upisa djece u Dječji vrtić Proljeće  red  prvenstva  razrađuje se metodom bodovanja prema slijedećim kriterijima:

RB

OPIS KRITERIJA

BODOVI

1.

Djeca roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom

10

 

2.

Dijete Hrvatskog branitelja

10

3.

Dijete samohranog zaposlenog roditelja

20

4.

Dijete oba zaposlena roditelja

10

5.

Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

10

6.

Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

1

7.

Dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece ( za svako dijete)

1

8.

Dijete roditelja koji su članovi OPG-a

2

 

Ukoliko i nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvaruje jednak broj bodova rangiranje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijeg prema mlađemu.

 

Djeca s područja drugih općina mogu se upisati U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ  samo ako nije popunjen kapacitet vrtića samo ako je sklopljen sporazum o sufinanciranju između čelnika te općine ili grada i čelnika Općine Kloštar Ivanić

 

PRIJAVE i sve potrebne informacije mogu se dobiti :

- u sjedištu Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić i na telefon 01/28 92 545, kao i na web stranicama www.djecjivrtic-proljece.hr;

 

Za upis djeteta u Vrtić potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

 1. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta u Vrtić;
 2. izvornik ili presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta;
 3. izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta
 4. preslike osobnih iskaznica roditelja;
 5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:

- za dijete roditelja invalida  Domovinskog rata – rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja -potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja  i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

- za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja.

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih, te dokaz o prebivalištu,

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu, odnosno potvrdu nadležne institucije o istom za tekuću godinu,

- za dijete člana OPG-a – Dokaz da su u upisniku OPG-a

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

 

 1. Potvrda poslodavca o radnom vremenu roditelja
 2. Preslika zdravstvene iskaznice;
 3. Preslika iskaznice imunizacije.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je zaključno s 16.05.2017.godine.

 

Zahtjev za upis djeteta koji pristigne nakon razdoblja za koje je raspisan Natječaj će se odbaciti, te će se upis djeteta na temelju istoga rješavati na odgovarajući način primjenjujući odredbe članka 15. Pravilnika o upisu djece.

Prijave se podnose poštom ili osobno u sjedištu Dječjeg vrtića Proljeće, Naftaplinska 23/a, Kloštar Ivanić.

 

CIJENA USLUGA VRTIĆA

(izvadak iz Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, donesene na sjednici Općinskog vijeća Kloštar Ivanić dana 22.12.2014, KLASA: 601-01/15-01-06, URBROJ:238/14-01/01-01-03)

„Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Kloštar Ivanić u ekonomskoj cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Dječji vrtić) utvrđuje se:

- za 10-satni redoviti program ...............................................................610,00 kuna mjesečno

- za kraći program ranog učenja stranog jezika – engleski jezik ..........130,00 kuna mjesečno

- za poseban dramsko scenski program ...................................................80,00 kuna mjesečno

- Roditelji ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan.

 

Sudjelovanje roditelja u cijeni redovnog 10-satnog programa umanjuje se prema slijedećim mjerilima:

 1. Roditeljima invalidima domovinskog rata i roditeljima koji su osobe s invaliditetom umanjuje se obveza sudjelovanja u cijeni programa za postotak koji je jednak postotku tjelesnog oštećenja.
 2. Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece u vrtiću, cijena se umanjuje – za svako drugo i svako slijeće dijete 25%
 3. samohranim roditeljima , cijena se umanjuje 25%
 4. roditeljima djece s teškoćama u razvoju koja ostvaruju program predškolskog odgoja i naobrazbe u okviru redovitog 10-satnog programa cijena se umanjuje za 20%

Utvrđuje se umanjenje cijene za 25% u slučaju opravdanog izostanka djeteta (ispričnica liječnika ili unaprijed najavljeni izostanka od strane roditelja) koji traje 8 i više radnih dana (bez subote) u kontinuitetu. Navedeno pravo može se prenijeti iz mjeseca u mjesec.

