I. REBALANS PLANA NABAVE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donosi

 

 

I. REBALANS PLANA NABAVE DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić u 2018. godini planira slijedeću nabavu roba, usluga i radova.

 

Red.br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost nabave u kn

Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CVP)

Vrsta postupka javne nabave

Podjela predmeta nabave po grupama

Ugovor o JN / Okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje Ugovor / Okvirnog sporazuma

Napomena

1.

Edukacija, stručno usavršavanje i ispiti

JN – 1/18

10.300,00

80000000-4

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

2.

Nabava uredskog materijala

JN – 2/18

15.000,00

22800000-8

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

3.

Nabava literature

JN – 3/18

5.000,00

22110000-4

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

4.

Nabava materijala i sredstava za čišćenje i održavanje

JN – 4/18

20.000,00

39800000-0

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

5.

Nabava službene, radne odjeće i obuće

JN – 5/18

16.500,00

18100000-0

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

6.

Nabava materijala za higijenske potrebe i njegu

JN – 6/18

1.000,00

33760000

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

7.

Nabava igračaka, likovnog materijala

JN – 7/18

35.000,00

37520000-9

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

8.

Nabava namirnica

JN – 8/18

90.000,00

15800000-6

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

9.

Nabava mesa svinjskog, junećeg, peradi i prerađevina

JN – 9/18

70.000,00

15110000

15113000-3

15111000-9

15112000-6

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

10.

Nabava voća i povrća

JN- 10/18

46.000,00

15300000-1

 

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

11.

Nabava pekarskih proizvoda

JN- 11/18

17.000,00

15612500-6

15610000-7

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

12.

Opskrba električnom energijom

JN – 12/18

60.000,00

09310000-5

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

13.

Opskrba plinom

JN – 13/18

86.200,00

65200000-5

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

14.

Nabava materijala i dijel.za tek. I inv.održ.

JN – 14/18

15.000,00

44800000-8

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

15.

Sitan inventar

JN- 15/18

15.000,00

30192000-1

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

16.

Usluge telefona

JN – 16/18

18.000,00

64210000-1

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

17.

Usluge poštarine

JN – 17/18

2.200,00

64110000-0

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

18.

Usluge tek. Inv i održ. građ. objekata

JN – 18/18

10.000,00

45450000-6

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

19.

Usluge tek. I inv. održavanja postr.i opreme

JN – 19/18

10.000,00

50800000-3

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

20.

Elektronski mediji

JN – 20/18

2.200,00

64228000-0

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

21.

Tisak

JN - 21/ 18

 

7.000,00

79810000-5

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

22

Opskrba vodom

JN – 22/18

15.000,00

65100000-4

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

23.

Iznošenje i odvoz smeća

JN – 23/18

3.500,00

90512000-9

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

24.

Usluge deratizacije i dezinsekcije

JN – 24/18

3.000,00

90923000-3 /

90921000-9

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

25.

Dimnjačarske i ekološke usluge

JN – 25/18

2.500,00

90915000-4

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

26.

Najam za građ. objekte

JN – 26/18

1.200,00

70310000-7

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

27.

Obvezni i preventivni zdrav. Pregledi zaposlenika

JN – 27/18

7.000,00

85100000-0

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

28.

Laboratorijske usluge

JN- 28/18

3.500,00

71900000-7

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

29.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

JN –  29/18

3.000,00

79100000-5

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

30.

Usluge ažuriranja računalnih baza

JN – 30/18

22.500,00

50324000-2

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

31.

Usluge zaštite na radu

JN – 31/18

17.000,00

66514110-0

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

32.

Premije osiguranja imovine

JN – 32/18

8.000,00

66515200-5

Jednostavna nabave

 

 

 

 

 

33.

Reprezentacija

JN – 33/18

10.000,00

55000000-0

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

34.

Usluge banaka

JN – 34/18

5.000,00

66110000-4(3)

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

35.

Oprema

JN – 35/18

15.000,00

39150000-8

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

36.

Ostala nematerijalna imovina

JN – 36/18

35.000,00

48000000-8

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

37.

Ostale nespomenute usluge

JN- 37/18

5.000,00

92312240-5

Jednostavna nabava

 

 

 

 

 

 

Ukoliko tijekom godine dođe do promjene vrijednosti navedenih predmeta nabave ii potrebe za nabavom drugih predmeta nabave, pristupit će se izmjenama i dopunama Plana nabave, sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine , broj 120/16).

 

Plan nabave, kao i njegove eventualne izmjene, sukladno članku 28. st. 3. objavit će se na Internet stranicama naručitelja, a sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ 101/17) isti će se objaviti i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

KLASA: 406-01/18-

URBROJ:238-14/78-18-01

Kloštar Ivanić, 01.08.2018.                                                                                                                                                        Ravnateljica:

Grozdana Jakovljević