Temeljem ankete provedene među roditeljima/skrbnicima da tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i/ili kolovoz, tijekom ljetne organizacije rada) neće koristiti usluge vrtića, iznos režijskih troškova iznosi 40% cijene za mjesec srpanj i/ili kolovoz.

 

 

Rezultati upisa

- djece u Vrtić, temeljem objavljenog natječaja, objavljuju se javno na središnjem objektu Vrtića i oglasnoj ploči, u roku propisanom odredbama kojima se uređuje upravni postupak.

- Roditelj nezadovoljan rješenjem o upisu, može izjaviti žalbu upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Na postupak žalbe na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona o općem upravnom postupku.

-  roditelj upisane djece

- Pravilnik o upisu djece je na web-u Dječjeg vrtića

 

Roditelji upisane djece Ugovor o uslugama predškolskog odgoja najkasnije moraju sklopiti do 31. kolovoza za narednu pedagošku godinu.

 

 

KLASA: 601-02/17-03-21

URBROJ: 238-14/78-17-02

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

 

Nenad Kukec

 

ZAPISNIK 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 21.02.2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 23.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica
 3. Financijsko izvješće za 2016. godinu i utvrđivanje ekonomske cijene za 2016. – izvjestitelj ravnateljica
 4. Godišnji  obračun financijskog plana za 2016.godinu – izvjestitelj Ivana Frigan
 5. Donošenje plana nabave za 2017.godinu -izvjestitelj
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić – izvjestitelj ravnateljica
 7. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić – izvjestitelj ravnateljica
 8. Prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2017./2018.- izvještava ravnateljica
 9. Odnošenje odluke o Jubilarnim nagradama – izvjestitelj ravnateljica
 10. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 3 (tri) glasa je prihvaćen sa izmjenom i dopunom da se točke tri i četiri zamjene sa jedan i dva.

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 24. sjednice:

Ad. 1.

Jednoglasno prihvaćeno financijsko izvješte za 2016. godinu sa 3 (tri) glasa ZA.

 

Ad. 2.

Jednoglasno je Prihvaćen Godišnji obračun financijskog plana za 2016. godinu sa 3 (tri) glasa ZA.

 

Ad. 3.

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 4.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad. 5.

Jednoglasno prihvaćen Plan nabave za 2017. godinu sa 3 (tri ) glasa ZA.

 

Ad. 6.

Jednoglasno je prihvaćena Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u vrtić.

 

Ad. 7.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa tri (3) glasa ZA.

 

Ad. 8.

Jednoglasno prihvaćen Plan upisa djece sa tri (3) glasa ZA.

 

Ad. 9.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA su donesene Odluke za isplatu jubilarnih nagrada Grozdani Jakovljević za 30 godina rada, Ivani Frigan za 20 godina rada i Marini Filipović Malvić za 10 godina rada u dječjem vrtiću. Odluke prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 10.11.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje I Rebalansa za 2016. godinu
 4. Plan nabave I Rebalansa za 2016. godinu
 5. Financijski plan za 2017. , te projekcija za 2018.i 2019. godinu
 6. Donošenje Odluke o bruto osnovici za 2017.godinu
 7. Donošenje Odluke o financiranju i pohađanju programa predškole za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Kloštar Ivanić
 8. Donošenje odluke o izboru kandidata po raspisanom natječaju –izvještava ravnateljica
 9. Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 23. sjednice:

Ad. 1.

Zapisnici sa 22. i 23. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćeni su sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 2.

Zaključak: Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 3.

Zaključak: Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćen 1. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu.

 

Ad. 4.

Zaključak: Jednoglasno prihvaćen Plan nabave 1. Rebalansa za 2016. godinu sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 5 .

Zaključak: Jednoglasno prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA Financijski plan za 2017., te projekcije za 2018. i 2019. godinu.

 

Ad.6.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćena Odluka o bruto osnovici za 2017. godinu u iznosu od 3.100,00 kuna.

 

Ad. 7.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa za prihvaćena je Odluka o financiranju i pohađanju programa predškole za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Kloštar Ivanić.

Ad. 7.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa za donesena je Odluka o  izboru kandidata po raspisanom natječaju za Antonelu Keškić.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 22. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 29.09.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Rasprava i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2017. te projekcije za 2018. i 2019.
 2. Rasprava i prihvaćanje Odluke o financiranju Programa predškole za pedagošku godinu 2016./2017.u Dječjem vrtiću Proljeće
 3. Razno

 

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa izmjenom.

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 22. sjednice:

Ad. 1.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog financijskog plana za 2017. te projekcije za 2018. i 2019. godinu.

 

Ad. 2.

Skinuta točka sa dnevnog reda

 

Ad. 3.

 

Zaključak: Članovi upravnog vijeća primili na znanje

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 29.09.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 20.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Rasprava i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2016./2017.godinu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Prijedlog i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2016./2017. pedagošku godinu.
 5. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2016.godinu
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgajatelja –voditelja predškole na određeno vrijeme 1 izvršitelj /ica  (pola radnog vremena )
 7. Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 21. sjednice:

 

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  prihvaćen je sa 4(četiri) glasa za i 1(jednim) suzdržanim.

 

Ad. 2.

Zaključak: Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad. 3.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno ( pet glasova) je prihvaćaju Godišnji plan i program rada za 2016/2017. godinu.

 

Ad. 4.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) prihvaćen Kurikulum Dječjeg vrtića Proljeće pedagošku godinu 2016/2017.

 

Ad.5.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova)  prihvaćaju Polugodišnji obračun financijskog plana za 1016. godinu.

 

Ad. 6.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) donose odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 1 izvršitelja/ice;) do 31.5.2017.

 

Ad. 7.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 29.08.2016. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

 

DNEVNI RED:

 

1 . Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice

3 . Godišnje izvješće o radu  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015./2016.

4. Donošenje prijedloga o plaćanju boravka u  vrtiću nakon 16,00 sati

5 . Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 20. sjednice:

 

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  prihvaćen je sa 2(dva) glasa za i 1(jednim) suzdržanim.

 

Ad. 2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje te jednoglasno donijeli zaključak da se podijeli obavijest o pohađanju male škole.

Ad. 3.

Upravno Vijeće nakon kraće rasprave jednoglasno prihvaća godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016.

Ad. 4.

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli odluku da se pisanim putem prijedlog naplate proslijedi osnivaču.

Ad. 5.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.06.2016. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija  Zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Razmatranje žalbi na upise u dječji vrtić
 4. Prijedlog I Rebalansa financijskog plana u 2016. godini.
 5. Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta
 6. Razno

 

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 19. sjednice:

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je  prihvaćen sa 4 (četiri) glasa.

 

Ad. 2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 3.

Zaključak: Odgovoriti roditeljima ponaosob ukoliko se situacija promijeni da ćemo ih obavijestiti u skladu sa mogućnostima i sandardima.

Ad. 4.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog I Rebalansa financijskog plana za 2016. godinu.

Ad. 5.

Jednoglasno je prihvaćen Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 6.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 25.04.2016. godine s početkom u 15.05 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice.

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić-izvještaj ravnateljice

5. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.- izvještaj ravnateljice

6. Ljetna organizacija rada- godišnji odmori

7. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad. 1.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 4 (četiri) glasa  usvajaju Zapisnike sa 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Ad.3.

Donesena je II Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće sa 3 (tri) glasa za  i 1 (jednim) protiv. II Izmjene prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad. 4.

Jednoglasno su prihvaćene izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 5.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.

 

Ad.6.

Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju ljetnu organizaciju rada.

 

Ad.7.

Jednoglasno je zaključeno da hitno treba uputiti zahtjev za dogradnjom vrtića načelniku i Općinskom vijeću.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana  30.03.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 3. Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 17. sjednice:

 

 

Ad. 1.

 

Jednoglasno prihvaćena Odluka o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta

Ad. 2.

 

Jednoglasno prihvaćene II Izmjene i dopune Stauta

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana  23.03.2016. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

D N E V N I   R E D:

 1. Verifikacija  Zapisnika 15.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje Godišnjeg obračuna financijskog plana za 2015.
 4. Donošenje Odluke o odabiru kandidata po raspisanom natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja– izvještava ravnateljica
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 7. Ponovljeno izglasavanje za puno radno vrijeme pedagoga
 8. Prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2016/2017.
 9. Razno

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 16. sjednice:

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa izmjenom da se točka 7. izbaci i da točka 8. postane točka 7, a točka 9. da postane točka 8.

 

Ad. 1

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 4 (četiri) glasa usvajaju Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Ad. 3.

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvaćen Obračun financijskog plana za 2015. godinu.

Ad. 4.

Jednoglasno prihvaćena Odluka o zaključivanju Ugovora o radu sa Antonelom Keškić.

Ad. 5.

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvaćena Odluka o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta.

Ad. 6.

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA  je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad. 7.

Članovi upravnog vijeća jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvatili da ravnateljica postupa sa upisom djece sukladno Zakonu, Pravilniku o upisu djece i njenim ovlastima. Ostale informacije primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana  23.02.2016. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

D N E V N I   R E D:

 1. Verifikacija  Zapisnika 14.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje Plana nabave za 2016. godinu – izvještava ravnateljica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja – zamjena za rodiljni dopust 1 izvršitelj na određeno vrijeme – izvještava ravnateljica
 5. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu – izvještava ravnateljica
 6. Razno

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 15. sjednice:

 

Ad.1.

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 3 (tri) glasa usvajaju Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Ad.2.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA prihvaćen prijedlog Upravnog vijeća da se pročelnica očituje o pismu g. Đure, a ostale informacije primili na znanje.

 

Ad. 3.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno  sa 3 (tri) glasa ZA plan nabave za 2016. godinu.

 

Ad. 4.

Članovi Upravnog vijeća Jednoglasno sa tri (3) glasa ZA prihvatili odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad. 5

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA usvojili Pravilnik o Zaštiti na radu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana  23.03.2016. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

D N E V N I   R E D:

 1. Verifikacija  Zapisnika 15.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje Godišnjeg obračuna financijskog plana za 2015.
 4. Donošenje Odluke o odabiru kandidata po raspisanom natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja– izvještava ravnateljica
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 7. Ponovljeno izglasavanje za puno radno vrijeme pedagoga
 8. Prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2016/2017.
 9. Razno

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 16. sjednice:

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa izmjenom da se točka 7. izbaci i da točka 8. postane točka 7, a točka 9. da postane točka 8.

 

Ad. 1

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 4 (četiri) glasa usvajaju Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Ad. 3.

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvaćen Obračun financijskog plana za 2015. godinu.

Ad. 4.

Jednoglasno prihvaćena Odluka o zaključivanju Ugovora o radu sa Antonelom Keškić.

Ad. 5.

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvaćena Odluka o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta.

Ad. 6.

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA  je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad. 7.

Članovi upravnog vijeća jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvatili da ravnateljica postupa sa upisom djece sukladno Zakonu, Pravilniku o upisu djece i njenim ovlastima. Ostale informacije primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana  30.03.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 3. Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 17. sjednice:

 

 

Ad. 1.

 

Jednoglasno prihvaćena Odluka o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta

Ad. 2.

 

Jednoglasno prihvaćene II Izmjene i dopune Stauta

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 25.04.2016. godine s početkom u 15.05 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice.

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić-izvještaj ravnateljice

5. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.- izvještaj ravnateljice

6. Ljetna organizacija rada- godišnji odmori

7. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad. 1.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 4 (četiri) glasa  usvajaju Zapisnike sa 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Ad.3.

Donesena je II Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće sa 3 (tri) glasa za  i 1 (jednim) protiv. II Izmjene prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad. 4.

Jednoglasno su prihvaćene izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 5.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.

 

Ad.6.

Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju ljetnu organizaciju rada.

 

Ad.7.

Jednoglasno je zaključeno da hitno treba uputiti zahtjev za dogradnjom vrtića načelniku i Općinskom vijeću.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.06.2016. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija  Zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Razmatranje žalbi na upise u dječji vrtić
 4. Prijedlog I Rebalansa financijskog plana u 2016. godini.
 5. Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta
 6. Razno

 

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 19. sjednice:

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je  prihvaćen sa 4 (četiri) glasa.

 

Ad. 2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 3.

Zaključak: Odgovoriti roditeljima ponaosob ukoliko se situacija promijeni da ćemo ih obavijestiti u skladu sa mogućnostima i sandardima.

Ad. 4.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog I Rebalansa financijskog plana za 2016. godinu.

Ad. 5.

Jednoglasno je prihvaćen Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 6.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 29.08.2016. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

 

DNEVNI RED:

 

1 . Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice

3 . Godišnje izvješće o radu  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015./2016.

4. Donošenje prijedloga o plaćanju boravka u  vrtiću nakon 16,00 sati

5 . Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 20. sjednice:

 

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  prihvaćen je sa 2(dva) glasa za i 1(jednim) suzdržanim.

 

Ad. 2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje te jednoglasno donijeli zaključak da se podijeli obavijest o pohađanju male škole.

Ad. 3.

Upravno Vijeće nakon kraće rasprave jednoglasno prihvaća godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016.

Ad. 4.

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli odluku da se pisanim putem prijedlog naplate proslijedi osnivaču.

Ad. 5.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 29.09.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 20.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice
 3. Rasprava i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2016./2017.godinu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 4. Prijedlog i prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2016./2017. pedagošku godinu.
 5. Polugodišnji obračun financijskog plana za 2016.godinu
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgajatelja –voditelja predškole na određeno vrijeme 1 izvršitelj /ica  (pola radnog vremena )
 7. Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 21. sjednice:

 

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  prihvaćen je sa 4(četiri) glasa za i 1(jednim) suzdržanim.

 

Ad. 2.

Zaključak: Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad. 3.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno ( pet glasova) je prihvaćaju Godišnji plan i program rada za 2016/2017. godinu.

 

Ad. 4.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) prihvaćen Kurikulum Dječjeg vrtića Proljeće pedagošku godinu 2016/2017.

 

Ad.5.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova)  prihvaćaju Polugodišnji obračun financijskog plana za 1016. godinu.

 

Ad. 6.

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) donose odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 1 izvršitelja/ice;) do 31.5.2017.

 

Ad. 7.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

ZAPISNIK 22. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 29.09.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Rasprava i prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za 2017. te projekcije za 2018. i 2019.
 2. Rasprava i prihvaćanje Odluke o financiranju Programa predškole za pedagošku godinu 2016./2017.u Dječjem vrtiću Proljeće
 3. Razno

 

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen sa izmjenom.

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 22. sjednice:

Ad. 1.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog financijskog plana za 2017. te projekcije za 2018. i 2019. godinu.

 

Ad. 2.

Skinuta točka sa dnevnog reda

 

Ad. 3.

 

Zaključak: Članovi upravnog vijeća primili na znanje

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

ZAPISNIK 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 10.11.2016. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje I Rebalansa za 2016. godinu
 4. Plan nabave I Rebalansa za 2016. godinu
 5. Financijski plan za 2017. , te projekcija za 2018.i 2019. godinu
 6. Donošenje Odluke o bruto osnovici za 2017.godinu
 7. Donošenje Odluke o financiranju i pohađanju programa predškole za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Kloštar Ivanić
 8. Donošenje odluke o izboru kandidata po raspisanom natječaju –izvještava ravnateljica
 9. Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 23. sjednice:

Ad. 1.

Zapisnici sa 22. i 23. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćeni su sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 2.

Zaključak: Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 3.

Zaključak: Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćen 1. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu.

 

Ad. 4.

Zaključak: Jednoglasno prihvaćen Plan nabave 1. Rebalansa za 2016. godinu sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 5 .

Zaključak: Jednoglasno prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA Financijski plan za 2017., te projekcije za 2018. i 2019. godinu.

 

Ad.6.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA prihvaćena Odluka o bruto osnovici za 2017. godinu u iznosu od 3.100,00 kuna.

 

Ad. 7.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa za prihvaćena je Odluka o financiranju i pohađanju programa predškole za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Kloštar Ivanić.

Ad. 7.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa za donesena je Odluka o  izboru kandidata po raspisanom natječaju za Antonelu Keškić.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZAPISNIK 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 21.02.2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 23.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica
 3. Financijsko izvješće za 2016. godinu i utvrđivanje ekonomske cijene za 2016. – izvjestitelj ravnateljica
 4. Godišnji  obračun financijskog plana za 2016.godinu – izvjestitelj Ivana Frigan
 5. Donošenje plana nabave za 2017.godinu -izvjestitelj
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić – izvjestitelj ravnateljica
 7. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić – izvjestitelj ravnateljica
 8. Prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2017./2018.- izvještava ravnateljica
 9. Odnošenje odluke o Jubilarnim nagradama – izvjestitelj ravnateljica
 10. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 3 (tri) glasa je prihvaćen sa izmjenom i dopunom da se točke tri i četiri zamjene sa jedan i dva.

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 24. sjednice:

Ad. 1.

Jednoglasno prihvaćeno financijsko izvješte za 2016. godinu sa 3 (tri) glasa ZA.

 

Ad. 2.

Jednoglasno je Prihvaćen Godišnji obračun financijskog plana za 2016. godinu sa 3 (tri) glasa ZA.

 

Ad. 3.

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić prihvaćen je sa 4 (četiri) glasa ZA.

 

Ad. 4.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

Ad. 5.

Jednoglasno prihvaćen Plan nabave za 2017. godinu sa 3 (tri ) glasa ZA.

 

Ad. 6.

Jednoglasno je prihvaćena Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u vrtić.

 

Ad. 7.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa tri (3) glasa ZA.

 

Ad. 8.

Jednoglasno prihvaćen Plan upisa djece sa tri (3) glasa ZA.

 

Ad. 9.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA su donesene Odluke za isplatu jubilarnih nagrada Grozdani Jakovljević za 30 godina rada, Ivani Frigan za 20 godina rada i Marini Filipović Malvić za 10 godina rada u dječjem vrtiću. Odluke prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

ZAPISNIK 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 23.03.2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika 24.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice-izvjestitelj ravnateljica
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2017./2018 . – izvještava ravnateljica
 4. Imenovanje člana komisije za upis djece
 5. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA.

Ad. 1.

Zapisnik 24.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  jednoglasno je prihvaćeni sa 4 (četiri) glasa ZA .

Ad. 2.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 3.

Jednoglasno sa četiri (4) glasa ZA Natječaj za upis djece u dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2017/2018 u periodu od 2.5. do 16.5.2017. godine.

Ad. 4.

Jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA je prihvaćeno da komisiju za upis djece čine: Jelena Rajković odgojiteljica, Zoran Buhač pedagog i Renata Mucha glavna medicinska sestra.

Ad. 5.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 29.08.2016. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

 

DNEVNI RED:

 

1 . Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2 . Izvješće ravnatelja između dvije sjednice

3 . Godišnje izvješće o radu  Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015./2016.

4. Donošenje prijedloga o plaćanju boravka u  vrtiću nakon 16,00 sati

5 . Razno

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 20. sjednice:

 

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  prihvaćen je sa 2(dva) glasa za i 1(jednim) suzdržanim.

 

Ad. 2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje te jednoglasno donijeli zaključak da se podijeli obavijest o pohađanju male škole.

Ad. 3.

Upravno Vijeće nakon kraće rasprave jednoglasno prihvaća godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016.

Ad. 4.

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli odluku da se pisanim putem prijedlog naplate proslijedi osnivaču.

Ad. 5.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 27.06.2016. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija  Zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Razmatranje žalbi na upise u dječji vrtić
 4. Prijedlog I Rebalansa financijskog plana u 2016. godini.
 5. Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta
 6. Razno

 

 

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 19. sjednice:

 

Ad. 1.

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jednoglasno je  prihvaćen sa 4 (četiri) glasa.

 

Ad. 2.

Članovi upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 3.

Zaključak: Odgovoriti roditeljima ponaosob ukoliko se situacija promijeni da ćemo ih obavijestiti u skladu sa mogućnostima i sandardima.

Ad. 4.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog I Rebalansa financijskog plana za 2016. godinu.

Ad. 5.

Jednoglasno je prihvaćen Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 6.

Članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana 25.04.2016. godine s početkom u 15.05 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice.

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić-izvještaj ravnateljice

5. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.- izvještaj ravnateljice

6. Ljetna organizacija rada- godišnji odmori

7. Razno

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad. 1.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 4 (četiri) glasa  usvajaju Zapisnike sa 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Ad.3.

Donesena je II Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće sa 3 (tri) glasa za  i 1 (jednim) protiv. II Izmjene prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad. 4.

Jednoglasno su prihvaćene izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

Ad. 5.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2016./2017.

 

Ad.6.

Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju ljetnu organizaciju rada.

 

Ad.7.

Jednoglasno je zaključeno da hitno treba uputiti zahtjev za dogradnjom vrtića načelniku i Općinskom vijeću.

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

SAŽETAK ZAPISNIKA

16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana  23.03.2016. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

D N E V N I   R E D:

 1. Verifikacija  Zapisnika 15.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje Godišnjeg obračuna financijskog plana za 2015.
 4. Donošenje Odluke o odabiru kandidata po raspisanom natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja– izvještava ravnateljica
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 7. Ponovljeno izglasavanje za puno radno vrijeme pedagoga
 8. Prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2016/2017.
 9. Razno

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 16. sjednice:

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa izmjenom da se točka 7. izbaci i da točka 8. postane točka 7, a točka 9. da postane točka 8.

 

Ad. 1

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 4 (četiri) glasa usvajaju Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

Ad. 3.

 

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvaćen Obračun financijskog plana za 2015. godinu.

 

Ad. 4.

 

Jednoglasno prihvaćena Odluka o zaključivanju Ugovora o radu sa Antonelom Keškić. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad. 5.

 

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvaćena Odluka o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Statuta. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad. 6.

Jednoglasno sa (četiri) glasa ZA je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad. 7.

 

Članovi upravnog vijeća jednoglasno sa (četiri) glasa ZA prihvatili da ravnateljica postupa sa upisom djece sukladno Zakonu, Pravilniku o upisu djece i njenim ovlastima. Ostale informacije primili na znanje.

 

 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

SAŽETAK ZAPISNIKA

15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Sjednica je održana dana  23.02.2016. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

D N E V N I   R E D:

 1. Verifikacija  Zapisnika 14.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice
 3. Donošenje Plana nabave za 2016. godinu – izvještava ravnateljica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos odgojitelja – zamjena za rodiljni dopust 1 izvršitelj na određeno vrijeme – izvještava ravnateljica
 5. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu – izvještava ravnateljica
 6. Razno

Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 15. sjednice:

 

Ad.1.

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 3 (tri) glasa usvajaju Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Ad.2.

Jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA prihvaćen prijedlog Upravnog vijeća da se pročelnica očituje o pismu g. Đure, a ostale informacije primili na znanje.

 

Ad. 3.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno  sa 3 (tri) glasa ZA plan nabave za 2016. godinu.

 

Ad. 4.

Članovi Upravnog vijeća Jednoglasno sa tri (3) glasa ZA prihvatili odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja. Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad. 5

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA usvojili Pravilnik o Zaštiti na radu.

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